11 Kse 10/2009-53

ROZHO DN U TÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně kárného senátu Mgr. Daniely Zemanové a jeho členů: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. et Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové rozhodl v neveřejném jednání dne 5. 12. 2011 v právní věci kárného žalobce: ministr spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 16, Praha 2, proti: JUDr. I. L., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo náměstí 17, Praha 2, v řízení o kárné žalobě ministra spravedlnosti ze dne 17. 2. 2009,

takto:

Řízení o kárné žalobě s e z a s t a v u j e.

Odůvodn ění: Nejvyšší správní soud převzal dle čl. I., bodu 28. zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 183/2009 Sb. ) rozhodování v kárných věcech soudních exekutorů. V souladu s bodem 7., čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 183/2009 Sb. byla Nejvyššímu správnímu soudu Exekutorskou komorou České republiky předána spisová dokumentace o shora označeném řízení.

Dne 9. 11. 2011 bylo kárnému senátu Nejvyššího správního soudu doručeno podání kárného žalobce ze dne 3. 11. 2011, nazvané jako Zpětvzetí návrhu na zahájení kárného řízení . Kárný žalobce v něm uvádí, že bere zpět v celém rozsahu návrh na zahájení kárného řízení proti obviněnému soudnímu exekutorovi.

Podle § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, byl-li návrh na zahájení řízení vzat zpět.

Kárný senát v neveřejném jednání konaném dne 5. 12. 2011 ověřil, že v dané věci je podání kárného žalobce skutečně zpětvzetím kárné žaloby v projednávané věci, a proto v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb. řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. prosince 2011

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně kárného senátu