11 Tcu 103/2009
Datum rozhodnutí: 17.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 103/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu S. I., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. prosince 2009 podle § 423 a § 424 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby S. I., státního občana Rumunska, územím České republiky do Rumunska pro účely trestního stíhání pro trestný čin vraždy podle čl. 37a, 174 odst. 1, čl. 175 odst. 1 písm. c) trestního zákona Rumunska.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 14. prosince 2009, pod č. j. 27354/2009, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunského občana S. I. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenovaného z Norského království do Rumunska k trestnímu stíhání pro trestný čin vraždy podle čl. 37a, 174 odst. 1, čl. 175 odst. 1 písm. c) trestního zákona Rumunska, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze dne 18. prosince 2009.

Trestní stíhání vydávaného se vztahuje k trestné činnosti spočívající v podstatě v tom, že v noci ze 16. na 17. dubna 2008 svému otci D. S., s nímž byl v dlouhodobém konfliktu, tupými předměty opakovaně zasadil rány do různých částí těla, a to i do oblastí, v nichž jsou uloženy orgány zajišťující základní životní funkce, a způsobil mu tak pohmoždění hrudníku a břicha, zlomeniny žeber a roztržení sleziny, v důsledku nichž poškozený zemřel.Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných vnitrostátní úpravou, to znamená § 423 tr. ř., který byl aplikován ve smyslu § 424 tr. ř. obdobně. Při obdobné aplikaci § 423 tr. ř. vycházel Nejvyšší soud rovněž z čl. 25 odst. 5 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále jen Rámcové rozhodnutí ), který pro případ průvozu osoby z třetí země do členského státu stanoví obdobné použití čl. 25 Rámcového rozhodnutí. Tento čl. 25 je pak do české právní úpravy implementován zejména § 422 tr. ř. Vzhledem k tomu, že § 423 tr. ř. nestanoví podmínky, za kterých může být průvoz povolen, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že s ohledem na účel právní úpravy vyjádřený v Rámcovém rozhodnutí je třeba v tomto případě postupovat způsobem popsaným v § 422 tr. ř. a čl. 25 Rámcového rozhodnutí.

Nejvyšší soud zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání z Norského království do Rumunska, tedy z třetího státu do země Evropské unie, za účelem trestního stíhání. Dále zjistil z výpisu z centrální evidence obyvatel, že vydávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu vydávaného S. I. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání v Rumunsku, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík