11 Kse 6/2009-41

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové, soudců JUDr. Miroslava Feráka a Mgr. Věroslava Řezáče a přísedících JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové, v neveřejném jednání dne 7. 10. 2009, v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti: JUDr. I. I., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Dejvická 2/181, Praha 6, o kárné žalobě ministra spravedlnosti ze dne 14. 11. 2008 na zahájení kárného řízení,

takto:

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., s e řízení o kárné žalobě z a s t a v u j e .

Odůvodnění: Dne 14. 11. 2008 podal ministr spravedlnosti návrh na zahájení kárného řízení proti shora označenému exekutorovi. O tomto návrhu bylo zahájeno řízení Exekutorskou komorou podle zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen exekuční řád ) v platném znění ke dni podání návrhu. Zákonem č. 183/2009 Sb., který novelizoval exekuční řád, byla změněna úprava kárného řízení exekutorů a dle novelizovaného § 121 exekučního řádu v kárném řízení exekutorů jednají a rozhodují senáty, které podle zákona č. 7/2002 Sb. jednají a rozhodují v řízení ve věcech soudců, na kárné řízení se použije obdobně zákon č. 7/2002 Sb.

Dne 2. 10. 2009 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání ministryně spravedlnosti ze dne 29. 9. 2009, kterým bere kárnou žalobu zpět.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět. Kárný senát na neveřejném jednání dne 7. 10. 2009 ověřil, že v dané věci je podání ministryně spravedlnosti ze dne 29. 9. 2009 skutečně zpětvzetím v projednávané věci a v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., řízení o kárné žalobě zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 7. října 2009 Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu