11 Kss 16/2011-54

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Marcely Kratochvílové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému soudci: Mgr. V. M., soudce Okresního soudu v Děčíně, rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 9. 2012, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 31. 8. 2011,

takto:

Řízení o kárném návrhu ze dne 31. 8. 2011 s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Na základě v záhlaví označeného návrhu ministra spravedlnosti bylo proti Mgr. V. M. zahájeno řízení o kárné odpovědnosti soudce.

Dne 20. 8. 2012 bylo kárnému senátu Nejvyššímu správnímu soudu doručeno písemné podání navrhovatele ze dne 16. 8. 2012, č. j. 13/2011-OD-KN/2, označené jako Zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení . Navrhovatel tímto podáním bere v celém rozsahu zpět návrh na zahájení kárného řízení proti Mgr. V. M., což odůvodňuje tak, že kárný senát skutkově podobné věci posuzoval již v řízeních vedených u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 11 Kss 13/2011, 11 Kss 15/2011, 11 Kss 14/2011, 13 Kss 17/2011 a 13 Kss 15/2011, přičemž v žádném z těchto řízení nebylo skutkově obdobné jednání posouzeno jako kárné provinění. Z tohoto důvodu navrhovatel pokládá za neúčelné, aby bylo vůči kárně obviněnému soudci nadále vedeno kárné řízení.

Dle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát Nejvyššího správního soudu bez ústního jednání řízení o kárném návrhu zastaví, byl-li návrh na zahájení kárného řízení vzat zpět.

Vzhledem k tomu, že v dané věci nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát bez nařízení ústního jednání rozhodl o zastavení předmětného řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. září 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu