11 Nd 68/2011
Datum rozhodnutí: 03.06.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 11 Nd 68/2011-12-I.


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Antonínem Draštíkem v právní věci žalobkyň I. B. a J. K. a žalovaných K. H. , M. H. , J. V. a R. V. , o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 5 C 187/2004, u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 17 Co 604/2008, a u Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 22 Cdo 1085/2010, t a k t o :

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 3. 2011, č. j. 11 Nd 68/2011-4, se o p r a v u j e tak, že v záhlaví usnesení a v druhém řádku odůvodnění uvedené jméno žalobkyně J. K. se opravuje na jméno J. K.


O d ů v o d n ě n í :

Jak následně zjistil předseda senátu, v záhlaví citovaného usnesení a v jeho odůvodnění byla jedna ze žalobkyň nesprávně označena jménem J. K., ač její jméno správně zní J. K.

V souladu s ustanovením § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. (s ohledem na ustanovení § 167 odst. 2 o. s. ř. ) proto předseda senátu tuto zjevnou nesprávnost opravil, tak jak se podává z výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. června 2011 Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík