11 Kss 2/2009-36

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové, zástupce předsedkyně JUDr. Miroslava Feráka, soudce Mgr. Věroslava Řezáče a přísedících JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatele: předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti, Svatováclavská 568, Uherské Hradiště, proti: Mgr. J. P., soudce Okresního soudu v Uherském Hradišti, Svatováclavská 568, Uherské Hradiště, rozhodl v neveřejném jednání dne 4. 11. 2009 v řízení o návrhu ze dne 2. 2. 2009 na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce,

takto:

I. V řízení o kárném návrhu ze dne 2. 2. 2009 s e p o k r a č u j e .

II. Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. s e řízení o kárném návrhu ze dne 2. 2. 2009 zastavuje.

Odůvodnění:

Dne 3. 2. 2009 předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti podala návrh na zahájení kárného řízení proti shora označenému soudci, které je u zdejšího soudu vedeno pod sp. zn.. Z důvodu předložení návrhu Ústavnímu soudu dle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení zákona č. 7/2002 Sb., bylo toto řízení usnesením ze dne 7. 10. 2009, č. j.-28, přerušeno.

Dne 3. 11. 2009 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 2. 11. 2009, v němž se uvádí, že vzhledem k výsledku provedené prověrky senátu jmenovaného soudce, výraznému snížení stavu neskončených věcí a pracovnímu nasazení soudce navrhovatelka bere kárnou žalobu v celém rozsahu zpět.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Kárný senát na neveřejném jednání dne 4. 11. 2009 ověřil, že v dané věci je podání předsedkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti skutečně zpětvzetím návrhu v projednávané věci, a proto nejprve výrokem I. rozhodl o pokračování v řízení a následně v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. výrokem II. řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. listopadu 2009

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu