11 Tcu 103/2011
Datum rozhodnutí: 16.05.2011
Dotčené předpisy: § 423 tr. ř., § 424 tr. ř.11 Tcu 103/2011-53

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Španělského království o povolení průvozu B. P. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 16. května 2011 podle § 423 a 424 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby B. P. , státního občana Albánské republiky, územím České republiky z Republiky Makedonie do Španělského království pro účely předání k výkonu zbytku trestu odnětí svobody v trvání 719 dní, uloženého mu rozsudkem Prvního oddělení zemského soudu v Madridu, Španělské království, ze dne 23. dubna 2009, č. 184/2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Španělské království požádalo dne 11. května 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie (dále jen Rámcové rozhodnutí ), o povolení průvozu albánského státního občana B. P. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Republiky Makedonie do Španělského království pro účely výkonu trestu odnětí svobody, resp. jeho zbývající části v trvání 719 dní, uloženého mu rozsudkem Prvního oddělení zemského soudu v Madridu, Španělské království, ze dne 23. dubna 2009, č. 184/2009, a to za trestný čin nezákonného spolčení a trestný čin vloupání podle čl. 515.1, 517.2, 237, 238.1, 2, 3 a 5 a čl. 240 ve vztahu k čl. 74 trestního zákoníku Španělského království. Průvoz se má uskutečnit dne 18. května 2011 leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Trestné činnosti se měl předávaný B. P. a dopustit v podstatě tím, že ve spojení s nejméně pětičlennou organizovanou skupinou osob, v níž funkce a úkoly osob byly přesně rozděleny v závislosti na místech a okolnostech jejich trestně právně relevantního jednání, v nočních hodinách v období od 6. března 2007 do 4. dubna 2007, v celkem třech případech, na různých místech Španělského království (jednou v Ourense a ve dvou případech v Zamoře), společně s ostatními členy skupiny, násilím vnikl do poboček různých bankovních společností (Caixanova na ulici Constitucioón v Ourense, Banesto na ulici Avenida de la Guardia Civil v Zamoře a Caja Rural v oblasti Ferreras de Abajo v Zamoře), kde vždy deaktivovali bezpečnostní systém a takto se dostali do trezorů, z nichž následně odcizili celkem 76 149,- EUR, a bankovní společnosti Caja Rural v Zamoře tímto dále způsobili škodu ve výši 37 796,68 EUR.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Španělského království z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou, tedy z hlediska § 423 tr. ř., který byl ve smyslu § 424 tr. ř. aplikován obdobně. Při obdobné aplikaci § 423 tr. ř. vycházel Nejvyšší soud rovněž z čl. 25 odst. 5 Rámcového rozhodnutí, který pro případ průvozu osoby z třetí země do členského státu stanoví obdobné použití čl. 25 odst. 1 až 4 tohoto rozhodnutí. Tato ustanovení jsou pak do české právní úpravy implementována zejména § 422 tr. ř. Vzhledem k tomu, že § 423 tr. ř. nestanoví podmínky, za kterých může být průvoz povolen, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že s ohledem na účel právní úpravy vyjádřený v Rámcovém rozhodnutí je třeba v tomto případě postupovat způsobem popsaným v § 422 tr. ř. a čl. 25 odst. 1 až 4 Rámcového rozhodnutí.

V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že jde o předání z Republiky Makedonie do Španělského království pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Španělském království. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely výkonu trestu ve Španělském království, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. května 2011
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík