11 Tcu 10/2009
Datum rozhodnutí: 09.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 10/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Turecké republiky o povolení průvozu odsouzeného K. K. a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. března 2009 podle § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (publikované pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

I. Povoluje se průvoz odsouzeného K. K. územím České republiky ze Slovenské republiky do Turecké republiky pro účely vydání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem 12. vysokého trestního soudu v Istanbulu, Turecká republika, ze dne 25. 6. 2007, sp. zn. 2006/276, č. rozsudku 2007/230.

II. Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Turecké republiky podalo prostřednictvím Velvyslanectví Turecké republiky v Praze žádost datovanou dnem 20. 2. 2009, č. j. 2009/Prag BE/2896, na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (č. 549/1992 Sb.) o povolení průvozu tureckého občana K. K., územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenovaného ze Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvanácti let a šesti měsíců, resp. jeho zbývající části v trvání 782 dní, který mu byl uložen rozsudkem 12. vysokého trestního soudu v Istanbulu, Turecká republika, ze dne 25. 6. 2007, sp. zn. 2006/276, č. rozsudku 2007/230, za trestný čin organizovaného vývozu narkotika heroin z Istanbulu do Německa podle čl. 188/1 tureckého trestního zákona č. 5237.

Tohoto trestného činu se dopustil tím, že poté, co byl kontaktován německým policejním agentem N., který měl podezření o jeho zapojení do obchodu s narkotiky, se žádostí, že by tento agent chtěl s narkotiky obchodovat a že je shání, seznámil jej se svým švagrem G. K. za účelem sjednání takového obchodu. G. K. pak požádal o zajištění drog svého přítele B. C. Dne 21. 1. 1993 se pak B. C., K. K., G. K. a agent N. setkali a hovořili o dodávce heroinu. B. C. pak mluvil s dodavatelem heroinu Y. E. v Istanbulu, dohodli se na platbě předem, proto C. převedl 200 000 německých marek ze svého účtu do Turecka. Na základě dohody pak dne 8. 9. 1993 Y. E. vzal 6 kusů kartónových krabic, které obsahovaly heroin a byly popsány D. B. , do K. P. ve N. C. a předal je jednomu z vedoucích pracovníků jménem A. za účelem převozu do Německa. Krabice byly dopraveny do obchodu v Německu dne 20. 9. 1993 a týž den byly doručeny B. C. Dne 21. 9. 1993 byly doručeny G. K., který je předal kupujícím agentům.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Turecké republiky z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní úpravou (§ 423 tr. ř.), tak mezinárodní úpravou Evropskou úmluvou o vydávání (čl. 21 Úmluvy, včetně výhrad učiněných Českou republikou). Zjistil z předložených dokumentů, že v posuzovaném případě jde o vydání k výkonu trestu odnětí svobody, který byl odsouzenému uložen za čin, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák). Dále zjistil, že vydávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu vydávaného K. K. územím České republiky pro účely výkonu trestu v Turecku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Turecké republiky.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. března 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch