11 Tcu 101/2010
Datum rozhodnutí: 08.02.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 101/2010-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 8. února 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. J. rozsudkem Obvodního soudu Mnichov, Spolková republika Německo, ze dne 24. 1. 2008, sp. zn. 843 Ls 235 Js 216492/07, který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin krádeže podle §§ 242 odst. 1, 243 odst. 1 bod 1, 3, 25 odst. 2 a 53 německého trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.
O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Mnichov ze dne 24. 1. 2008 byl J. J. uznán vinným trestným činem krádeže ve třech případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Mnichov tím, že společně se spoluobviněnými D. a Ž. provedli dále popsané krádeže vloupáním
1. mezi 28. 5. 2007, 20.00 hod. a 29. 5. 2007, 8.30 hod. se vloupali do osobního automobilu Škoda Octavia poškozeného K. pomocí zámkového bodla . Přitom poškodili zámky. Vznikla věcná škoda ve výši 500 . Z vozidla odstaveného v M. v ulici M. odcizili kapesní počítač Medion NDPNA 1500 v hodnotě asi 400 , aby jeho pozdějším prodáním na černém trhu získali příjem.
2. mezi 29. 5. 2007, 21.30 hod. a 29. 5. 2007, 22.40 hodin se vloupali vylomením vstupních dveří do kanceláře C. T. S.-g., ulice U., M., odcizili tam poškozenému R. minimálně 2 mobily typu Vodafone-Sägern a jeden typ Nokia 6310 v hodnotě 800 a dřevěnou sošku v hodnotě 200 . Vznikla věcná škoda ve výši 500 . Také tyto předměty chtěli se ziskem prodat.
3. dne 29. 5. 2007 mezi 20.15 a 22.50 hod. se vloupali do osobního automobilu poškozeného W. Peugeot, odstaveného v ulici U. v M. a odcizili tam navigační přístroj TOM TOM v hodnotě asi 400 . Vylomením dveřního zámku vznikla škoda ve výši 200 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 18. 11. 2010, pod č. j. 308/2009 MOT T/15, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. J. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 8. února 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch