11 Tcu 107/2013
Datum rozhodnutí: 09.01.2014
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 107/2013-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 9. ledna 2014 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů , a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky M. K. , rozsudkem Zemského soudu Korneuburg, Rakousko, ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. 606 Hv 7/11h, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Korneuburg byl M. K. uznán vinným trestným činem výdělečné krádeže vloupáním částečně ve stadiu pokusu a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Korneuburg tím, že

1. V noci z 28. 10. 2011 na 29. 10. 2011 v H. vloupáním do vozidla vylomením zámku dveří u řidiče a vyjmutím trojúhelníkové okenní tabulky odcizil oprávněným osobám firmy Enertrag Service GmbH laptop značky Dell v hodnotě 900 , nabíjecí kabely, polní dalekohled značky Bresser a navigační přístroj zn. Tom Tom v hodnotě 200 . 2. Dne 29. 10. 2011 ve F. se pokusil odcizit vloupáním do vozidla vylomením zámku dveří u řidiče a vyjmutím trojúhelníkové okenní tabulky W. I. autorádio zn. Sony, sadu nářadí, křížový šroubovák a USB disk.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku zčásti ve stadiu pokusu). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2014
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch