11 Tcu 100/2009
Datum rozhodnutí: 10.12.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 100/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Italské republiky o povolení průvozu předávaného J. P. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. prosince 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného J. P. územím České republiky ze Slovenska do Itálie pro účely trestního stíhání pro trestný čin napomáhání nelegální imigraci podle čl. 12 odst. 3 a 3 bis legislativního dekretu č. 286/98 proti nelegální imigraci, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Úřadem soudce pro předběžné vyšetřování Soudu v Udine, Itálie, dne 10. 3. 2009, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Italské republiky ze dne 9. 12. 2009.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Italská republika podala dne 9. 12. 2009 u Nejvyššího soudu České republiky žádost na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu J. P. územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Úřadem soudce pro předběžné vyšetřování Soudu v Udine, Itálie, dne 10. 3. 2009, ze Slovenska do Itálie pro účely trestního stíhání pro trestný čin napomáhání nelegální imigraci podle čl. 12 odst. 3 a 3 bis legislativního dekretu č. 286/98 proti nelegální imigraci, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání patnácti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný J. P. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že ve spolupráci s dalšími jen částečně identifikovanými osobami spolu s M. M. organizovali převozy fakticky realizované J. F., dělali štafetu, aby zajistili vyhnutí se kontrolám, a tím napomáhali vstupu indických a pakistánských občanů do Itálie bez platného povolení k pobytu v této zemi. Přitěžující okolností bylo, že se jednalo o více než pět nelegálních přistěhovalců, kteří byli vystaveni nelidskému a ponižujícímu zacházení, jež ohrožovalo jejich život a zdraví.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenska do Itálie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného J. P. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. prosince 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch