11 Kss 21/2011-35

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému soudci: JUDr. B. E., soudce Okresního soudu v Mostě, Moskevská 2, Most, zast. JUDr. Liborem Petříčkem, advokátem se sídlem Kodymova 2526/4, Praha 5, rozhodl v neveřejném jednání dne 19. 9. 2012, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 10. 11. 2011,

takto:

Řízení o kárném návrhu ze dne 10. 11. 2011 s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Na základě v záhlaví označeného návrhu ministra spravedlnosti bylo proti Mgr. B. E. zahájeno řízení o kárné odpovědnosti soudce.

Dne 5. 9. 2012 bylo kárnému senátu Nejvyššímu správnímu soudu doručeno písemné podání navrhovatele ze dne 5. 9. 2012, č. j. 26/2011-OD-KN/15, označené jako Zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení . Navrhovatel tímto podáním bere v celém rozsahu zpět návrh na zahájení kárného řízení proti JUDr. B. E., což odůvodňuje tak, že protože v současné době zastává odlišný právní názor ohledně aplikace § 277 (§ 278) trestního řádu, než jaký byl vyjádřen v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2. 11. 2011, sp. zn. 3 Tz 92/2011, který byl podkladem pro podání kárného návrhu, nepovažuje za vhodné a účelné, aby proti kárně obviněnému vedl kárné řízení pro jeho postup v řízení týkající se rovněž aplikace tohoto ustanovení. Za nevhodnou a nesprávnou kárný navrhovatel pokládá situaci, v níž by hájil názor zastávaný ve vyjádření k návrhu stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 3. 8. 2012 a zároveň by v kárném řízení hájil odlišný právní názor. Dle názoru navrhovatele tak v tomto konkrétním případě není účelné vést vůči kárně obviněnému kárné řízení.

Dle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát Nejvyššího správního soudu bez ústního jednání řízení o kárném návrhu zastaví, byl-li návrh na zahájení kárného řízení vzat zpět.

Vzhledem k tomu, že v dané věci nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát bez nařízení ústního jednání rozhodl o zastavení předmětného řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu