11 Tcu 107/2011
Datum rozhodnutí: 12.05.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 107/2011-21

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 12. května 2011 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného I. B. , k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let, podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného I. B. , přes území České republiky z Litvy do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let, uloženého mu rozhodnutím Okresního soudu v Aradu č. 2381 ze dne 16. 11. 2005.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě .

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dopisem ze dne 4. 5. 2011, pod sp. zn. 19625/2007/4.05.2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu moldavského státního občana I. B. , přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného z Litevské republiky do Rumunska s mezipřistáním v Praze dne 18.5.2011, za účelem výkonu zbylé části trestu odnětí svobody v délce trvání 2 let.

Rumunská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu č. 11818/55/2005 ze dne 5. 2. 2007, vydaného Okresním soudem v Aradu, Rumunsko, který byl vydán na základě rozhodnutí č. 3167/06 z 16. 12. 2005 týmž soudem. Z něho vyplývá, že jmenovaný byl odsouzen za nelegální překročení státní hranice podle čl. 71 odst. 1 rumunského vládního nařízení při stavu nouze č. 105/2001 schváleného zákonem č. 243/2002.

Tohoto trestného činu se předávaný dopustil tím, že dne 26. 7. 2005 společně s ostatními osobami nelegálně překročil státní hranici, a to tak, že na nádraží R. V. na hraničním přechodu v C. , se skryl v prostoru vagonu vlakové soupravy, kde byl spolu s ostatními posléze odhalen příslušníkem pohraniční policie.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. 11818/55/2005 ze dne 5. 2. 2007 vydaného Okresním soudem v Aradu, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. května 2011
Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman