11 Kss 19/2011-47

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové rozhodl v neveřejném jednání dne 18. 1. 2011 v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému: JUDr. J. P., předseda Krajského soudu v Brně, Rooseveltova 16, Brno, o návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy soudu ze dne 30. 9. 2011

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. se řízení o kárném návrhu ze dne 30. 9. 2011 z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Na základě návrhu ministra spravedlnosti (dále jen navrhovatel ) ze dne 30. 9. 2011 bylo proti shora označenému předsedovi krajského soudu zahájeno řízení o kárné odpovědnosti soudce, vedené u zdejšího soudu pod sp. zn..

Navrhovatel kladl kárně obviněnému za vinu, že jako předseda soudu rozhodl o přijetí rozvrhu práce pro rok 2011, který obsahoval v části pro obchodní úsek ustanovení 2.1.2. následujícího znění: Soudnímu oddělení 39 (soudce a místopředseda soudu Mgr. J. K.) budou přidělovány věci ve sledu nápadu v pořadí dle přílohy č. 3 do počtu 10 návrhů v každém kalendářním měsíci. Další návrhy na zahájení insolvenčního řízení podle zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), nebudou k oddělení 39 (soudce a místopředseda soudu Mgr. J. K.) přidělovány, nerozhodne-li v odůvodněných případech předseda a v době jeho nepřítomnosti příslušný místopředseda soudu jinak. Toto omezení se nevztahuje na postupy dle bodů 2.1.3., 2.1.4. a 2.1.5. Kárně obviněný soudce tak dle navrhovatele učinil, přestože si musel být vědom možné zneužitelnosti a netransparentnosti, byla-li by využita možnost rozhodnout o přidělení věci předsedou soudu a zejména místopředsedou soudu, a též rozporu navrženého ustanovení rozvrhu práce s čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Kárný senát je před zahájením meritorního projednání věci povinen z úřední povinnosti ověřit podmínky řízení, mezi které patří podání návrhu na zahájení kárného řízení ve lhůtách stanovených § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb. Dle tohoto ustanovení musí být návrh na zahájení řízení podán nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu (subjektivní lhůta pro podání návrhu).

Kárně obviněnému je navrhovatelem vytýkáno jednání, kterého se měl dopustit v souvislosti s přijetím rozvrhu práce Krajského soudu v Brně pro rok 2011. Tento rozvrh práce byl v souladu s § 1 odst. 8 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 505/2001-Org, ze dne 3. 12. 2001, kterou se vydává Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy (dále jen kancelářský řád ) zaslán ministerstvu spravedlnosti, a to dne 28. 12. 2010, stejného dne byl doručen do jeho datové schránky. Tento údaj je kárnému senátu známý z dokazování provedeného při ústním jednání ve věci vedené pod sp. zn. 11 Kss 18/2011, v němž navrhovatel tuto skutečnost nijak nezpochybnil.

Nejméně od tohoto data byl tedy navrhovateli znám text rozvrhu práce, včetně jeho napadené části. Byl-li pak návrh na zahájení kárného řízení ohledně tohoto skutku podán až dne 30. 9. 2011, je zjevné, že se tak stalo až po uplynutí šestiměsíční subjektivní lhůty stanovené § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., a že tedy takto podaný návrh je opožděný.

V souladu s § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát řízení bez ústního jednání zastaví, byl-li návrh na zahájení řízení podán opožděně. Kárný senát v neveřejném jednání dne 18. 1. 2012 ověřil, že v dané věci je podání navrhovatele z výše uvedených důvodů opožděné, a proto dle citovaného ustanovení řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu