11 Tcu 102/2009
Datum rozhodnutí: 15.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 102/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu odsouzeného G. I. a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. prosince 2009 podle §§ 423 a 424 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz odsouzeného G. I., státního občana Rumunska, územím České republiky z Ukrajiny do Rumunska pro účely předání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let uloženého mu trestním rozsudkem Soudu v Constanta č. 798 ze dne 7. 4. 2004, sp. zn. 1879/2003.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 14. 12. 2009, č. j. 80069/2009, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunského občana G. I. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Ukrajiny pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let uloženého mu trestním rozsudkem Soudu v Constanta č. 798 ze dne 7. 4. 2004, sp. zn. 1879/2003, za trestný čin těžké krádeže podle čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 (g) a (i) za použití čl. 37 (a) rumunského trestního zákoníku.

Tohoto trestného činu se předávaný G. I. dopustil tím, že v noci ze 13. na 14. 12. 2006 v C. poté, co rozbil jedno z přístupových oken restaurace S., vstoupil dovnitř a ukradl odsud zboží v hodnotě 1 399,04 RON a zlaté náušnice a náhrdelník patřící poškozené barmance M. S.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných vnitrostátní úpravou, to znamená § 423 tr. ř., který byl aplikován ve smyslu § 424 tr. ř. obdobně. Při obdobné aplikaci § 423 tr. ř. vycházel Nejvyšší soud rovněž z čl. 25 odst. 5 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále jen Rámcové rozhodnutí ), který pro případ průvozu osoby z třetí země do členského státu stanoví obdobné použití čl. 25 Rámcového rozhodnutí. Tento čl. 25 je pak do české právní úpravy implementován zejména § 422 tr. ř. Vzhledem k tomu, že § 423 tr. ř. nestanoví podmínky, za kterých může být průvoz povolen, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že s ohledem na účel právní úpravy vyjádřený v Rámcovém rozhodnutí je třeba v tomto případě postupovat způsobem popsaným v § 422 tr. ř. a čl. 25 Rámcového rozhodnutí.

Nejvyšší soud zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Ukrajiny do Rumunska, tedy z třetího státu do země Evropské unie, za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Dále zjistil z výpisu z centrální evidence obyvatel, že předávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného G. I. územím České republiky pro účely výkonu trestu v Rumunsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch