10 ICm 960/2010
Jednací číslo: 10 ICm 960/2010-8 Sp. zn. ins. řízení: KSOS 10 INS 4731/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem ve věci žalobce: Mgr. Bohdana Šocová, se sídlem Palackého 641/11, 779 00 Olomouc, insolvenční správce dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Havelkova 105/5, 772 00 Olomouc, proti žalované GE Money Multiservis, a.s., IČ 49241150 se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, o určení výše popřené vykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. U r č u j e s e , že žalovaný nemá za dlužníkem Tomášem Neoralem, anonymizovano , v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp. zn. KSOL 10 INS 4731/2010 pohledávku ve výši 69.555,30 Kč.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Incidenční žalobou došlou soudu dne 13.8.2010 se žalobce domáhal, aby bylo určeno, že žalovaný nemá v insolvenčním řízení dlužníka pohledávku ve výši 69.555,30 Kč, kdy žalobce jako insolvenční správce v insolvenčním řízení dlužníka tuto jeho vykonatelnou pohledávku popřel.

Žalovaný se k žalobě nevyjádřil, a to ani po kvalifikované výzvě vydané formou usnesení v souladu s ust. § 114b o.s.ř.

Podle ustanovení § 114b odst. 1 a 5 o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil, a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a ve věcech uvedených v § 120 odst. 2. Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Podle ustanovení § 153a odst. 1 o.s.ř. uznal-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uznal-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce.

Za situace, kdy se má za to, že žalovaný uznal nárok žalobce uplatněný žalobou v celém rozsahu, rozhodl soud rozsudkem pro uznání tak, že žalobě v plném rozsahu vyhověl.

Soud nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, neboť plně procesně úspěšnému žalobci náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání, přičemž odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 202 odst. 2, písm. a) o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání. Odvolání lze podat do 15 dnů od doručení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

V Olomouci dne 28.3.2011

Mgr. Bronislav Šlahař, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Alena Hlochová

OL ICM B