11 Tcu 105/2011
Datum rozhodnutí: 14.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 105/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. S. rozsudkem Zemského soudu Deggendorf, Spolková republika Německo, ze dne 7. 9. 2009, sp. zn. 1 KLs 4 Js 1672/09, který nabyl právní moci 15. 9. 2009, a to pro napomáhání ke trestnému činu těžké krádeže ve skupině podle §§ 242 I, 27 I, 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.
O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Deggendorf ze dne 7. 9. 2009 byl L. S. uznán vinným napomáhání k trestnému činu těžké krádeže ve skupině ve dvou případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Podle zjištění cizozemského soudu kolem jinak stíhaných J. Š. a J. P. vznikla minimálně v roce 2007 skupina sestávající z několika českých státních příslušníků, kteří se sdružili, aby v pozměněné sestavě malých skupin v dělbě práce kradli vždy drahá vozidla z různých autosalonů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Zpravidla byla vozidla převážena přes takzvanou zelenou hranici do České republiky k dalšímu prodeji, kde byla také změněna identifikační čísla vozidel a vystavěny k nim příslušné papíry.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Regensburg tím, že
1. v blíže již nezjistitelné době mezi 5. 5. 2007, 12:00 hod a 7. 5. 2007, 6:55 hod. odcizili jinak stíhaní J. S., J. P., O. K. a M. S. společně tři osobní vozy značky Mercedes Benz v celkové hodnotě 227.951,65 euro(brutto) z prostoru dvora firmy Hirschvogel GmbH & Co. Kg., Dr.-Wandinger-Strasse 7, 94447 Platting. K provedení činu P. nejprve pomocí řezáku na sklo udělal díru v okně do kanceláře, odemkl ho pak a vstoupil oknem do budovy. Tam vypáčil v kanceláři umístěnou skříňku na klíče a odcizil z ní originální klíče k vozidlům pro osobní vůz Mercedes Benz, ML 420, (hodnota: 91.522,90 euro,) osobní vůz Mercedes Benz GL 320, (hodnota 86.228,60 euro) a osobní vůz Mercedes Benz C 280, (hodnota: 50.200,15 euro). Následně byla jmenovaná vozidla z firemního areálu odvezena.
2. dne 28. 5. 2007 mezi 4:00 hod. a 21:30 hod odcizili jinak stíhaní J. S., J. P., O. K., M. S. a možná i další, blíže neznámé osoby, společně čtyři osobní auta značka Audi v celkové hodnotě 228.920,00 euro (brutto) z firemního areálu autosalonu Joachim GmbH & Co. KG, Kupferschmiedstrasse 6, 91154 Roth. K provedení činu rozbil P. okno kanceláře, otevřel ho a vstoupil pak oknem do budovy. Tam vypáčil ocelovou skříňku a odcizil originální klíče od vozidel pro osobní vůz Audi A 6, hodnota 45.980,00 euro, osobní vůz Audi A 6, hodnota 42.980,00 euro, osobní vůz Audi A 8, hodnota 77.980,00 euro a osobní vůz Audi RS 4, v hodnotě 61.980,00 euro. Následně odvezli jmenovaná vozidla z areálu firmy. Odsouzený vezl oba jinak stíhané K. a S., jejichž úkol spočíval hlavně v tom, aby odcizená vozidla dopravili do Česka, ve dnech činů z Česka osobním vozem k dálničnímu odpočívadlu v blízkosti Regensburgu (čin v neprospěch firmy Hirschvogel), resp. k dálničnímu odpočívadlu v blízkosti Norimberka (čin v neprospěch firmy Joachim). Tam se K. a S. setkali s jinak stíhaným S., který je dopravil vždy na místa činu. Odsouzený naproti tomu jel od příslušných odpočívadel přímo zpět do Česka. Věděl, že K. a S. odcizí osobní vozy v blízkosti místa vysazení. Přitom počítal minimálně s tím, že k provedení činu bude případně vloupáno i do budov, resp. vstoupeno a zamčené schránky budou vypáčeny. Podrobnosti činů, které byly v plánu, však neznal. Za své služby jako řidič obdržel odsouzený vždy úhradu výloh, jakož i vždy peněžitou částku ve výši minimálně 1.000,00 CZK (odpovídá asi 40, euro) od Kary.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 3. 5. 2011, pod č. 1112/2010-MOT-T/9, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený L. S. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (napomáhání k trestnému činu krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil pomoci k úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně ve dvou případech) jako pomocník při krádeži spáchané organizovanou skupinou, přičemž počítal s tím, že k provedení činů bude případně vloupáno i do budov, resp. vstoupeno a zamčené schránky budou vypáčeny. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. června 2011

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman