11 Tcu 104/2009
Datum rozhodnutí: 17.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 104/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu D. s. P., státního občana Rumunska, a G. F. P., státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. prosince 2009, podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby D. s. P., státního občana Rumunska, územím České republiky do Rumunska pro účely trestního stíhání pro trestný čin obchodování s lidmi a trestný čin obchodování s nezletilými podle čl. 12 odst. 1, odst. 2 písm. a), čl. 13 odst. 2, 3 zákona č. 678/2001 a čl. 33 písm. a) a čl. 41 odst. 2 trestního zákona Rumunska.

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby G. F. P., státního občana Rumunska, územím České republiky do Rumunska pro účely trestního stíhání pro trestný čin obchodování s lidmi podle čl. 12 odst. 1, odst. 2 písm. a) zákona č. 678/2001 a čl. 41 odst. 2 trestního zákona Rumunska.

Po dobu průvozu budou předávané osoby drženy ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 14. prosince 2009 pod č. j. 137218/2009, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunských státních občanů D. s. P. a G. F. P. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaných ze Španělského království do Rumunska na základě evropských zatýkacích rozkazů vydaných dne 26. května 2009 Soudem v Braşově, Rumunsko, k trestnímu stíhání pro trestný čin obchodování s lidmi a trestný čin obchodování s nezletilými v případě předávaného D. s. P. a pro trestný čin obchodování s lidmi v případě předávaného G. F. P. Předávanému D. s. P. hrozí za trestný čin obchodování s lidmi maximální trest odnětí svobody v trvání patnácti roků a za trestný čin obchodování s nezletilými maximální trest odnětí svobody v trvání dvaceti roků. Předávanému G. F. P. za trestný čin obchodování s lidmi hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání patnácti roků. Průvoz se má uskutečnit dne 22. prosince 2009 leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Předávaný D. s. P. se měl uvedené trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že od listopadu roku 2008 do dubna roku 2009, společně s dalšími blíže nezjištěnými pachateli, různými způsoby (nábor, přeprava, ubytovávání) obchodoval s celkem devíti poškozenými, z nichž jedna osoba byla nezletilá, za účelem jejich vykořisťování ve Španělském království, a to tak, že je vystavoval nouzi a používal i dalších podvodných metod a výhrůžek.

Předávaný G. F. P. se měl uvedené trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že od ledna do dubna roku 2009, společně s dalšími blíže nezjištěnými pachateli, různými způsoby (nábor, přeprava, ubytovávání) obchodoval s celkem desíti poškozenými, za účelem jejich vykořisťování ve Španělském království, a to tak, že je vystavoval nouzi a používal i dalších podvodných metod a výhrůžek.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Španělského království do Rumunska za účelem trestního stíhání v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávané osoby nejsou státními občany České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaných územím České republiky pro účely jejich trestního stíhání v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávaných osob v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík