11 ICm 2330/2016
č. j. 11 ICm 2330/2016-23 (KSOS 40 INS 4762/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Slaběňákovou ve věci žalobkyně: MONETA Auto, s.r.o., IČO 60112743 sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4 zastoupená advokátem JUDr. Miroslavem Nyplem sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové proti žalovanému: Radovan anonymizovano , anonymizovano bytem Slezská 603, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm o určení popřené pohledávky ve výši 222 922,08 Kč

takto: I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobkyně přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 4762/2016 pod č. P4 ve věci dlužníka Radovana Jeřábka anonymizovano , a popřená žalovaným co do pravosti a výše, je po právu platná, se zamítá pro předčasnost. II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou soudu dne 30. 6. 2016 se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že pohledávka žalobkyně přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 40 INS 4762/2016 pod č. P4 ve věci dlužníka Radovana Jeřábka, na anonymizovano , a popřená žalovaným co do pravosti a výše, je po právu platná.

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková isir.justi ce.cz 2. Žalobkyně svůj návrh odůvodnila tím, že do insolvenčního řízení přihlásila svou nevykonatelnou pohledávku vůči žalovanému, dlužníkovi v celkové výši 222 922,08 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 33523782 ze dne 9. 5. 2008 (dále jen smlouva o úvěru ), na základě které žalobkyně poskytla žalovanému úvěr ve výši 282 865 Kč. Pohledávka je tvořena nesplacenou částí jistiny ve výši 154 408,16 Kč a zákonným úrokem z prodlení ve výši 68 513,92 Kč. 3. Žalovaný se ve smlouvě o úvěru zavázal uhradit celkem 72 splátek po 7 868 Kč splatných vždy k 9. dni v měsíci. Žalovaný splátky počínaje splátkou splatnou ke dni 9. 5. 2010 nehradil. Úvěrová smlouva byla následně na základě dohody účastníků zesplatněna, a to ke dni 30. 6. 2010 dle čl. III. dohody. Žalovaný po zesplatnění úvěru uhradil žalobkyni částku ve výši 18 871 Kč, přičemž žalobkyně tyto platby započetla na nesplacené splátky splatné od 9. 5. 2010 do 9. 6. 2010 a dále na smluvní pokutu dle čl. 2.8. VOP ve výši 3 135 Kč ke splátce splatné dne 9. 5. 2010. Výnos z prodeje vozidla ve výši 115 000 Kč žalobkyně započetla ve výši 48 876,16 Kč na část úroků dle čl. 11 úvěrové smlouvy a § 506 obchodního zákoníku v platném znění, jakož i na část nesplacené jistiny po ukončení úvěrové smlouvy, a to ve výši 66 123,84 Kč. 4. Žalobkyně dále uvedla, že z popěrného úkonu žalovaného není patrné, z jakého konkrétního důvodu žalovaný přihlášenou pohledávku popřel, popěrný úkon žalovaného je neurčitý. 5. Žalovaný se k podané žalobě nevyjádřil. 6. Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále také jen IZ ) platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. 7. V dané věci soud rozhodl o žalobě bez nařízení jednání podle ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), jen na základě předložených listinných důkazů, jelikož se předpokládalo, že účastníci v souladu s ust. § 101 odst. 4 o.s.ř. proti rozhodnutí ve věci bez nařízení jednání nemají námitky, neboť se k výzvě soudu ze dne 2. 8. 2017 č. j. 11 ICm 2330/2016-16 nevyjádřili. 8. Z insolvenčního spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. KSOS 40 INS 4762/2016 soud zjistil: -Usnesením zdejšího soudu ze dne 23. 3. 2016 č. j. KSOS 40 INS 4762/2016-A8 byl zjištěn úpadek dlužníka, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. et Mgr. Radim Dostal, sídlem Náměstí 71/11, 757 01 Valašské Meziříčí, a řešení úpadku bylo povoleno oddlužením. -Přihláškou pohledávky označenou č. P4 žalobkyně přihlásila jako věřitelka svou pohledávku jako nevykonatelnou v celkové výši 222 922,08 Kč. Pohledávka sestává z jistiny ve výši 154 408,16 Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 68 513,92 Kč, jako důvod vzniku pohledávky je uvedena smlouva o úvěru uzavřená mezi úpadcem a věřitelkou dne 9. 5. 2008 č.33523782, na základě které byl poskytnut úvěr ve výši 282 865 Kč. Úpadce se zavázal k zaplacení 72 splátek po 7 868 Kč splatných vždy k 9. dni v měsíci. Úpadce počínaje splátkou splatnou dne 9. 5. 2010 již splátky neplatil. Úvěrová smlouva byla dohodou účastníků zesplatněna ke dni 30. 6. 2010. Platby přijaté po zesplatnění úvěrové smlouvy v celkové výši 18 871 Kč věřitelka započetla na nesplacené pravidelné měsíční splátky splatné od 9. 5. 2010 do 9. 6. 2010 a dále na smluvní pokutu dle čl. 2.8. VOP ve výši 3 135 Kč ke splátce splatné dne 9. 5. 2010. Výnos z prodeje

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková ICM R vozidla ve výši 115 000 Kč věřitel započítává a započetl ve výši 48 876,16 Kč na část úroků dle čl. 11 úvěrové smlouvy a § 506 obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i na část nesplacené jistiny po ukojení úvěrové smlouvy ve výši 66 123,84 Kč. -Přihláška byla soudu doručena 20. 4. 2016. Přihlášku digitálně podepsal a stvrdil za žalobkyni její zástupce JUDr. Miroslav Nypl. -K přihlášce byla přiložena listina-výpočet jistiny a úroků z prodlení k pohledávce, úplný výpis z obchodního rejstříku žalobkyně, všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money multiservis, a.s., verze 3/2008, smlouva o úvěru na úhradu kupní ceny vozidla číslo 33523782 ze dne 9. 5. 2008 a plná moc ze dne 2. 8. 2010. -Na přezkumném jednání konaném dne 13. 6. 2016 byla pohledávka žalobkyně popřena v celé výši dlužníkem, insolvenční správce tuto pohledávku nepopřel. -Přílohou protokolu z přezkumného jednání ze dne 13. 6. 2016 byl seznam přihlášených pohledávek; pokud jde o přihlášku žalobkyně P4 (přezkumný list P4), pak právní důvod vzniku pohledávky je smlouva o úvěru č. 33523782 ze dne 9. 5. 2008, nevykonatelná, celková výše 222 922,08 Kč. Dále je na přezkumném listu uvedeno, že je popřeno 222 922,08 Kč, stanovisko dlužníka je, že popírá, v poznámkách je uvedeno, že IS uznává a dlužník popírá co do pravosti i výše, když o pohledávku probíhá soudní spor. -Insolvenční správce vyrozuměl žalobkyni dopisem ze dne 16. 6. 2016 o popření přihlášené pohledávky a poučil ji o možnosti podání žaloby. Dopis byl žalobkyni doručen dne 15. 6. 2016. -Žaloba byla žalobkyní podána doručením do datové schránky soudu dne 30. 6. 2016. -Soud konstatuje, že podaná žaloba je žalobou včasnou dle ust. § 198 odst. 1 IZ, neboť byla podána ve lhůtě do 30 dnů od vyrozumění insolvenčního správce a žalobkyně je ve smyslu § 198 odst. 1 IZ aktivně legitimována, neboť dlužník popřel její nevykonatelnou pohledávku a z téhož ustanovení ve spojení s ust. § 410 odst. 5 IZ vyplývá i pasivní legitimace žalovaného v tomto sporu. -Insolvenční řízení nebylo doposud skončeno. 9. Soud konstatuje, že ve věci z hlediska skutkového neprováděl další dokazování účastníky navrženými listinami a dalšími důkazními prostředky, neboť vzhledem k dále uvedenému by provádění tohoto dokazování bylo zcela zřejmě nadbytečné a nebylo by jakkoliv způsobilé přivést jiné rozhodnutí ve věci samé než to, které je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. 10. Na výše uvedený zjištěný skutkový stav soud aplikoval pouze instituty procesního práva, neboť pro vady popěrného úkonu nebylo možno náležitě zjistit skutkový stav věci týkající se vzniku a existence pohledávky přihlášené žalobkyní, jak rozvedeno níže. 11. Dle konstantní judikatury Nejvyššího soudu je popření pohledávky procesním úkonem, pro nějž přiměřeně platí ustanovení § 41 odst. 2 o. s. ř. a co do obsahových náležitostí úkonu ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř. Popírá-li insolvenční správce nebo dlužník výši pohledávky nebo její pořadí, musí uvést, jak vysoká je podle něj přihlášená pohledávka, popř. jaké pořadí má pohledávka mít, jinak popření pohledávky nemůže vyvolat zamýšlené procesní účinky. Pro závěr o tom, zda byla popřena nejen pravost, nýbrž i výše, případně pořadí pohledávky, je určující obsah popření (jeho důvodu) v podobě zachycené v protokolu o přezkumném jednání nebo v seznamu přihlášených pohledávek, který tvoří součást tohoto protokolu (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2001 sp. zn. 32 Cdo 1726/98 a ze dne 9. 7. 2013 sp. zn. 29 Cdo 3829/2010). Judikatorní závěry Nejvyššího soudu učiněné podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, uvedené výše, jsou použitelné i podle aktuální

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková ICM R právní úpravy-zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 12. Jak vyplývá ze zákonné úpravy, jakož i z nálezu Ústavního soudu ze dne 14. 5. 2014 sp. zn. IV. ÚS 983/13, popření pohledávky je procesním úkonem, a ať již k němu dojde ze strany insolvenčního správce nebo dlužníka, musí, krom obecných náležitostí podání, jak uvedeno shora (§ 42 odst. 4 o.s.ř.), být srozumitelné, odůvodněné a přezkoumatelné. Nestačí proto, pokud insolvenční správce nebo dlužník vysloví popěrný úkon, musí jej rovněž zdůvodnit, neboť odůvodnění popěrného úkonu je zcela zásadní pro obranu věřitele při podání incidenční žaloby. Pouze konkrétní důvod, který insolvenční správce či dlužník uvedli při popření pohledávky věřitele, totiž může být předmětem řízení o incidenční žalobě u insolvenčního soudu a jen proti jednoznačně vymezenému důvodu popření pohledávky může následně věřitel podat "kvalifikovanou" žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí popřené pohledávky. Jen důvod, pro který insolvenční správce či dlužník pohledávku popřeli, tak může být předmětem posouzení ze strany insolvenčního soudu. 13. S ohledem na shora uvedené zjištění soudu, z obsahu protokolu z přezkumného jednání ze dne 13. 6. 2016, ze seznamu přihlášených pohledávek ve vztahu k přihlášce P4 (z přezkumného listu P4) je zřejmé, že stanovisko dlužníka, který pohledávku žalobkyně popírá co do pravosti i výše proto, že o pohledávku probíhá soudní spor, není srozumitelným a přezkoumatelným důvodem popření pohledávky č. 4. Z takového procesního úkonu dlužníka není zřejmé, z jakého důvodu pohledávku popírá, popěrný úkon dlužníka tak v daném případě nebyl způsobilý vyvolat žádné procesní účinky. 14. V daném případě se jedná o vadu, které není zhojitelná v incidenčním sporu, neboť postup dlužníka, resp. obecnost jeho popěrného úkonu neumožňuje soudu zjistit skutkový stav věci. Není totiž vůbec zřejmé, kterou konkrétní věcně nebo právně spornou skutečnost pohledávky č. 4 předkládá soudu k posouzení. Soudu (potažmo věřitelce nevykonatelné pohledávky coby žalobkyni) tak zcela chybí vymezení skutkového a právního základu, ve kterém by se měl (se smí) v incidenčním řízení pohybovat, resp. schází vymezení skutku ve smyslu vymezení rozhodných skutkových okolností (ve smyslu užívaném ust. § 79 o. s. ř.). Soud proto žalobu pro předčasnost zamítl. 15. Teprve poté, bude-li žalobkyní přihlášená pohledávka u případně nového přezkumného jednání některým z k tomu oprávněných subjektů popřena, a to jednoznačným, řádným a srozumitelným způsobem, může se žalobkyně novou incidenční žalobou domáhat určení oprávněnosti své pohledávky. 16. Pokud jde o náklady řízení, soud aplikoval ust. § 150 o.s.ř. a nepřiznal žádnému z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení. Důvody hodné zvláštního zřetele podle uvedeného ustanovení shledává soud ve skutečnosti, že ve věci nebylo rozhodnuto s konečnou platnosti a nelze proto uvažovat o tom, že žalovaný měl úspěch ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Ostrava 5. ledna 2018

JUDr. Eva Slaběňáková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Mgr. Jana Válková ICM R