11 Kss 2/2012-69

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému soudci: Mgr. J. K., místopředseda Krajského soudu v Brně, Husova 15, Brno, zast. JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem se sídlem Marie Steyskalové 62, Brno, rozhodl v neveřejném jednání dne 19. 9. 2012, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 13. 1. 2012,

takto:

Řízení o kárném návrhu ze dne 13. 1. 2012 s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Na základě v záhlaví označeného návrhu ministra spravedlnosti bylo proti Mgr. J. K. zahájeno řízení o kárné odpovědnosti soudce.

Dne 5. 9. 2012 bylo kárnému senátu Nejvyššímu správnímu soudu doručeno písemné podání navrhovatele ze dne 5. 9. 2012, č. j. 7/2012-OD-KN/5, označené jako Zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení . Navrhovatel tímto podáním bere v celém rozsahu zpět návrh na zahájení kárného řízení proti Mgr. J. K., což odůvodňuje tak, že v návrhu popsané jednání nenaplňuje veškeré znaky skutkové podstaty kárného provinění, neboť nebyla naplněna subjektivní stránka jednání kárně obviněného a intenzita jednání nenaplňuje znaky kárného provinění.

Dle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát Nejvyššího správního soudu bez ústního jednání řízení o kárném návrhu zastaví, byl-li návrh na zahájení kárného řízení vzat zpět.

Vzhledem k tomu, že v dané věci nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát bez nařízení ústního jednání rozhodl o zastavení předmětného řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu