11 Tcu 107/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 107/2010-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 30. 11. 2010 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení občana České republiky J. H. rozsudkem Obvodního soudu Mnichov, Německá republika, ze dne 12. 6. 2008, č. j. 851 Ds 242 Js 201232/08, pro spáchání trestného činu krádeže v šesti případech podle § 242, I. věta 2 bod 3, § 53 tr. zák. Německa, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 1 (jeden) rok a 1 (jeden) měsíc.

O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Mnichov, Německá republika, který nabyl právní moci dne 30. 7. 2008, byl J. H. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže v šesti případech dle shora uvedených ustanovení trestního zákoníku Německa a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 1 (jeden) rok a 1 (jeden) měsíc.

Podle zjištění soudu se uvedené trestné činnosti odsouzený dopustil tím, že ve čtyřech případech v blíže nezjistitelné době před 4. 8. 2007 a dále ve dnech 18. 8. 2007, 28. 9. 2007 a 8. 1. 2008 postupně odcizil ze skladu firmy SLG Spaten-Löwenbräu GmbH cca 840 PET lahví v celkové hodnotě cca 210 eur, cca 600 PET vratných prázdných obalů lahví v celkové hodnotě 150 EUR, cca 240 PET lahví v celkové hodnotě cca 60 EUR a 480 PET lahví v celkové hodnotě cca 120 EUR. Dále dne 28. 9. 2007 a 8. 1. 2008 odcizil z areálu firmy Kaufland 2 nákupní vozíky v celkové hodnotě každý cca 50 EUR. V případě krádeže PET lahví jednal obžalovaný s úmyslem obstarat si zdroj příjmu v nezanedbatelném rozsahu. V případě nákupních vozíků nešlo o výdělečnou krádež, neboť odsouzený použil vozíky k tomu, aby ukradené věci přepravil, a proto se staly pomocným prostředkem pro další činy.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem ze dne 16. 11. 2010, pod č. j. 338/2009-MOT-T/10, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 22. 11. 2010.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týkají činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutné uvést, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, neboť odsouzený J. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, který vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle ust. § 205 odst. tr. zák.). Tímto jednáním se odsouzený J. H. dopustil závažné trestné činnosti zaměřené proti obecné bezpečnosti čímž vyvolal ohrožení veřejného pořádku. Jednal přitom v rozsahu a způsobem, kterým lze jeho trestnou činnost označit jako závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, z povahy věci lze usoudit, že odsouzenému byl uložen trest odpovídající hlediskům ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. listopadu 2010

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman