11 Tcu 100/2015
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 100/2015-33

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 27. října 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky R. B. podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení R. B. rozsudkem Zemského soudu Korneuburg ze dne 4. 6. 2014, sp. zn. 505 Hv 33/14v, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže za účelem obživy podle § 127, § 130 1. a 2. případ rakouského tr. zákoníku, za které mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 20 (dvacet) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:
Rozsudkem Zemského soudu Korneuburg ze dne 4. 6. 2014, sp. zn. 505 Hv 33/14v, který nabyl právní moci dne 12. 11. 2014, byl uznán R. B. vinným ze spáchání níže uvedených skutků a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 20 (dvacet) měsíců.

Podle skutkových zjištění bylo zjištěno, že R. B. (ve spolupachatelství s M. B., R. D. a částečně s R. P.) za účelem obstarání obživy a ve vědomé a zamýšlené součinnosti jako spolupachatel a člen zločinného spolčení odcizil cizí movité věci v úmyslu se neoprávněně obohatit. Konkrétně dne 5. 3. 2014 ve Wolkersdorfu oprávněným firmy Penny odcizil ve spolupráci s ostatními spolupachateli 136 balíčků žvýkaček v celkové hodnotě 247,04 EUR a ještě téhož dne v Gerasdorfu odcizil oprávněný firmy Penny 92 balíčků žvýkaček v celkové hodnotě 185,52 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-196/2015-MOT-T/7 ze dne 25. 9. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 30. 9. 2015. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený R. B. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujícího znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže § 205 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že odsouzený během jednoho dne odcizil v prostorách dvou obchodů výše uvedené firmy movité věci v celkové výši 432,56 EUR. S touto prokázanou trestnou činností koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení R. B. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. října 2015
JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu