11 Tcu 1/2011
Datum rozhodnutí: 04.01.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 1/2011-23

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu N. M. L. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 4. ledna 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby N. M. L. , státního občana Rumunska, územím České republiky z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu, který mu byl uložen rozsudkem Obvodového soudu v Deva, Rumunsko, ze dne 4. srpna 2009, č. 1058.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Rumunsko požádalo dne 3. ledna 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana N. M. L. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Republiky Slovinsko do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 30. prosince 2009 Obvodovým soudem v Deva, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let, uloženého mu rozsudkem Obvodového soudu v Deva, Rumunsko, ze dne 4. srpna 2009, č. 1058, a to pro trestný čin loupeže podle čl. 211 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c), čl. 2 odst. 1 písm. a), čl. 99, čl. 74 a čl. 76 písm. c) trestního zákoníku Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze dne 7. ledna 2011.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že v průběhu večera dne 8. srpna 2006, společně s osobami jménem S. M. L. , A. D.l, P. I.-A. a T. R.-M., v D., Rumunsko, za použití násilí odcizil poškozené A. D. kabelku s finanční hotovostí ve výši 1 300,- LEI, s doklady totožnosti, s řidičským průkazem, se dvěmi bankovními kartami, s průkazkou pojišťovny a mobilním telefonem značky Nokia 3510.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného N. M. L. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. ledna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík