11 Tcu 107/2009
Datum rozhodnutí: 21.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 107/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu F.-I.D., V. F. D. a I. N. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. prosince 2009, podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se p r ů v o z předávané osoby F.-I. D. územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, který mu byl uložen rozsudkem Soudu prvního stupně v Roman, Rumunsko, ze dne 30. října 2008, č. 567, ve spojení s rozsudkem Soudu v Neamt, Rumunsko, ze dne 29. dubna 2009, č. 148/A.

II. Povoluje se p r ů v o z předávané osoby V. F. D. územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a šesti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Soudu prvního stupně v Piatra Neamt, Rumunsko, ze dne 25. září 2007, č. 852.

III. Povoluje se p r ů v o z předávané osoby I. N. územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků a šesti měsíců, který mu byl uložen rozsudkem Soudu prvního stupně v Petroşani, Rumunsko, ze dne 28. srpna 2007, č. 482.

IV. Po dobu průvozu budou předávané osoby drženy ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 16. prosince 2009 pod č. j. 138818/2009, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunských státních občanů F.-I. D., V. F. D. a I. N. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání F.-I. D. a I. N. ze Španělského království do Rumunska a V. F. D. z Italské republiky do Rumunska na základě evropských zatýkacích rozkazů vydaných na F.-I. D. dne 18. srpna 2009 Soudem prvního stupně v Roman, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, a to pro trestný čin organizované ozbrojené loupeže podle čl. 34 odst. 1 písm. b), čl. 37 písm. a), čl. 39 odst. 1, čl. 74 odst. 2 písm. b), čl. 76 písm. c), čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. f) trestního zákona Rumunska, na I. N. dne 9. února 2009 Soudem prvního stupně v Petroşani, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků a šesti měsíců, a to pro trestný čin organizované a ozbrojené loupeže podle čl. 41 odst. 2, čl. 42, čl. 75 písm. c), čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. a), g) a i) trestního zákona Rumunska, a na V. F. D. dne 28. února 2008 Soudem prvního stupně v Piatra Neamt, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a šesti měsíců, a to za trestný čin loupeže podle čl. 37a, čl. 208 odst. 1, 4, čl. 209 odst. 1 písm. e), g) a i) trestního zákona Rumunska a trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle čl. 37a a čl. 86 odst. 1 trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 22. prosince 2009.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde u F.-I. D. a I. N. o předání ze Španělského království do Rumunska a u V. F. D. o předání z Italské republiky do Rumunska, ve všech případech pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávané osoby nejsou státními občany České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaných územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávaných osob v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík