11 Tcu 100/2013
Datum rozhodnutí: 09.01.2014
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 100/2013-11

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 9. ledna 2014 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů , a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. J. , rozsudkem Obvodového soudu Erding, Spolková republika Německo, ze dne 22. 8. 2011, sp. zn. 1 Ls 46 Js 5723/11, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Landshut, Spolková republika Německo, ze dne 26. 3. 2012, sp. zn. 2 Ns 46 Js 5723/11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Erding byl J. J. uznán vinným trestnými činy nedovoleného dovozu omamných látek v nikoli nepatrném množství a nedovoleného obchodování s omamnými látkami v nikoli nepatrném množství a ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Landshut byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Erding tím, že
1. v době mezi 14. a 15. 2. 2011 jel ve vypůjčeném autě ze svého bydliště v J. do SRN, přičemž vezl 10 g metamfetaminu s obsahem účinné látky 30 50%, tedy 3 5 g metamfetamniové báze. Tuto drogu předal na parkovišti IKEA-Markt v E. , H. , P. G. , který ji do 21. 2. nebo 4. 3. 2011 zaplatil převodem na účet odsouzeného částkou 400 .
2. dne 4. 3. 2011 mezi 14.00 a 16.00 hod. jel ve vypůjčeném autě ze svého bydliště v J. do SRN. Kolem 3.30 hod. přijel společně se zvlášť stíhanými P. a I. do P. , kde se zdržel návštěvou banky. Nejpozději od této doby měl u sebe celkem 83,81 g metamfetaminu, který byl rozdělen na části 29,5 g s obsahem účinné látky 75%, 53,12 g s obsahem účinné látky 70% a 1,19 g s obsahem účinné látky 74%, tedy 24,1 g, 37,1 g a 0,88 g metamfetaminové báze. Tuto drogu chtěl odsouzený poté, co mezi 16.00 a 17.00 hod. přijel do E. , opět předat zvlášť stíhanému G. , který mu měl zaplatit. K tomu však nedošlo pro potíže s platbou a pozdější zadržení.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. J. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie , přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2014

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch