11 ICm 4600/2016
č. j. 11 ICm 4600/2016-33 (KSOS 31 INS 18388/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Slaběňákovou ve věci žalobkyně: JUDr. Ladislava Stradějová sídlem Na Plavisku 1234/22, 755 01 Vsetín insolvenční správkyně dlužníka Vladimíra Štěpána, narozeného dne 18. 6. 1961 bytem Kulturní 1783, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm proti žalované: Česká spořitelna, a.s., IČO 452 44 782 sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 o určení neexistence pohledávky

takto: I. Žalovaná nemá za dlužníkem Vladimírem Štěpánem, narozeným dne 18. 6. 1961, bytem Kulturní 1783, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pohledávku ve výši 175 658,09 Kč. II. Řízení se v části, že žalovaná nemá za dlužníkem Vladimírem Štěpánem, narozeným dne 18. 6. 1961, bytem Kulturní 1783, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, pohledávku ve výši 14 522,60 Kč, zastavuje. III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. IV. Žalovaná je povinna zaplatit soudní poplatek ve výši 5 000 Kč na účet Krajského soudu v Ostravě, č. ú. 3703-4123761/0710, VS 1142460016 a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová. isir.justi ce.cz

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 6. 12. 2016 se žalobkyně domáhala určení, že vykonatelná pohledávka žalované za dlužníkem ve výši 190 180,69 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 18388/2016 pod č. P3, není po právu. 2. Žalovaná přihláškou ze dne 5. 10. 2016 č. P3 přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka svou pohledávku v celkové výši 968 095,70 Kč, přiznanou jí v částce 938 034,61 Kč vykonatelným usnesením Okresního soudu ve Vsetíně č. j. 8C 128/2015-100 ze dne 15. 6. 2016, které nabylo právní moci dne 21. 6. 2016 a vykonatelnosti dne 8. 7. 2016 (dále jen smír ). Tato částka sestává dle přihlášky pohledávky č. P3 z jistiny ve výši 629 767,23 Kč a příslušenství ve výši 338 328,47 Kč, které se skládá z řádného úroku 7,3 % p. a. z částky 629 767,23 Kč za období od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 ve výši 161 029,70 Kč, úroku z prodlení ve výši 7,75 % p. a. z částky 629 767,23 Kč za období od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 ve výši 172 248,77 Kč a nákladů dle smíru ve výši 5 050 Kč. 3. Žalobkyně částečně popřela příslušenství pohledávky žalované ve výši 175 658,09 Kč z důvodu nesprávného výpočtu úroku. Žalobkyně tvrdí, že žalovaná příslušenství špatně vypočítala a řádný úrok ve výši 7,3 % p. a. z částky 629 767,23 Kč za období od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 činí jen 76 453,74 Kč, přičemž žalovaná přihlásila částku 161 029,70 Kč, tedy o 84 575,96 Kč vyšší. Rovněž tak úrok z prodlení ve výši 7,75 % p. a. z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 činí dle žalobkyně jen 81 166,64 Kč, přičemž žalovaná přihlásila částku 172 248,77 Kč, tedy o 91 082,13 Kč vyšší. Dále žalobkyně částečně popřela jistinu, a to do výše 14 522,60 Kč s odůvodněním, že jde o 29,42 % plnění poskytnutého na nezajištěnou pohledávku v insolvenčním řízení Hany Štěpánové (manželky dlužníka) č.j. KSOS 31 INS 11544/2012. 4. Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby, přičemž zpočátku žalobu považovala za nedůvodnou minimálně co do části řádných úroků 7,3 % p. a. z částky 629 767,23 Kč ve výši 76 453,74 Kč, co do části úroků z prodlení 7,75 % p. a. z částky 629 767,23 Kč ve výši 81 166,64 Kč a co do části jistiny ve výši 14 522,60 Kč. Poté žalovaná svá tvrzení doplnila a navrhla zamítnutí žaloby v celém rozsahu. Své tvrzení odůvodnila tím, že vykonatelná pohledávka přiznaná smírem odpovídá částce 938 034,61 Kč. V této částce jsou již částečně vyčísleny úroky. Částka 629 767,23 Kč je skutečná výše jistiny přihlášené pohledávky. Vzhledem k názvům jednotlivých polí přihlášky žalovaná v poli výše jistiny uvedla částku 629 767,23 Kč a v poli příslušenství použila formulaci výpočtu ze soudního smíru, ovšem zahrnula sem i vyčíslené částky úroků, které jsou částečně obsaženy v částce 938 034,61 Kč. Žalovaná má tak za to, že nepřihlásila pohledávku vyšší, než která jí náleží, nicméně použila ne zcela přesnou formulaci výpočtu. 5. Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 6. Podáním ze dne 10. 5. 2017 vzala žalobkyně svůj návrh co do určení neexistence části pohledávky ve výši 14 522,60 Kč z jistiny zpět po ověření tvrzení žalované o tom, že na přihlášenou pohledávku nebylo v insolvenčním řízení Hany Štěpánové sp. zn. KSOS 31 INS 11544/2012 plněno. 7. V části odpovídající zpětvzetí žaloby proto soud řízení podle § 96 odst. 1, 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil, a to ve výroku II. tohoto

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová.

rozsudku, neboť žaloba byla v této části vzata žalobkyní zpět podáním ze dne 10. 5. 2017, tedy před zahájením jednání ve věci samé. 8. Po zpětvzetí žaloby tak předmětem řízení zůstalo nadále určení neexistence vykonatelné pohledávky žalované za dlužníkem ve výši 175 658,09 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 18388/2016 pod č. P3. 9. V dané věci soud rozhodl o žalobě bez nařízení jednání podle ust. § 115a o. s. ř. jen na základě předložených listinných důkazů, jelikož účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali. 10.Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS KSOS 31 INS 18388/2016 soud zjistil a vzal za prokázané: -Usnesením zdejšího soudu ze dne 22. 9. 2016 č. j. KSOS 31 INS 18388/2016-A7 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Ladislava Stradějová, sídlem Na Plavisku 1234/22, 755 01 Vsetín, a řešení úpadku bylo povoleno oddlužením. -Usnesením ze dne 6. 2. 2017 č. j. KSOS 31 INS 18388/2016-B4 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. -Přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu dne 5. 10. 2016 evidovanou pod č. P3 přihlásila žalovaná pohledávku v celkové výši 968 095, 70 Kč, která sestává z jistiny ve výši 629 767,23 Kč, a to na základě smlouvy o úvěru č. 3605170823 ze dne 7. 5. 2008, přičemž pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná ve výši 938 034,61 Kč na základě Usnesení Okresního soudu ve Vsetíně sp. zn. 8 C 128/2015 ze dne 15. 6. 2016 a dále sestává z příslušenství pohledávky v celkové výši 338 328, 47 Kč, přičemž příslušenství je tvořeno řádným úrokem 7,3 % p. a. z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 ve výši 161 029,70 Kč, úrokem z prodlení ve výši 7,75 % p. a. z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 ve výši 172 248,77 Kč a nákladů dle smíru ve výši 5 050 Kč. -U přezkumného jednání dne 30. 11. 2016 insolvenční správkyně popřela pravost pohledávky žalované v celkové výši 190 180,69 Kč. Jako důvod popření uvedla, že popírá částečně řádný úrok z částky 629 767,23 Kč ve výši 84 575,96 Kč-je chybný výpočet, správná výše 76 453,74 Kč. Částečně popírá úrok z prodlení z částky 629 767,23 Kč, ve výši 91 082,13 Kč-je chybný výpočet, správná výše 81 166,64 Kč a částečně popírá jistinu, a to do výše 14 522,60 Kč-což je 29,42 % plnění poskytnutého na nezajištěnou pohledávku v insolvenčním řízení Hany Štěpánové (manželky dlužníka) č. j. KSOS 31 INS 11544/2012-viz ZOPO č. 7. Dlužník popřel pohledávku v rozsahu a ze stejných důvodů jako insolvenční správkyně. -Žaloba byla insolvenční správkyní podána doručením do datové schránky soudu 8. 12. 2016. -Insolvenční řízení nebylo dosud skončeno. 11. Na základě shora uvedeného soud konstatuje, že žalobkyně je ve smyslu ust. § 199 odst. 1 IZ aktivně legitimována, neboť popřela vykonatelnou pohledávku žalované, z téhož ustanovení vyplývá i pasivní legitimace žalované v tomto sporu. Žaloba byla soudu doručena dne 8. 12. 2016, tedy včas, tj. ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání dle ust. § 199 odst. 1 IZ, které se konalo dne 30.11.2016. 12. Soud z dalších listinných důkazů, které jsou obsahem insolvenčního spisu, zjistil a vzal dále za prokázané: -Z usnesení Okresního soudu ve Vsetíně ze dne 15. 6. 2016 č. j. 8 C 128/2015-100 o schválení smíru, že dlužník se zavázal zaplatit žalované částku ve výši 938 034,61 Kč s úrokem ve výši 7,30 % ročně z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do zaplacení, se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 5 050 Kč, to vše do 7 dnů od právní moci

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová.

usnesení. Dlužná částka 938 034,61 Kč je tvořena jistinou po splatnosti ve výši 629 767,23 Kč, řádným úrokem ve výši 148 770,50 Kč (za dobu od 15. 11. 2011 do 22. 1. 2015), úrokem z prodlení ve výši 158 256,88 Kč (za dobu od 25. 8. 2011 do 22. 1. 2015) a poplatky ve výši 1 240 Kč. 13. Dále se soud zabýval otázkou pravosti přihlášeného příslušenství pohledávky žalované a dospěl na základě shora uvedených zjištění k závěru, že za situace, kdy žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku celkem ve výši 968 095,70 Kč, přičemž dle přihlášky je tato částka tvořena jistinou ve výši 629 767,23 Kč, částkou ve výši 161 029,70 Kč odpovídající řádnému úroku 7,3 % p. a. z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016, dále částkou ve výši 172 248,77 Kč odpovídající úroku z prodlení 7,75 % ročně z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 a náklady řízení ve výši 5 050 Kč, je žaloba v části o popření pohledávky ve výši 175 658,09 Kč důvodná. 14. Soud vycházel z prostého procentního výpočtu úroku a úroku z prodlení (program CODEXIS) a dospěl k totožnému výsledku jako žalobkyně, tj. u řádného úroku 7,3 % p. a. z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 k částce ve výši 76 453,74 Kč, tedy o 84 575,96 Kč nižší, než bylo přihláškou uplatněno, a u úroku z prodlení ve výši 7,75 % p. a. z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 k částce ve výši 81 166,64 Kč, tedy o 91 082,13 Kč nižší, než bylo přihláškou uplatněno. Žalobkyně tak popřela pohledávku žalované v částce 175 658,09 Kč po právu. 15. Pokud žalovaná namítala, že v poli příslušenství v rámci pihlášky pohledávky použila formulaci výpočtu ze soudního smíru, ovšem zahrnula zde i vyčíslené částky úroků, které jsou částečně obsaženy v částce 938 034,61 Kč, pak tuto nepovažuje soud za důvodnou. 16. Dle ust. § 174 odst. 2 IZ musí přihláška pohledávky kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. 17. Zákonné náležitosti přihlášky vymezené insolvenčním zákonem pak (jakožto obsahovou podobu formuláře) dále rozvádí ust. § 8 vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tak, že přihláška pohledávky obsahuje údaj o výši pohledávky, a to 1) údaj o celkové výši jistiny pohledávky; pokud je pohledávka nepeněžitá nebo neurčité výše, obsahuje přihláška pohledávky popis postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky, 2) údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož uspokojení není vyloučeno podle § 170 insolvenčního zákona, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením jednotlivých druhů příslušenství. 18. Žalovaná v přihlášce pohledávky ohledně příslušenství uvedla, že toto sestává z úroku 7,3 % p. a. z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 ve výši 161 029,70 Kč, úroku z prodlení 7,75 % ročně z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 ve výši 172 248,77 Kč a nákladů dle smíru ve výši 5 050 Kč. Soud tedy, jak shora uvedeno, v návaznosti na popření pohledávky žalobkyní přistoupil k přepočtu takto přihlášeného příslušenství a dospěl k závěru, že výpočet žalované je chybný. 19. Pokud žalovaná zamýšlela přihlásit i příslušenství obsažené v částce 938 034,61 Kč dle soudního smíru, tzn. řádný úrok ve výši 148 770, 50 Kč za dobu od 15. 11. 2011 do 22. 1. 2015 a úrok z prodlení ve výši 158 256,88 Kč za dobu od 25. 8. 2011 do 22. 1. 2015 a poplatky ve výši 1 240 Kč, pak toto kapitalizované příslušenství k době schválení soudního smíru měla řádně a včas přihláškou uplatnit. Z přihlášky pohledávky žalované nelze dovodit, že by tato do insolvenčního řízení přihlásila i jiný druh příslušenství, tj. v tomto případě příslušenství pohledávky k době schválení smíru, když jako způsob výpočtu uvedla, že

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová.

požaduje toliko úrok 7,3 % p. a. z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016, úrok z prodlení 7,75 % ročně z částky 629 767,23 Kč od 23. 1. 2015 do 21. 9. 2016 a náklady dle smíru ve výši 5 050 Kč. 20. Žalovaná, resp. věřitelka, má podle shora citovaných ustanovení povinnost řádně uvést v přihlášce pohledávky údaje o celkové výši přihlášeného příslušenství, a to včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením jednotlivých druhů příslušenství. Jestliže tedy žalovaná v přihlášce pohledávky neuvedla, že požaduje rovněž úrok a úrok z prodlení ke dni schválení smíru, a neuvedla způsob výpočtu tohoto příslušenství v přihlášce pohledávky, pak tento nedostatek nelze dodatečně napravit v rámci incidenčního sporu, neboť nelze dodatečně po uplynutí lhůty k podání přihlášek rozšiřovat uplatněné nároky. Jednotlivé nároky musí věřitel (žalovaná) výslovně uplatnit včasnou přihláškou, což neučinila. Z těchto důvodů soud žalobě v části o určení neexistence pohledávky žalované ve výši 175 658,09 Kč ve výroku I. vyhověl. 21. O nákladech řízení rozhodl soud tak, že žádnému z účastníků nepřiznal nárok na náhradu nákladů řízení. Dle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyni, která byla ve věci převážně úspěšná, však dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly. 22. Dle § 11 odst. 2. písm. r) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění je od poplatku osvobozen insolvenční správce nebo dlužník s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku. Dle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Dále platí, že pokud je soudní poplatek stanoven pevnou sazbou, platí žalovaný poplatek v plné výši, i kdyby měl snad žalobce úspěch pouze částečný. Dle položky č. 13 odst. 1 písm. a) přílohy zákona o soudních poplatcích činí poplatek za návrh na zahájení řízení v incidenčních sporech o pravost, výši nebo pořadí přihlášené pohledávky 5 000 Kč. Protože žalovaná byla ve sporu neúspěšná, není osvobozena od soudních poplatků a nemá vůči žalobkyni nárok na náhradu nákladů řízení, soud rozhodl, že je povinna státu soudní poplatek uhradit.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 10. ledna 2018

JUDr. Eva Slaběňáková, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Iveta Kukiová.