11 Tcu 1/2013
Datum rozhodnutí: 13.03.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.
11 Tcu 1/2013-8
U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 13. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :


Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. K., rozsudkem Obvodního soudu Lipsko, Spolková republika Německo, ze dne 14. 9. 2010, sp. zn. 202 Ls 102 Js 22719/10, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Lipsko, Spolková republika Německo, ze dne 29. 12. 2010, sp. zn. 4 Ns 102 Js 22719/10, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Lipsko ze dne 14. 9. 2010 byl J. K. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek v nikoli nepatrném množství a napomáhání k nedovolenému obchodování s omamnými látkami v nikoli nepatrném množství a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a dvou měsíců. Rozsudkem Zemského soudu Lipsko ze dne 29. 12. 2010 byl k jeho odvolání změněn výrok o trestu tak, že mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou let.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění německých soudů tím, že byl v průběhu dne 11. 5. 2010 vyslán spolupachatelem R. B., aby osobním vozem Fiat Kombi, české r. z. ...., převezl omamné látky do Německa a předal na parkovišti před hotelem Ramada v L. P. R. B. Po předání byl v 17.40 hod. zadržen policií, přičemž bylo zajištěno 1 291,3 g netto metamfetaminu (krystal) s obsahem účinné látky 41,5 % metamfetaminové báze.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.
Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. K. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. března 2013

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch