11 Kss 12/2011-147

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové, Dr. v právní věci navrhovatele: předseda Okresního soudu v Rakovníku, se sídlem Sixtovo nám. 76/II., Rakovník, proti kárně obviněnému soudci: JUDr. S. K., předseda senátu Okresního soudu v Rakovníku, rozhodl v neveřejném jednání dne 29. 5. 2013, v řízení o návrhu na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 15. 8. 2011,

takto:

Řízení o kárném návrhu ze dne 15. 8. 2011 s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Na základě v záhlaví označeného návrhu předsedy Okresního soudu v Rakovníku (dále jen navrhovatel ) bylo kárným senátem Nejvyššího správního soudu zahájeno proti shora označenému soudci řízení o kárné odpovědnosti soudce, které je u zdejšího soudu vedeno pod sp. zn..

Kárně obviněný soudce se podáním ze dne 21. 1. 2013 adresovaným prezidentu České republiky vzdal funkce soudce. Toto podání bylo prezidentu České republiky doručeno dne 22. 1. 2013. Dle ustanovení § 95 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. funkce soudce zanikne uplynutím 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bylo oznámení soudce o vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky. Dnem 30. 4. 2013 tedy kárně obviněnému soudci zanikla funkce soudce.

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu; jde-li o státního zástupce též tehdy, bylo-li vzdání se funkce státního zástupce doručeno ministru spravedlnosti; nebo, jde-li o soudního exekutora, zanikl-li mu výkon exekutorského úřadu.

Ve věci kárně obviněného soudce došlo výše uvedeným vzdáním se funkce soudce k zániku této funkce ke dni 30. 4. 2013. Vzhledem k tomu, že v dané věci byly splněny podmínky dle citovaného ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., kárný senát bez nařízení ústního jednání rozhodl o zastavení předmětného řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2013

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu