11 Kss 6/2009-50

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové, zástupce předsedkyně JUDr. Vladimíra Jurky, soudce Mgr. Věroslava Řezáče a přísedících JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatele: předseda Krajského soudu v Plzni, Veleslavínova 40, Plzeň, proti: Mgr. M. O., rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 5. 2010, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 17. 4. 2009,

takto:

I. V řízení o kárném návrhu ze dne 17. 4. 2009 s e p o k r a č u j e .

II. Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. s e řízení o kárném návrhu ze dne 17. 4. 2009 zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 20. 4. 2009 bylo na základě návrhu předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 17. 4. 2009 proti shora označené soudkyni zahájeno řízení o kárné odpovědnosti soudce, které je u zdejšího soudu vedeno pod sp. zn.. Z důvodu předložení návrhu Ústavnímu soudu dle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., bylo toto řízení usnesením ze dne 7. 10. 2009, č. j.-39, přerušeno.

Dne 22. 4. 2010 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání navrhovatele, předsedy Krajského soudu v Plzni, ze dne 22. 4. 2010, nazvané jako Zpětvzetí kárného návrhu ve věci Mgr. M. O . V něm navrhovatel uvádí, že bere zpět shora označený kárný návrh a navrhuje postup podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., v platném znění. Pro úplnost doplňuje, že na základě ověření u předsedů Okresních soudů v Chebu a Rokycanech, kde kárně obviněná po podání návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti působila, již zpracovává rozhodnutí v zákonem stanovených lhůtách a předchozí pochybení se neopakují. Dle názoru navrhovatele tak podání kárného návrhu do značné míry splnilo svůj účel, a proto netrvá na projednání věci.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Kárný senát v neveřejném jednání dne 5. 5. 2010 ověřil, že v dané věci je podání předsedy Krajského soudu v Plzni skutečně zpětvzetím návrhu v projednávané věci, a proto nejprve výrokem I. rozhodl o pokračování v řízení a následně v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. výrokem II. řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. května 2010

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu