11 Kse 24/2009-59

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Daniela Prouzy, JUDr. Petra Hajna, JUDr. Josefa Českého a JUDr. Tomáše Prokopce rozhodl v neveřejném jednání dne 26. ledna 2012 v právní věci navrhovatele: ministr spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti kárně obviněnému: JUDr. J. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Jiráskovo nám. 31, Plzeň, v řízení o kárné žalobě navrhovatele ze dne 21. 5. 2009,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Návrhem ministra spravedlnosti ze dne 21. 5. 2009 bylo zahájeno kárné řízení se soudním exekutorem JUDr. J. P., který se měl dopustit kárného provinění podle ustanovení § 116 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 14. 12. 2011 bylo soudu doručeno podání kárného žalobce č. j. 132/2009-OD-DOH/36, kterým byl návrh na zahájení kárného řízení s kárně obviněným vzat v celém rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve spojení s ustanovením § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

Protože v dané věci došlo ke zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení, soud řízení zastavil [§ 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb.].

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2012

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda kárného senátu