11 Kss 11/2011-97

ROZHO DN U TÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové v právní věci navrhovatelky: předsedkyně Okresního soudu Praha-západ, Karmelitská 19, Praha 1, proti kárně obviněnému soudci: Mgr. M. K., soudce Okresního soudu Praha-západ, rozhodl v neveřejném jednání dne 20. 6. 2012, v řízení o návrzích na zahájení řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 11. 7. 2011, 10. 10. 2011 a 22. 12. 2011,

takto:

Řízení o kárných návrzích ze dne 11. 7. 2011, 10. 10. 2011 a 22. 12. 2011 se zastavuje.

Odůvodn ění:

Na základě v záhlaví označených návrhů ministra spravedlnosti byla proti shora označenému soudci zahájena řízení o kárné odpovědnosti, která byla usnesením kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 2. 2012, č. j.-70, spojena ke společnému projednání s tím, že nadále budou vedena pod sp. zn.. Dne 19. 6. 2012 bylo kárnému senátu Nejvyššímu správnímu soudu doručeno písemné podání Kanceláře prezidenta republiky z téhož dne, v němž potvrzuje soudu, že se kárně obviněný vzdal funkce soudce a svou rezignaci zaslal do Kanceláře prezidenta republiky. K tomuto podání je přiložena fotokopie oznámení Mgr. M. K. ze dne 4. 6. 2012, adresovaného k rukám prezidenta republiky, z jehož obsahu je zřejmé, že kárně obviněný rezignuje na svou funkci soudce/předsedy senátu u Okresního soudu Praha-západ. Dle otisku razítka podatelny přijala Kancelář prezidenta republiky toto podání dne 4. 6. 2012. Dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. kárný senát Nejvyššího správního soudu bez ústního jednání řízení o kárném návrhu zastaví, zanikla-li soudci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky. V dané věci kárný senát z předloženého podání Kanceláře prezidenta republiky ověřil, že se kárně obviněný soudce Mgr. M. K. vzdal funkce soudce a že svou rezignaci doručil dne 4. 6. 2012 prezidentu republiky. V dané věci tak nejsou pochybnosti o naplnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., a proto kárný senát bez nařízení ústního jednání rozhodl o zastavení předmětného řízení. P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu