10 Zp 1/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř.10 Zp 1/2011-17

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. dubna 2011 v řízení o stížnosti kárně obviněného Ing. F. D. , proti usnesení Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 706/09-NKU20/7/10, t a k t o :

Podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. za použití § 21 kárného řádu Nejvyššího kontrolního úřadu se stížnost kárně obviněného Ing. F. D. proti usnesení Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 706/09-NKU20/7/10, z a m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Členové Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu Ing. Jan Vedral a JUDr. Ing. Jiří Kalivoda (kární žalobci) podali ve dnech 12. 2. 2010 a 15. 2. 2010 návrhy na zahájení kárného řízení proti kárně obviněnému Ing. F. D. pro podezření ze závažného kárného provinění podle ustanovení § 35 odst. 1, 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jehož se měl dopustit tím, že v rozhovoru s redaktorem týdeníku Respekt O. K., který byl publikován dne 25.1.2010, nedůvodně obvinil některé členy Kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu z pokusu ovlivnit ve spojení s politickou skupinou plán kontrolní činnosti tak, aby se některé věci nekontrolovaly. Po zahájení obou kárných řízení byla tato kárná řízení rozhodnutím kárné komory ze dne 20. 4. 2010 spojena ke společnému řízení a jsou vedena pod sp. zn. 706/09-NKU20/7/10.

Kárně obviněný Ing. F. D. vznesl prostřednictvím svého obhájce při ústním jednání kárné komory konaném dne 4. 11. 2010 opětovnou námitku podjatosti proti předsedovi kárné komory Ing. Miloslavu Kalovi.

Kárná komora Nejvyššího kontrolního úřadu o vznesené námitce podjatosti rozhodla usnesením ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 706/09-NKU20/7/10, tak, že předseda kárné komory Ing. Miloslav Kala není vyloučen z projednávání a rozhodování předmětné věci. Toto usnesení bylo oznámeno obhájci kárně obviněného JUDr. Václavu Vlkovi na ústním jednání Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu konaném dne 4. 11. 2010 (viz č. l. 68 spisu).

Kárně obviněný Ing. F. D. podal následně prostřednictvím svého obhájce proti citovanému usnesení Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 706/09-NKU20/7/10, podáním ze dne 8. 12. 2010 (téhož dne dáno na poštu) stížnost.

Podle ustanovení § 137 odst. 1 tr. ř. je třeba usnesení oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i osobě, která k němu dala svým návrhem podnět; usnesení soudu se oznámí též státnímu zástupci. Oznámení se děje buď vyhlášením usnesení v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu usnesení. Podle druhého odstavce uvedeného ustanovení má-li osoba, jíž je třeba usnesení oznámit, obhájce, popřípadě zmocněnce, stačí, že usnesení bylo vyhlášeno buď oné osobě, anebo jejímu obhájci, popřípadě zmocněnci; oznamuje-li se usnesení doručením opisu, doručí se jen obhájci, popřípadě zmocněnci. Jde-li o osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, která obhájce, popřípadě zmocněnce nemá, oznámí se usnesení jejímu zákonnému zástupci.

Podle ustanovení § 143 odst. 1, věty před středníkem, tr. ř. se stížnost podává u orgánu, proti jehož usnesení stížnost směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení (§ 137 tr. ř.). Podle § 143 odst. 2 tr. ř. osobám, které podle ustanovení § 142 odst. 2 tr. ř. mohou podat stížnost ve prospěch obviněného, končí lhůta k podání stížnosti týmž dnem jako obviněnému; státnímu zástupci však běží lhůta vždy samostatně.

Podle ustanovení § 21 kárného řádu Nejvyššího kontrolního úřadu nestanoví-li tento řád něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, použijí se v kárném řízení přiměřeně ustanovení trestního řádu.

S přihlédnutím k výše specifikovaným zákonným ustanovením je zřejmé, že pokud předmětné usnesení Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 4.11.2010, sp. zn. 706/09-NKU20/7/10, bylo oznámeno obhájci kárně obviněného na ústním jednání Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu dne 4. 11. 2010, avšak kárně obviněný podal prostřednictvím svého obhájce stížnost proti tomuto usnesení až dne 8.12.2010, je nutno tuto stížnost považovat za opožděně podanou.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. ř. za použití § 21 kárného řádu Nejvyššího kontrolního úřadu stížnost kárně obviněného Ing. F. D. proti usnesení Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu ze dne 4. 11. 2010, sp. zn. 706/09-NKU20/7/10, zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2011
Předseda senátu
JUDr. Jiří P á c a l