11 Tcu 107/2015
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 107/2015-22

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud projednal dne 27. října 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. P. , rozsudkem Obvodového soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 4. 4. 2014, sp. zn. 6 Ls 420 Js 25394/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:
Rozsudkem Obvodového soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 4. 4. 2014, sp. zn. 6 Ls 420 Js 25394/13, který nabyl právní moci dne 9. 9. 2014, byl M. P. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním a krádeže v 5 případech, podle německého trestního zákona, a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 8 (osmi) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený M. P. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že

1. v dopoledních hodinách dne 5. 6. 2013 v Ebersbachu - Neugersdorfu, na ulici Schulstra e 13, spole čně se zvlášť stíhaným S., ze stojanu určeného k odkládání kol umístěného u školy odcizili dvě kola celkem v hodnotě 600,- euro, a to tím způsobem, že rozřezali lankové zámky, kterými kola byla zajištěna, a tato následně prodali v České republice,

2. dne 10. 7. 2013 v Ebersbachu Neugersdorfu, společně se zvlášť stíhaným V. K., vnikli po vypáčení okna koupelny v přízemí do domu na ulici Seifhennersdorfer Stra e 2 a n ásledně do garáže nacházející se na pozemku, odkud odcizili dva motocykly zn. Yamaha Virago, pluh na sníh, stojací hodiny a osobní počítač, v celkové hodnotě cca 7.500,- euro,

3. dne 19. 7. 2013 v obci Grosch önau, na ulici Prof.-Krumholz-Stra e 12, spole čně se zvlášť stíhanými V. K. a P. K. vnikli za použití násilí do budovy bývalé továrny, kde vypáčili dveře skladovací haly, v níž byly umístěny převážně staré motocykly a jiná motorová vozidla různého stáří. V úmyslu tyto odcizit, dva motocykly naložili do obytného přívěsu a šest dalších motocyklů do dopravníku, protože však tyto nebyly pojízdné, k jejich přepravě odcizili vozidla zn. Ford Escort, rok výroby 1979 a zn. Lancia černé barvy, s nimiž z areálu továrny odjeli, ovšem pro jejich nedobrý technický stav byli nuceni tato vozidla v celkové hodnotě cca ve výši 2.500,- euro odstavit,

4. dne 13. 9. 2013 v Ebersbachu Neugersdorfu, společně s dalšími dosud neustanovenými spolupachateli vnikli do neobydleného, nicméně zařízeného domu na ulici Spreedorfer Stra e 94 zem řelých rodičů svědkyně R. v úmyslu vytipovat věci vhodné k odcizení, a k její škodě odtud odcizili jízdní kolo v hodnotě 700,- euro a další předměty, zejména nářadí, vše v celkové hodnotě cca 1.500,- euro. Kromě toho si připravili k odvozu další věci, k čemuž však nedošlo,

5. dne 28. 9. 2013 v Ebersbachu Neugersdorfu, společně se zvlášť stíhaným V. K. vnikli na pozemek rodinného domu na ulici Hans-Sachs-Stra e 5, kdy ž poté, co se V. K. dostal oknem do domu a nalezeným klíčem odemkl jeho vstupní dveře, odcizili zde originální klíče od osobního vozidla zn. Mitsubishi a notebook, a z garáže nacházející se na pozemku dále odcizili též osobní vozidlo zn. Mitsubishi, sadu pneumatik a jízdní kola, vše v celkové hodnotě 2.500,- euro. Zatímco K. vozidlem Mitsubishi odvezl odcizené pneumatiky, odsouzený M. P. odvezl jízdní kola, přičemž odcizené věci byly následně prodány v České republice,

6. dne 6. 10. 2013 v Ebersbachu Neugersdorfu, na ulici Bleistrae 3a, pot é, co se blíže neustanovení spolupachatelé dopustili vloupání do kulturního domu OKV , odkud odcizili několik motocyklů sloužících jako dekorace, obrazy, jakož i zásoby z mrazniček a velké množství pálenky a jiných lihovin, M. P., který se zdržoval v jiných místnostech budovy a tohoto jednání se zpočátku neúčastnil, se na trestné činnosti podílel tak, že poté, co pro něj V. K. přišel, převezli z předmětného objektu do 250 m vzdáleného úkrytu, kde se již nacházely další odcizené předměty, motocykl zn. Yamaha XV 1600a v hodnotě cca 7.000,- euro a motocykl zn. RT 125 v hodnotě 1.000,- euro, přičemž odsouzený též odcizil tašku s 6 lahvemi lihovin. Krátce poté byl i se zvlášť stíhaným S., který o vloupání věděl a na místo činu jej přivezl, nedaleko místa činu, zadržen.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. P. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (krádeže podle § 205 tr. zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. P. se pro svůj prospěch dopustil jednání, kterým byla způsobena vyšší škoda na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil s dalšími osobami, jakož i způsobem jejího provedení. Z obsahu spisového materiálu rovněž vyplývá, že byl jak v České republice, tak i ve Spolkové republice Německo již v minulosti odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. P. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu