11 Kse 1/2009-41

Rozhodnutí

Kárný senát Nejvyššího správního soudu rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové, soudců JUDr. Miroslava Feráka a Mgr. Věroslava Řezáče a přísedících JUDr. Aleny Mátlové, JUDr. Josefa Doubka a JUDr. Dalimily Gadasové, v neveřejném jednání dne 7. 10. 2009, v právní věci navrhovatele: předseda revizní komise Exekutorské komory ČR, se sídlem Husova 8, Brno, proti: JUDr. M. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Jablonecká 29/41, Liberec, o kárné žalobě navrhovatele ze dne 13. 4. 2005 na zahájení kárného řízení,

takto:

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., s e řízení o kárné žalobě z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Dne 13. 4. 2005 podal předseda revizní komise Exekutorské komory ČR návrh na zahájení kárného řízení proti shora označenému exekutorovi. O tomto návrhu bylo zahájeno řízení Exekutorskou komorou podle zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen exekuční řád ), v platném znění ke dni podání návrhu. Zákonem č. 183/2009 Sb., který novelizoval exekuční řád, byla změněna úprava kárného řízení exekutorů a dle novelizovaného § 121 exekučního řádu v kárném řízení exekutorů jednají a rozhodují senáty, které podle zákona č. 7/2002 Sb. jednají a rozhodují v řízení ve věcech soudců, na kárné řízení se použije obdobně zákon č. 7/2002 Sb.

V průběhu řízení kárný senát Nejvyššího správního soudu zjistil, že kárně obviněný soudní exekutor byl dnem 30. 9. 2006 odvolán ministrem spravedlnosti z funkce soudního exekutora. Tato skutečnost byla potvrzena Exekutorskou komorou ČR, která kárnému senátu Nejvyššího správního soudu zaslala kopii listiny o odvolání (na č. l. 38 spisu).

Podle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb. senát bez ústního jednání zastaví řízení, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce. Jak je již výše citováno, v souladu s § 121 odst. 1 exekučního řádu ve znění zákona č. 183/2009 Sb. se na kárné řízení soudních exekutorů použijí obdobně ustanovení zákona č. 7/2002 Sb. Kárný senát Nejvyššího správního soudu proto dospěl k závěru, že zanikne-li funkce soudního exekutora, proti němuž je vedeno kárné řízení, jsou splněny podmínky pro zastavení řízení dle § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb.

Kárný senát tedy na neveřejném jednání dne 4. 11. 2009 ověřil odvolání JUDr. P. z funkce soudního exekutora a v souladu s výše citovaným ustanovením § 14 písm. b) zákona

č. 7/2002 Sb., ve spojení s § 121 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění zákona č. 183/2009 Sb., řízení o kárné žalobě zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Brně dne 4. listopadu 2009

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu