11 Tcu 101/2009
Datum rozhodnutí: 09.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 101/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného R. D. , Rumunsko, státního občana Rumunska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. prosince 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného R. D. , státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců uloženého mu trestním rozsudkem Místního soudu v Rupei č. 48 ze dne 20. 5. 2009, sp. zn. 444/293/2008, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Místním soudem v Rupei, Rumunsko, dne 3. 9. 2009 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 8. 12. 2009.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 8. 12. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu R. D. , Rumunsko, státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Místním soudem v Rupei, Rumunsko, dne 3. 9. 2009 ze Slovinska k výkonu trestu v trvání jednoho roku a šesti měsíců v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se předávaný R. D. dopustil tím, že spolu se S. B. S. dne 24. 1. 2008 odstřihli od stožárů mezi obcemi C. telekomunikační dráty z mědi patřící společnosti R. s úmyslem odcizit je a prodat. Následně drát odvlekli do tři kilometry vzdálené obce V. , kde poté, co jej zbavili ohněm izolace, ukryli 24 kg čisté mědi u S. B. S. doma a druhý den toto množství mědi prodali L. F. za 200 RON a o částku se podělili.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného R. D. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch