11 Tcu 10/2017
Datum rozhodnutí: 20.04.2017
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 10/2017-27

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud projednal dne 20. 4. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky P. T., podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se odsouzení P. T. rozsudkem Městského lidového soudu v Hanoji ze dne 8. 5. 2014, sp. zn. 186/2014-HS-ST, ve spojení s rozsudkem Nejvyššího lidového soudu v Hanoji ze dne 9. 10. 2014, sp. zn. 495/2014/HS-PT, kterými byl uznán vinným ze spáchání trestného činu podvodného obohacení podle § 139 odst. 4 písm. a) a § 46 odst. 1, odst. 2 písm. b), p) trestního zákoníku Vietnamské socialistické republiky, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) let, zaznamenává do evidence Rejstříku trestů .

O d ů v o d n ě n í :
1. Rozsudky Městského lidového soudu v Hanoji ze dne 8. 5. 2014, sp. zn. 186/2014-HS-ST, ve spojení s rozsudkem Nejvyššího lidového soudu v Hanoji ze dne 9. 10. 2014, sp. zn. 495/2014/HS-PT byl P. T. uznán vinným ze spáchání trestného činu podvodného obohacení a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 12 (dvanácti) let.

2. Podle skutkových zjištění je P. T. vinen tím, že (zkráceně řečeno):
v říjnu roku 2011 uvedl v omyl tlumočníka z vietnamštiny do českého jazyka N. C. H., když se mu nabídl, že obstará víza do České republiky pro Vietnamce, kteří chtěli navštívit své známé v ČR. Ačkoliv P. T. věděl, že nemá možnost tato víza obstarat, požadoval od pana H. částku 6.500,- USD za každou osobu s příslibem, že víza zajistí. Na základě tohoto příslibu N. C. H. sehnal dvanáct žádostí od dvanácti osob, a vyinkasoval od nich celkovou částku 80.500,- USD. Poté vrátil panu H. ve dvou splátkách 23.000,- USD, ale zůstal mu dlužen 57.500,- USD. Po řadě urgencí poškozenému H. vrátil ještě 2.450,- USD, ale částku 55.050,- USD mu zůstal dlužen, na opakované výzvy nereagoval, a jen prodlužoval termín splatnosti, až nakonec vypnul telefon, aby se před ním schoval.

3. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-611/2012-MOT-T/144 ze dne 5. 4. 2017 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 7. 4. 2017. 4. Podle § 4 odst. 2 tohoto zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti rozhodne, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky soudem jiného než členského státu EU nebo mezinárodním soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených v § 145 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, jestliže se toto dosouzení týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. 5. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený P. T. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného než členského státu EU a odsouzení se týká činu, který je trestný i podle právních předpisů České republiky (trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku).

6. Závažnost trestné činnosti spočívá v tom, že obviněný podvodně vylákal od poškozeného N. C. H. částku v celkové výši 55.050,- USD (což při kurzu 25,156 Kč za 1 USD ke dni vydání tohoto rozhodnutí odpovídá částce 1.384.838,- Kč). Nejenom tím, že se neoprávněně obohatil o vysokou finanční částku na úkor poškozeného, kterému způsobil značnou škodu, ale také výrazně poškodil pověst České republiky u občanů Vietnamské socialistické republiky. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody.

7. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení P. T. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 4. 2017

JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu