11 Kss 3/2008-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Miroslava Feráka, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatelky: Mgr. Martina Flanderová, PhD., předsedkyně Okresního soudu ve Strakonicích, se sídlem Smetanova 455, Strakonice, proti soudci: Mgr. M. F., soudce Okresního soudu ve Strakonicích, v řízení o návrhu navrhovatelky na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 12. 11. 2008,

takto:

I. Řízení o kárném návrhu s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka jako kárná žalobkyně podala proti soudci Mgr. M. F. (dále jen soudce ) návrh na zahájení kárného řízení.

Dne 18. 12. 2008 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, v němž navrhovatelka soudu sdělila, že soudce rezignoval na svou funkci a svou rezignaci zaslal dne 12. 12. 2008 prezidentu republiky. Kancelář prezidenta republiky potvrdila, že jí byla rezignace soudce doručena dne 15. 12. 2008.

Dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen zákon č. 7/2002 Sb. ), senát Nejvyššího správního soudu bez ústního jednání řízení o kárném návrhu zastaví, zanikla-li soudci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky. V dané věci Nejvyšší správní soud z podání navrhovatelky zjistil, že soudce, proti němuž návrh směřuje, se vzdal funkce soudce, kancelář prezidenta republiky na žádost soudu potvrdila přípisem ze dne 3. 3. 2009, že jí tato rezignace byla doručena.

Z uvedeného vyplývá, že v dané věci nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. pro zastavení řízení bez nařízení ústního jednání. Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto o zastavení předmětného řízení.

Nejvyšší správní soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci nebylo rozhodnuto meritorně (§ 19 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb., a contrario), žádný z účastníků ostatně o náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s kárným řízením nežádal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2009

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu