11 Tcu 104/2007
Datum rozhodnutí: 17.09.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 104/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Prokuratury Okresního soudu Haarlem, Nizozemské království, o povolení průvozu předávaného P. J., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. září 2007 podle § 422 trestního řádu t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného P. J. územím České republiky do Nizozemského království pro účely trestního stíhání pro trestný čin neoprávněného dovozu omamných látek podle čl. 2, čl. 10 zákona o omamných látkách Nizozemského království.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Prokuratura Okresního soudu Haarlem, Nizozemské království, dne 13. září 2007 pod č. j. OVL-U-2007027289, požádala na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy o povolení průvozu P. J. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Slovenské republiky k trestnímu stíhání v Nizozemském království (leteckou cestou s mezipřistáním v Praze), a to pro trestný čin neoprávněného dovozu omamných látek podle čl. 2, čl. 10 zákona o omamných látkách Nizozemského království, za nějž předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvanáct let. Uvedené trestné činnosti se měl P. J. dopustit v podstatě tím, že dne 25. dubna 2007 dovezl na letiště S., N. k., omamnou látku 14 020,1 gramů kokainu, ukrytou ve třech batozích schovaných do kolečkového kufru, a to tak, že kufr na jméno P. J. odevzdal k přepravě na letecké lince z G., E. Kufr s označením 0047-KL-103005 byl téhož dne na letišti S., N. k., zadržen.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenské republiky za účelem trestního stíhání pro nedovolený obchod s omamnými a psychotropními látkami, které je v Nizozemském království vedeno proti P. J., přičemž jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného P. J. územím České republiky pro účely předání k výše uvedenému trestnímu stíhání v Nizozemském království, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Prokuratury Okresního soudu Haarlem, Nizozemské království, vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2007

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík