10 ICm 497/2011
Číslo jednací: 10 ICm 497/2011-572 Sp. zn. ins. řízení: KSOL 10 INS 6203/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem v právní věci žalobce Mgr. Ivo Šotek, IČO 66246016, insolvenčního správce dlužníka DOMES TRANSPORT, s. r. o., IČO 26816474 se sídlem Troubelice 352, proti žalovanému EGT Express CZ, s. r. o., IČO 62301951, se sídlem Olomouc, Sladkovského 1215/41a, zastoupen advokátkou Mgr. Marcelou Horákovou, se sídlem v Olomouci, Riegerova 12, za účasti Krajského státního zastupitelství v Ostravě, pobočka v Olomouci, o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka,

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že kupní smlouvy, které se týkají dále specifikovaných vozidel, jsou vůči žalobci neúčinné: isir.justi ce.cz -2-

1) kupní smlouva ze dne 3.11.2009, vozidlo DAF FT XF105.460 SC-tahač návěsů, bílá barva, RZ 4M 196-77; 2) kupní smlouva ze dne 2.11.2009, vozidlo DAF FT XF 95.480 FT-tahač návěsů, modrá barva, RZ 2M 031-21; 3) kupní smlouva ze dne 3.11.2009, KOGEL SN 24, valník, barva červená, RZ 3M 896-53; 4) kupní smlouva ze dne 20.1.2010, vozidlo NOOTEBOOM OSDS-54-04V, barva žlutá, RZ 2M 090-41; 5) kupní smlouva ze dne 26.10.2009, vozidlo SCHMITZ S01 WSMS69800, valník, barva šedá, RZ 1M 911-77; 6) kupní smlouva ze dne 2.11.2009, vozidlo NOTEBOOM OSD 41-03, barva červená, RZ 2M 175-01; 7) kupní smlouva ze dne 27.10.2009, vozidlo PANAV NV 35 PK TKP-přívěs nákladní, barva modrá, RZ OC 36-10; 8) kupní smlouva ze dne 20.10.2009, vozidlo DAF FT 95XF 480 XLRTE4XS, barva modrá tmavá, RZ 3M 192-77; 9) kupní smlouva ze dne 20.10.2009, vozidlo SCHMITZ S01 WSM96800, barva bílá, RZ 1M 911-89; 10) kupní smlouva ze dne 2.11.2009, vozidlo GENERAL TRAILERS FRUEHAUF TRAILOR, barva černá, RZ 1M 422-44; 11) kupní smlouva ze dne 26.10.2009, vozidlo RENDERS EURO 300 YA5B302W9, barva zelená, RZ 4M 054-54; 12) kupní smlouva ze dne 26.10.2009, vozidlo DAF FT 85 CF.430, barva šedá, RZ 2M 730-05; 13) kupní smlouva ze dne 27.10.2009, vozidlo DAF FA 55 B15.180, barva zelená, RZ 4M 121-24; 14) kupní smlouva ze dne 27.10.2009, vozidlo NOTEBOOM OSD 48-03, barva červená, RZ 2M 496-18; 15) kupní smlouva ze dne 2.11.2009, vozidlo DAF FT XFS105.460 SC, barva modrá, RZ 3M 894-71; 16) kupní smlouva ze dne 2.11.2009, vozidlo DAF FT XF105.460 SC, barva modrá, RZ 3M 894-66.

II. Zamítá se žaloba, aby žalovaný byl povinen zaplatit žalobci částku 7.449.230 Kč.

III. Žalobce j e p o v i n e n zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení částku 74.052 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám advokáta žalovaného.

IV. Žalobce je povinen zaplatit ČR na účet Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, náhradu nákladů řízení ve výši 10.750 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -3-

Odůvodnění:

1. Žalobou došlou soudu dne 1.3.2011 se žalobce domáhal určení neúčinnosti převodu motorových vozidel z vlastnictví dlužníka DOMES Transport, s.r.o., jehož insolvenčním správcem byl žalobce ustanoven. Jednatelem žalovaného je bývalý společník a jednatel dlužníka Jaroslav Spáčil, přičemž důvodem pro vyslovení neúčinnosti převodu měla být skutečnost, že k převodu vozidel došlo bez přiměřeného protiplnění, neboť žalovaný získal pravděpodobně vozidla bezúplatně. Současně se žalobce domáhal vydání vozidel do majetkové postaty dlužníka, konkrétně se pak jednalo o následující vozidla:

-1. DAF FT XF105.460 SC-tahač návěsů, bílá barva, RZ: 4M 196-77, datum nabytí: 3.11.2009 (dále jen vozidlo č.1) -2. DAF FT XF 95.480 FT-tahač návěsů, barva: modrá, RZ: 2M 031-21, datum nabytí: 2.11.2009 (dále jen vozidlo č.2) -3. KOGEL SN 24, valník, barva: červená, RZ: 3M 896-53. datum nabytí: 3.11.2009 (dále jen vozidlo č.3) -4. NOTEBOOM OSDS-58-04V, barva: žlutá, RZ: 2M-090-41, datum nabytí: 20.1.2010 (dále jen vozidlo č.4) -5. SCHMITZ S01 WSMS69800, valník, barva: šedá, RZ: 1M 911-77, datum nabytí: 26.10.2009 (dále jen vozidlo č.5) -6. NOTEBOOM OSD 41-03, barva: červená, RZ: 2M 175-01, datum nabytí: 2.11.2009 (dále jen vozidlo č.6) -7. PANAV NV 35 PK TKP-přívěs nákladní, barva-modrá, RZ: OC 36-10, datum nabytí: 27.10.2009 (dále jen vozidlo č.7) -8. DAF FT 95XF 480 XLRTE4XS, barva: modrá-tmavá, RZ: 3M-192-77, datum nabytí: 20.10.2009 (dále jen vozidlo č.8) -9. SCHMITZ S01 WSM96800, barva: bílá, černá, RZ: 1M-911-89, datum nabytí: 20.10.2009 (dále jen vozidlo č.9) -10.GENERAL TRAILERS FRUEHAUF TRAILOR, barva: červená, RZ: 1M 422-44, datum nabytí: 2.11.2009 (dále jen vozidlo č.10) -11. RENDERS EURO 300 YA5B302W9, barva: zelená, RZ: 4M 054-54, datum nabytí: 26.10.2009 (dále jen vozidlo č.11) -12. DAF FT 85 CF.430, barva: šedá, RZ: 2M 730-05, datum nabytí: 26.10.2009 (dále jen vozidlo č.12) -13.DAF FA 55 B15.180, barva zelená, RZ 4M 121-24, datum nabytí: 27.10.2009 (dále jen vozidlo č.13) -14. NOTEBOOM OSD 48-03, barva: červená, RZ: 2M 496-18, datum nabytí: 27.10.2009 (dále jen vozidlo č.14) -15.DAF FT XF105.460 SC, barva: modrá, RZ: 3M 894-71, datum nabytí: 2.11.2009 (dále jen vozidlo č.15) -16.DAF FT XF105.460 SC, barva: modrá, RZ: 3M 894-86, datum nabytí: 2.11.2009 (dále jen vozidlo č.16).

2. Žalobce rozporoval existenci tvrzených půjček ve výši 3.340.000, kdy tvrdil, že předmětné smlouvy o půjčce mezi žalovaným a úpadcem sjednány nebyly. Žalobce dále zpochybnil

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -4-

žalovaným tvrzenou nevýhodnost převzetí vozidel, jejichž vlastníkem byly leasingové společnosti. Uvedl, že po právní stránce je možno konstatovat, že i převod leasingu může neúčinným úkonem ve smyslu § 240 odst. 1 IZ. Uvedl, že žalovaný je osobou, který s ohledem na personální propojení s dlužníkem s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 66a zák. č. 513/1991 Sb., pročež se uplatní ustanovení § 240 odst. 2 IZ a dále uvedl, že pokud žalovaný tvrdí, že mu dlužník dlužil částku 3.340.000 Kč a následně došlo k započtení pohledávek, je možné tento úkon posoudit jako neúčinný úkon ve smyslu ustanovení § 241 IZ, neboť se jednomu z věřitelů dostalo větší finanční plnění, než jaké by obdržel v konkurzu. Žalobce pak na základě poučení soudu doplnil žalobu o tvrzení, že žalovaný byl zvýhodněn v rozsahu 3.053.276,-Kč a dále o tržní hodnotu vozidel specifikovaných pod č. 1,2,3,4,8,9,15,16 žaloby. Tato částka představuje tržní hodnotu převedených vozidel specifikovaných pod body 5,6,7,10,11,13 a14, kdy žalovaný uvedl, že je již nemá ve svém vlastnictví a vozidlo specifikované pod bodem 13, které bylo vyřazeno z provozu. Žalovaný by jako přihlášený věřitel obdržel na své pohledávky 0,-Kč, neboť v průběhu insolvenčního řízení nebyl kromě potenciálního majetku z neúčinných úkonů dohledán žádný další majetek dlužníka, což vyplývá z insolvenčního spisu KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, čj. KSOL 10 INS 6203 / 2010. Žalobce pak doplnil svá tvrzení podáním ze dne 10.7.2015 tak, že pokud by hypoteticky žalovaný přihlásil své pohledávky z titulu údajných půjček v celkové výši 3.340.000,-Kč a tyto by byly při přezkumném jednání zjištěny, činila by celková výše přihlášených pohledávek 9.173.285,-Kč (suma zjištěných pohledávek vyplývajících z insolvenčního spisu činí 5.833.285,-Kč) a vycházeje z předpokladu, že by se v majetkové podstatě nacházela žalovaná částka ve výši 3.053.276,-Kč, procento uspokojení by v takovémto případě činilo 33,2 %. Žalovaný by tedy byl v rámci rozvrhového usnesení pravděpodobně uspokojen částkou 1.108.880,-Kč. Upozornil však na skutečnost, že ve výpočtu není zohledněna odměna insolvenčního správce a případné hotové výdaje správce a náklady insolventního řízení. Tím, že došlo neúčinnými úkony k převedení motorových vozidel na žalovaného, byl tento uspokojen ze 100%.

3. V dalším průběhu řízení pak žalobce změnil svůj žalobní požadavek tak, že již nežádal vydání vozidel, ušlých z majetku dlužníka neúčinnými úkony, ale vyplacení jejich hodnoty v celkové výši 7.449.230 Kč. Současně tvrdil, že částka, o kterou byl žalovaný oproti ostatním věřitelům zvýhodněn, je 2.231.120 Kč jakožto rozdíl mezi uhrazenou pohledávkou z titulu (dle žalobce) sporných půjček a částkou 1.108.880 Kč, kterou by žalovaný obdržel v insolvenčním řízení dlužníka.

4. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že nedošlo k bezúplatnému převodu vozidel z dlužníka na žalovaného, neboť žalovaný předmětná vozidla od dlužníka zakoupil, resp. převzal za úplatu práva a závazky z leasingových smluv. Žalovaný v minulosti dlužníku půjčil 1.340.000 Kč a 2.000.000 Kč, a to půjčkami ze dne 31.1.2004 a 28.2.2004. Dlužník však žalovanému dluhy nesplácel, pročež žalovaný vůči dlužníku podal žalobu u Krajského soudu v Ostravě. Nakonec došlo k mimosoudnímu vyřešení sporu a to právě uzavřením výše zmíněných smluv a následných dohod o vzájemném započtení pohledávek a závazků. Podstatná část vozidel nikdy nebyla ve vlastnictví dlužníka, ale ve vlastnictví leasingových společností a byl to žalovaný, který doplatil za žalobce podstatnou část nezaplacených leasingových splátek. Nejednalo se o tedy o bezúplatný převod. Žalovaný konkretizoval, že mezi žalovaným jako společníkem dlužníka a dlužníkem byly uzavřeny dvě smlouvy o půjčce, z nichž dle smlouvy ze dne 28.2.2004 byla dlužníku zapůjčena finanční částka ve výši 1.340.000 a bylo dohodnuto vrácení této půjčky nejpozději do 28.2.2006 včetně úroků ve výši roční minimální úrokové sazby platné dle ČNB. Byla rovněž sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Dále byla uzavřena o půjčce dne 31.1.2004,

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -5-na jejímž základě byla zapůjčena dlužníku částka ve výši 2.000.000 Kč, když tuto částku se žalobce zavázal uhradit do 31.1.2006 spolu s úroky a i v tomto případě byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Tyto finanční prostředky byly dlužníkem použity na zakoupení vozidel, splátky leasingových smluv a provozní náklady, kdy tato skutečnost je zřejmá z účetnictví dlužníka. Vzhledem k tomu, že dlužník žalovanému tyto dva závazky neplnil, došlo k dohodě mezi dlužníkem a žalovaným v tom směru, že jistina a necelých 20 % smluvní pokuty budou bez jakéhokoliv dalšího plnění dlužníka uhrazeny na základě vzájemného zápočtu za situace, kdy dlužník na základě kupních smluv převede na žalovaného část svého vozového parku a kupní cena bude vypořádána formou zápočtu na závazky z roku 2004. Žalovaný dále doplnil skutková tvrzení týkající se jednotlivých vozidel následovně:

1. RZ 4M1 96 77 vozidlo bylo a stále je ve vlastnictví leasing. spol. VB Leasing CZ, spol. s.r.o., Brno Heršpická 813/5, když dle znaleckého posudku byla cena vozidla stanovena na částku 559 000,260 Kč a doplatek na nesplacených leasingových splátkách ke dni zápočtu a převodu činil 1.407.616 Kč. 2. RZ 2M0 21 77 vozidlo bylo a stále je ve vlastnictví leasing. spol. VB Leasing CZ, spol. s.r.o., Brno Heršpická 813/5, když dle znaleckého posudku byla cena vozidla stanovena na částku 344.460 Kč a doplatek na nesplacených leasingových splátkách ke dni zápočtu a převodu činil 815.416 Kč. 3. RZ 3M8 96 58 vozidlo bylo a stále je ve vlastnictví leasing. spol. VB Leasing CZ, spol. s.r.o., Brno Heršpická 813/5, když dle znaleckého posudku byla cena vozidla stanovena na částku 266.800 Kč a doplatek na nesplacených leasingových splátkách ke dni zápočtu a převodu činil 386.624 Kč. 4. RZ 2M0 90 41 vozidlo bylo a stále je ve vlastnictví leasing. spol. D.S.Leasing, a.s., Londýnské nám. 2 Brno, když dle znaleckého posudku byla cena vozidla stanovena na částku 1.108.550 Kč a doplatek na nesplacených leasingových splátkách ke dni zápočtu a převodu činil 1.496.113 Kč. 5. RZ 1M9 11 77 dle znaleckého posudku byla cena vozidla stanovena na částku 107.600 Kč, když mezi žalovaným a úpadcem byla stanovena kupní cena v částce 263 600 Kč a tato vozidlo bylo žalovaným v roce 2010 prodáno, takže již nemá fyzicky vozidlo v držení. 6. RZ 2M1 75 01 vozidlo dle odhadu cena 380.540 Kč a cena smluvená dle kupní smlouvy 593.540 Kč. Toto vozidlo již nemá žalovaný ve svém držení. 7. RZ OC 36 10 cena dle odhadu 178.270 Kč, cena dle kupní smlouvy 334.270 Kč, rovněž ani toto vozidlo nemá žalovaný ve svém držení. 8. RZ 3M1 92 77 cena dle odhadu 287.380 Kč, kupní cena 443.380 Kč a vozidlo je ve vlastnictví žalovaného. 9. RZ 1M9 11 89 cena dle odhadu 123.900 Kč, kupní smlouva uzavřena na 279.600 Kč a vozidlo je vlastnictví žalovaného. 10. RZ 1M4 22 44 cena dle odhadu 233.450 Kč, kupní cena dle kupí smlouvy 389.450 Kč a vozidlo již není ve vlastnictví žalovaného. 11. RZ 4M0 54 54 cena dle odhadu 151.250 Kč a kupní cena dle kupní smlouvy dohodnuta na částku 307.250 Kč. Toto vozidlo není již ve vlastnictví žalovaného. 12. RZ 2M7 30 05 cena dle odhadu 347.740 Kč, kupní cena stanovena úpadcem a dohodnuta v kupní smlouvě ve výši 553.740 Kč. Vozidlo již není ve vlastnictví žalovaného. 13. RZ 4M1 21 24 cena dle odhadu 150.700 Kč, cena sjednaná dle kupní smlouvy 150.700 Kč, vozidlo vyřazeno z provozu.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -6-

14. RZ 2M4 96 18 cena dle odhadu 254.500 Kč, cena smluvena dle kupní smlouvy 460.726 Kč, není již ve vlastnictví žalovaného. 15. RZ 3M8 94 71 vozidlo ve vlastnictví leasingové spol. VB Leasing spol. s.r.o. cena dle odhadu 1.470.940 Kč, nesplacená výše leasingových splátek 1.818.875 Kč. 16. RZ 3M8 94 86 cena dle odhadu 1.476.890 Kč doplatek nesplacené výše leasingové splátky ke dni převodu 2.004.173 Kč vozidlo ve vlastnictví spol. VB Leasing Spol. s.r.o.

5. Dále žalovaný doplnil, že kupní cena za vozidlo č. 13 činila 179.333 Kč, kupní cena za vozidla č. 14,8,12,10,7,11,5,9,6 činila 2.675.037 Kč. Vozidla, která nikdy nebyla v majetku dlužníka, nýbrž leasingových společností, pak byla převedena za částku 1.000 Kč + DPH za každé z vozidel, přičemž hodnota vozidel stanovená dle znaleckého posudku byla hluboko pod cenou nesplacené leasingové ceny ke každému z nich. Vozidla č. 2,1 a 16 tedy byla převedena za celkovou částku 3.570 Kč. Pohledávka žalovaného vůči dlužníku ze smlouvy o půjčce v celkové výši 3.340.000 Kč byla dohodou o vzájemném započtení pohledávek ze dne 30.10.2009 započtena na kupní ceny dle faktur v částce 179.333 Kč (faktura č. 290100322), v částce 2.675.037 ( faktura č. 290100310), v částce 842.603 Kč (faktura č. 290100323), a celkem tedy kupní cena za převod vozidel činila částku 3.696.973 Kč a ke dni 30.9.2009 činil rozdíl částku 359.273 Kč ve prospěch dlužníka. Žalovaný dále fakturou č. SS-89/2009 ze dne 5.10.2009 s datem splatnosti 15.10.2009 vyčíslil smluvní pokutu dle sjednaných smluv o půjčce a to dle jednotlivých dnů prodlení, kdy je způsob výpočtu nedílnou součástí faktury, na celkovou částku 2.562.706 Kč. Rozdíl částky 356.973 Kč, faktura dlužníka č. 290100321 na částku 3.570 Kč a dále faktura č. 290100313 na celkovou částku 2.380 Kč byla předmětem dohody o vzájemném započtení pohledávek a závazků č. 0103/2009, kdy faktura žalovaného č. 104489 a č.SS-89/2009 ve výši 2.562.706 Kč byla započtena na závazek žalovaného vůči dlužníku ve výši 362.923 Kč a rozdíl částek ve výši 2.199.783 Kč, tvořící sjednanou smluvní pokutu, ani zákonný úrok z prodlení stejně jako úrok z půjčené částky úpadce nikdy neuhradil ani nevyrovnal. Kupní smlouvy byly uzavírány v ústní formě, dlužník si pro své potřeby zpracoval znalecký posudek a následně se smluvní strany shodly na výši částky za každé jednotlivé vozidlo. K uzavření smlouvy ve formě ústní dohody došlo 15.10.2009 kdy dlužník na základě takto uzavřených kupních smluv vystavil jednotlivé faktury a daňové doklady a po jejich uhrazení došlo následně počátkem listopadu k samotnému převodu v evidenci vozidel. Pokud se týče leasingových smluv zde probíhala jednání s leasingovými společnostmi již o září 2009. Vozidlo č. 4 bylo ve vlastnictví leasingové společnosti a za převod leasingu vyúčtoval dlužník žalovanému fakturou daňový doklad č. 290100355 splatný dne 10.12.2009 na částku 1.190 Kč včetně DPH a tato částka byla dlužníku vyplacena v hotovosti dne 10.12.2009. Faktura č. 290100313 s datem splatnosti 20.10.2009 na celkovou částku 2.380 Kč, jež byla předmětem dohody o započtení ze dne 2.11.2009 byla vystavena za převod vozidel, které byly v leasingových smlouvách a to vozidla pod položkou č. 3 a 1.

6. Žalobním tvrzením o neúčinnosti předmětných smluv jakožto zvýhodňujících úkonů ve smyslu § 241 IZ se žalovaný bránil tvrzeními, že: -nárok žalobce je s ohledem na jeho procesní nečinnost promlčený. Lhůta v délce jednoho roku pro podání odpůrčí žaloby, tak jak je upravena v § 239 odst. 3 InsZ, počíná běžet ode dne účinků rozhodnutí o úpadku. Opakovanou změnou žaloby a opakovanou úpravou žalobního petitu tak dochází de facto k podání žaloby nové, kdy, dle jeho názoru, pro ni již uplynula zákonná lhůta a proto žalovaný namítl promlčení nároku; -kupní cena sjednaná za prodej vozidel z vlastnictví dlužníka nebyla dohodnuta pod odhadní cenu stanovenou znalcem. Odhadní cena vozidel, u nichž byly převáděny

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -7-

leasingové smlouvy, byly nižší, než kolik činil nedoplatek na leasingové ceně. že vozidla byla zčásti předmětem zajišťovacích práv úvěrujících subjektů a dále rovněž u doložených leasingových smluv, nebyla ve vlastnictví dlužníka, když na jeho žádost byla převedena k úhradě dluhu žalovaného; -došlo k řádnému započtení pohledávek, v důsledku čehož se majetek dlužníka nezmenšil, nezničil, nepoškodil, neodstranil ani nezatajil, a proto nemohlo dojít ani k částečnému zmaření uspokojení ostatních věřitelů; -hodnota vozidel pod body 5,6,7,10,11,13 a 14 není 3.053.276,-Kč jak uváděl žalobce, nýbrž 1.463.310,-Kč, kdy žalobce do ní počítal i hodnotu vozidel označených pod body č. 1,2,3,4, 15 a 16, které byly předmětem leasingových nebo úvěrových smluv a dlužníkovi svědčila leasingová práva a na základě textu všech leasingových smluv, by v případě prodlení se splatností byť jedné splátky ze strany dlužníka mohly příslušné leasingové společnosti bez náhrady a jakéhokoliv vypořádání s dlužníkem odebrat, tudíž tak nemohlo dojít na straně dlužníka ke krácení majetkové podstaty. Uvedená vozidla tak nelze zahrnout do majetkové podstaty dlužníka a domáhat se tak vyslovení neúčinnosti ve vztahu k jednání, kterým došlo k jejich převodu, když nikdy do majetkové podstaty dlužníka nenáležely; -žalovaný převzal za vozidla č. 1,2,3,4,15 a 16 závazky ve výši 7 095 156,00 Kč a nelze tedy tvrdit, že by žalovaný byl zvýhodněn na úkor ostatních věřitelů, když sám převzal závazky převyšující částku 7 milionů a zároveň vynaložil nemalé prostředky na údržbu těchto vozidel; -reálnou majetkovou podstatu dlužníka tak mohly tvořit pouze vozidla č. 5,6,7,8,9,10,11,12,13 a 14, jejichž hodnota dle znaleckého posudku byla 2.222.330,-Kč.

7. Soud provedl následující důkazy z nichž vzal za prokázáno:

-dne 1.7.2009 byl prohlášen úpadek dlužníka (usnesení o úpadku 10 INS 6203/2010-A8), -dne 31.1.2004 uzavřeli dlužník a žalovaný Smlouvu o půjčce, jejímž předmětem byla částka 2.000.000 Kč, kterou přenechal žalovaný dlužníku v hotovosti při podpisu smlouvy, přičemž dlužník se zavázal žalovanému poskytnuté peněžní prostředky vrátit do 31.1.2006, zavázal se zaplatit věřiteli úroky z půjčené částky ve výši roční minimální úrokové sazby platné dle ČNB a v případě prodlení s vrácením poskytnutých peněžních prostředků se zavázal uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně (smlouva o půjčce ze den 31.1.2004), -dne 28.2.2004 byla uzavřena smlouva o půjčce mezi dlužníkem a žalovaným, dle které žalovaný přenechal dlužníku peněžní prostředky ve výši 1.340.000 Kč v hotovosti při podpisu smlouvy, dlužník se zavázal žalovanému tyto prostředky vrátit do 28.2.2006, zaplatit úroky z půjčené částky ve výši roční minimální úrokové sazby platné dle ČNB a v případě prodlení dlužníka s vrácením poskytnutých peněžních prostředků zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně (smlouva o půjčce ze dne 28.2.2004), -žalovaný zapůjčil dlužníkovi finanční prostředky čtyřmi smlouvami, z nichž jedna byla uzavřena koncem roku 2003, zbylé pak v období od ledna do března 2004, jednalo se o částky 500.000 Kč, 2.000.000 Kč, 11.900 Eur a 1.350.000, peníze byly předávány v hotovosti při podpisu smlouvy, peníze přebíral jednatel dlužníka pan Domes, vyplácel pan Spáčil. Dluh nebyl řádně hrazen, splnění se odkládalo až bylo podána žaloba a věc byla vyřešena dohodou s panem Domesem, že prodá žalovanému vozidla a vzájemně si

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -8-

započtou pohledávky (účastnická výpověď jednatelky žalovaného Jany Gasidlové, spis KS Ostrava, pobočka v Olomouci sp. zn. 19 Cm 71/2009), -mezi dlužníkem a žalovaným došlo v minulosti k realizaci tří nebo čtyř půjček, jejichž celková výše činila přes 3.000.000 Kč, dle nichž žalovaný žalobci tyto prostředky půjčil a to konkrétně panem Spáčilem. Finanční prostředky nebyly vráceny během dvou nebo tří let. Dlužník nebyl schopen dohodu dodržet, ústně se jednalo o prodloužení splatnosti, nakonec žalovaný dlužníka zažaloval, ale věc byla vyřešena mimosoudně tak, že vozidla, která provozoval žalobce byla nabídnuta žalovanému jako kompenzace za půjčky. Ceny vozidel byly stanoveny dle znaleckého posudku znalce, kterého si sám jednatel dlužníka objednal. Půjčky přebíral dlužník v hotovosti, neboť v té době všechny platby uskutečňoval v hotovosti. U žalobce v té době byla zaměstnána jako účetní fakturantka Jolana Domesová, manželka syna jednatele dlužníka (svědecká výpověď bývalého jednatele dlužníka Leopolda Domese), -závazky dlužníka vůči žalovanému byly přibližně 3.000.000-3.500.000 Kč (účastnická výpověď současného jednatele dlužníka Tomáše Jiráka), -žalovaný dlužníkovi poskytl několik půjček na rozjezd činnosti v době, kdy byl jednatelem a společníkem dlužníka Jaroslav Spáčil, současný jednatel žalovaného. V roce 2008 se s dalším jednatelem společnosti panem Domesem rozešli. V té době stále existovala pohledávka žalovaného vůči dlužníkovi z titulu poskytnutých půjček. Oba jednatelé se dohodli tak, že do jednoho roku budou půjčky vráceny, avšak k tomu nedošlo. Žalovaný vůči dlužníku podal žalobu u soudu, avšak věc byla vyřešena tak, že žalovaný od dlužníka převzal část majetku v podobě vozidel. Půjčky byly předávány v hotovosti, jejich celková hodnota byla 4.000.000-4.500.000 Kč. Peníze dle smlouvy o půjčce předával osobně Jaroslav Spáčil nebo paní Gasidlová, přebíral je pan Domes (výpověď současného jednatele žalovaného pana Jaroslava Spáčila), -dne 21.2.1995 byl do obchodního rejstříku zapsán Ergas Trans, s.r.o. , IČ: 62301951 jehož jednateli od počátku až dosud jsou Jaroslav Spáčil a Jana Gasidlová, kteří jsou rovněž spolu s dalšími dvěma osobami společníky této společnosti. Dne 1.1.2010 byla zapsána nová firma EGT Express CZ, s.r.o. (úplný výpis z obchodního rejstříku žalovaného), -dne 4.9.2003 byla do obchodního rejstříku zapsána obchodní firma DOMES TRANSPORT s.r.o., IČ: 26816474 jehož jednateli byli Leopold Domes a Jaroslav Spáčil, společníky Leopold Domes a ERGAS TRANS, s.r.o. Jaroslav Spáčil přestal být jednatelem společnosti k 23.12.2008, Leopold Domes k 10.12.2009 a od 23.12.2008 je jednatelem Tomáš Jirák až dosud. Leopold Domes ukončil svou účast ve společnosti jako společník 23.12.2008 a ERGAS TRANS dne 23.12.2008, od 23.12.2008 se stal společníkem Tomáš Jirák. V období od 8.4.2009 do 4.11.2009 byla společníkem rovněž Petra Kolomazníková. Insolvenční řízení DOMES TRANSPORT s.r.o. bylo zahájeno dne 4.6.2010, dne 1.7.2009 byl zjištěn úpadek a dne 8.10.2009 byl prohlášen konkurz. Dne 20.8.2010 bylo zapsáno nové obchodní jméno DOMES TRANSPORT s.r.o. v likvidaci (úplný výpis z obchodního rejstříku dlužníka), -ke dni 31.12.2004 evidoval žalovaný půjčku poskytnutou firmě DOMES TRANSPORT s.r.o. ve výši 4.831.000 Kč, k 31.12.2005 částku ve výši 4.231.000 Kč, ke dni 31.12.2006 4.231.000 Kč, přičemž DOMES TRANSPORT je označena jako majetkově či personálně fyzická nebo právnická osoba, k 31.12.2007 4.231.000 Kč, k 31.12.2008 3.400.000 Kč, k 31.12.2009 žádná půjčka poskytnutá DOMES TRANSPORT s.r.o. již evidována není (přílohy k účetním závěrkám za roky 2004-2009 jako součásti daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob za uvedené roky u žalovaného),

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -9-

-k 31.12.2004 činili dlouhodobé závazky dlužníka 4.531.000 Kč, k 31.12.2005 4.231.000 Kč, k 31.12.2006 4.231.000 Kč, k 31.12.2007 4.231.000 Kč, k 31.12.2008 3.400.000 Kč, k 31.12.2009 0,-Kč, půjčky přijaté od firmy ERGAS TRANS, s.r.o. činili 4.231.000 Kč v roce 2005, totožnou částku v roce 2007, 3.400.000 Kč v roce 2008 (rozvahy v plném rozsahu k 31.12.2004, k 31.12.2009 dlužníka a přílohy k účetním závěrkám za stejné období), -dne 31.1.2004 vyplatil ERGAS TRANS, s.r.o. DOMES TRANSPORT, s.r.o. částku 2.000.000 Kč a DOMES TRANSPORT, s.r.o. přijal od ERGAS TRANS, s.r.o. částku 2.000.000 Kč (výdajový pokladní doklad č. 001 ze dne 31.1.2004 a příjmový pokladní doklad ze dne 31.1.2004), -dne 22.2.2004 vyplatil ERGAS TRANS., s.r.o. 1.340.000 Kč jako půjčku dle smlouvy k DOMES TRANSPORT s.r.o. téhož dne částku 1.340.000 Kč od ERGAS TRANS, .s.r.o. přijal (výdajový pokladní doklad č. 02178 ze dne 28.2.2004 a příjmový pokladní doklad ze dne 28.2.2004), -dne 31.3.2004 vyplatil ERGAS TRANS, s.r.o. DOMES TRANSPORT s.r.o. 319.736,50 Kč jako účel plátky uvedena půjčka 11.900 , při kurzu 32,835 a DOMES TRANSPORT s.r.o. přijal od ERGAS TRANS, .s.r.o. téhož dne 11.900 při kurzu 32.835 (výdajový pokladní doklad č. P0051 ze dne 31.3.2004 a příjmový dokladní doklad z téhož dne), -ke dni 9.10.2009 činila obecná cena vozidla č.1 559.260 Kč, vozidla č.2 344.460 Kč, vozidla č.3 266.800 Kč, vozidla č.4 1.108.550 Kč, vozidla č.5 107.600 Kč, vozidla č.6 387.540 Kč, vozidla č.7 178.270 Kč, vozidla č.8 287.380 Kč, vozidla č.9 123.900 Kč, vozidla č.10 233.450 Kč, vozidla č.11 151.250 Kč, vozidla č.12 347.740 Kč, vozidla č.13 150.700 Kč, vozidla č.14 254.500 Kč, vozidla č.15 1.470.940 Kč a vozidla č.16 1.476.890 Kč (znalecký posudek znalce Františka Kulhaje ze dne 12.10.2009), -dne 30.10.2009 vystavil dlužník žalovanému fakturu-daňový doklad č. 290100323 na částku 842.503 Kč s datem splatnosti 30.10.2009, s předmětem fakturace prodej vozidla Volvo FG12, SPZ 2M10 280 a Volvo FH12 SPZ OCO 6709 (faktura č.290100323), -dne 30.10.2009 vystavil dlužník žalovanému fakturu-daňový doklad č. 290100322 na částku 179.333 Kč ze splatností k 30.10.2009 za prodej vozidla č. 13 (faktura-daňový doklad č. 290100322), -dne 20.10.2009 vystavil dlužník žalovanému fakturu-daňový doklad č. 290100310 na částku 2.675.037 Kč se splatností k 201.10.2009 jako fakturu za prodej tahačů a návěsů a to vozidel č. 5-11, 12 a 14 (faktura-daňový doklad č. 290100310 a seznam vozidel k faktuře),

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -10-

-dne 30.10.2009 uzavřeli dlužník a žalovaný Dohodu o vzájemném započtení pohledávek a závazků č. 0102/2009, dle něhož došlo k vzájemnému zápočtu pohledávek dlužníka vůči žalovanému z faktur č. 290100322, 290100310 a 290100323 v celkové částce 3.696.973 Kč a pohledávek žalovaného vůči dlužníku ze smlouvy o půjčce ze dne 31.1.2004 a smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2004 v celkové částce 3.340.000 Kč přičemž ke dni 30.10.2009 činí celkový rozdíl 356.973 Kč ve prospěch dlužníka. Za dlužníka byla dohoda podepsána Jolanou Domesovou, za žalovaného Janou Gasidlovou (dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků č. 0102/2009), -dne 30.12.2008 udělil Tomáš Jirák a Leopold Domes plnou moc Jolaně Domesové k vystavování a podpisu daňových a účetních dokladů, k uzavírání a podpisu zápočtů, závazků a pohledávek a to po dobu trvání pracovního poměru. Jolana Domesová uvedenou plnou moc přijala dne 30.12.2008 (plná moc ze dne 30.12.2008), -dlužník vystavil dne 22.10.2009 fakturu-daňový doklad č. 290100313 žalovanému na částku 2.380 Kč se splatností 22.10.2009 za prodej vozidel 1 a 3 s tím, že kupující se zavazuje pokračovat ve splátkách uvedených v úvěrových smlouvách k uvedeným vozidlům (faktura-daňový doklad č. 29010313), -23.10.2009 vystavil dlužník žalovanému fakturu-daňový doklad č. 290100321 na částku 3.570 Kč se splatností 23.10.2009 za prodej vozidel č. 2,15 a 16 se splatností k 23.10.2009 (faktura-daňový doklad č. 290100321), -dne 5.10.2009 vystavil žalovaný dlužníku fakturu-daňový doklad č. FS-89/2009, kterým mu vyúčtoval penále v částce 2.562.706 Kč se splatností k 15.10.2009, přičemž tato částka je tvořena částkou 154.206 Kč jako ekvivalentem částky 5.819,10 EUR jako penále při výpočtu 978 dní prodlení s platbou 11.900 , které byly splatné dne 31.1.2006 a uhrazené dne 3.12.2008, dále částky 1.284.000 Kč jakožto penále z dlužné částky 2.000.000 Kč se splatností k 31.1.2006, uhrazené dne 5.10.2009, s počtem dnů prodlení 1284, částky 881.050 Kč jakožto penále z dlužné částky 1.340.000, která byla splatná 28.2.2006 a uhrazena dne 5.10.2009, přičemž počet dnů prodlení činil 1315, částky 243.250 Kč jakožto penále z prodlení ze zaplacením dlužné částky 500.000 Kč, která byla splatná 31.12.2005 a uhrazena 8.12.2008 s počtem dnů prodlení 973 a částky 200 Kč (faktura-daňový doklad č. FS-89/2009, VS: 104489 a výpočet penále), -dne 2.11.2009 uzavřeli dlužník a žalovaný Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek dlužníka vůči žalovanému z faktur č. 290100321 a 290100313 a rozdíl dohody o započtení pohledávek č. 0102/2009 ze dne 31.10.2009 celkem 362.923 Kč a pohledávky žalovaného vůči dlužníku s faktury č. 10489 se splatností 15.10.2009 na částku 2.562.706 Kč, celkový rozdíl ke dni 2.11.2009 činí 2.199.783 Kč ve prospěch žalovaného, za dlužníka byla dohoda podepsána Jolanou Domesovou, za žalovaného Janou Gasidlovou (Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a závazků č. 0103/2009), -dne 10.12.2009 vystavil dlužník žalovanému fakturu za prodej vozidel č. 4 na částku 1.190 Kč se splatností k 10.12.2009 (faktura-daňový doklad č. 290100350), -dne 10.12.2009 vyplatil žalovaný dlužníku 1.190 Kč a dlužník od žalovaného tuto částku přijal (výdajový pokladní doklad č. 12058 a příjmový pokladní doklad ze dne 10.12.2009), -dne 29.5.2009 uzavřeli dlužník a VB Leasing CZ , spol. s.r.o. úvěrovou smlouvu č.9097200083, kterou VB Leasing CZ, spol. s.r.o. jako věřitel poskytl dlužníku úvěr ve výši 1.207.000 Kč na zakoupení vozidla č. 1, dlužník se zavázal na tento úvěr uhradit celkem 1.508.160 Kč v 60-ti měsíčních splátkách po 25.136 Kč počínaje 29.6.2009 a konče 29.5.2014. K zajištění pohledávky věřitele vůči dlužník byla uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k vozidlu č. 1. Dne 20.10.2009 požádal dlužník

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -11-

o převod úvěrové smlouvy na žalovaného z důvodu finanční tísně dlužníka, dne 23.10.2009 byla uzavřena smlouva o postoupení práva a povinností z úvěrové smlouvy a téhož dne uzavřel věřitel smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k předmětné věci se žalovaným a současně vystavil splátkový kalendář žalovanému na částku 1.407.616 Kč, kteroužto žalovaný byl povinen hradit v 55-ti měsíčních splátkách po 25.136 Kč počínaje 29.10.2009 konče 29.5.2014 (úvěrová smlouva č.9097200083, splátkový kalendář k úvěrové smlouvě, smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci a smlouva o výpůjčce, žádost o převod úvěrové smlouvy na nového dlužníka, smlouva o postoupení práv a povinností z úvěrové smlouvy, smlouva o zajišťovací převodu práva k movité věci a smlouva o výpůjčce, nový splátkový kalendář k úvěrové smlouvě, -dne 22.2.2008 uzavřel dlužník a VB Leasing CZ, spol. s.r.o. jako poskytovatel leasingovou smlouvu na vůz č. 2 se sjednáním vstupní ceny do leasingové smlouvy 1.309.000 Kč, leasingové ceny 1.516.856 Kč, smluvním poplatkem 1.190 Kč a mimořádnou splátkou 119.000 Kč na dobu trvání leasingu 60 měsíců, počet splátek včetně mimořádné 61, perioda splátek měsíční, mimořádná splátka 9,09 %, prodejní cena při řádném ukončení leasingu byla sjednána na 1.190 Kč, splátky činili 1. mimořádná splátka se splatností k 22.2.2008 119.000 Kč, splátka č. 2-49 29.122 Kč přičemž druhá splátka měla být uhrazena 5.3.2008 a 49. splátka dne 5.2.2012. Dne 15.10.2009 přijal VB Leasing CZ , spol. s.r.o. žádost dlužníka o převod leasingové smlouvy na žalovaného s tím, že dne 20.10.2009 byl převod schválen s účinností od 23.10.2009 a téhož dne byla uzavřena smlouva o postoupení práv a povinností z leasingové smlouvy a VB Leasing CZ, spol. s.r.o. vystavil žalovanému nový splátkový kalendář povinností hradit leasingové splátky ve výši 29.122 Kč počínaje 5.11.2009 konče 5.2.2012, celkem 815.416 Kč (leasingová smlouva č. 9080200172, splátkový kalendář ke smlouvě, žádost o převod leasingové smlouvy na nového příjemce, smlouva o postoupení práva a povinností z leasingové smlouvy, splátkový kalendář k leasingové smlouvě ze 23.10.2009), -dne 29.5.2009 byla uzavřena úvěrová smlouva č. 9097200084, jehož předmětem bylo poskytnutí úvěru věřitelem VB Leasing CZ, spol. s.r.o. dlužníku v částce 331.500 Kč na pořízení vozidla č. 3. Dlužník se zavázal úvěr splácet ve lhůtě 60-ti měsíců v pravidelných měsíčních splátkách vždy 29. dne příslušného kalendářního měsíce, výše splátek činila 6.904 Kč, první splátka měla být uhrazena 29.6.2009, poslední 29.5.2014, celkem mělo uhrazeno 141.240 Kč. Dne 23.10.2009 vystavil VB Leasing CZ, spol. s.r.o. žalovanému nový splátkový kalendář k předmětné úvěrové smlouvě s povinností hradit splátky č. 6- 61, první splátka 29.10.2009 poslední 29.5.2014 splátky ve výši 6.904 Kč v celkové výši 386.624 Kč (nový splátkový kalendář), -dne 13.3.2009 uzavřel VB Leasing CZ, spol. s.r.o. jako poskytovatel a dlužník leasingovou smlouvy č. 9090210061 jehož předmětem bylo vozidlo č. 15, vstupní cena 79.611 , leasingová cena 94.541,10 , smluvní poplatek 0 a mimořádná splátka 7.961 , doba trvání leasingu 60 měsíců, počet splátek včetně mimořádné 61, perioda splátek měsíční, mimořádná splátka ve výši 10 %, první splátka měla být uhrazena 13.3.2009 ve výši 7.961,10 Kč a další druhá splátka téhož dne ve výši 1.143 Kč, poslední 61. splátka 5.2.2014 ve výši 1.143 , celkem 94.541,10 . Dle nového splátkového kalendáře vystaveného VB Leasing CZ, spol. s.r.o. ERGAS TRANS s.r.o. měl žalovaný hradit splátky č. 10-61, první splátka 5.11.2009 poslední 5.2.2014 vždy 1.143 , celkem 75.036 (leasingová smlouva č. 9090210061, splátkový kalendář ke smlouvě, nový splátkový kalendář ke smlouvě),

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -12-

-dne 20.3.2009 uzavřel dlužník a VB Leasing CZ, spol. s.r.o. leasingovou smlouvu č.9090210077 jehož předmětem bylo vozidlo č. 16, vstupní cena 85.561 , leasingová cena 102.084,10 , smluvní poplatek 0 , mimořádná splátka 8.556,10 , doba trvání leasingu 60 měsíců, počet splátek včetně mimořádné 61, perioda splátek měsíčně, mimořádná splátka ve výši 10 %, dne 20.3.2009 měl dlužník uhradit mimořádnou splátku ve výši 8.556,10 od 5.4.2009 do 5.3.2014 včetně hradit pravidelné měsíční úhrady 1.158,80 . Dle nového splátkového kalendáře vystaveného dne 23.10.2009 poskytovatelem VB Leasing CZ, spol. s.r.o. měl žalovaný hradit měsíční leasingové splátky s uvedené smlouvy a to od splátky č. 9 od 5.11.2009 do splátky č. 61 do 5.3.2014 po 1.158,80 , celkem 82.616,40 (leasingová smlouva č. 909020077 splátkový kalendář a nový splátkový kalendář), -Dne 15.9.2003 udělili Jaroslav Spáčil a Leopold Domes jako jednatelé DOMES TRANSPORT s.r.o. plnou moc zaměstnanci Jolaně Domesové k vystavování a podpisu daňových a účetních dokladů, uzavírání a podpisu zápočtů závazků a pohledávek po dobu trvání pracovního poměru a tuto plnou moc přijala Jolana Domesová dne 15.9.2003 (plná moc ze dne 15.9.2003), -dne 12.11.2007 uzavřel DS Leasing, a.s. a dlužník leasingovou smlouvu na vozidlo č. 4 jehož pořizovací cena činila 69.739 , nultá navýšená splátka 6.973 , pravidelná splátka 1.980 , celková cena leasingu 78.253 , kupní cena 44,52 , počet splátek 36, perioda splácení měsíční. Dne 30.112009 byl uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým byla leasingová smlouva převedena na nového nájemce-žalovaného, který převzal závazek hradit leasingové splátky, celkem 21.780 (leasingová smlouva č. 32708/07 ze dne 12.11.2007, dodatek č.1 a nový splátkový kalendář), -přihláškou pohledávky došlou dne 23.7.2010 přihlásil Finanční úřad ve Šternberku svou pohledávku za dlužníkem v celkové výši 1.892.117,21 Kč jakožto celkovou výši dílčích 97 pohledávek s nejstarší splatností 22.6.2007 (přihláška P5 věřitele č.5), -přihláškou došlou dne 26.7.2010 přihlásil věřitel Generali pojišťovna a.s. svou pohledávku za dlužníkem v celkové výši 495.815 Kč, se sestávající z pohledávky výši jistiny 279.213 Kč, z titulu rámcové pojistné smlouvy o pojištění motorových vozidel ze dne 8.11.2005 jakožto dlužné pojistné za období od 1.7.2008 do 1.1.2009 a od 1.7.2009 do 1.1.2010 a dále pohledávky ve výši 216.602 Kč, z pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kdy dlužné pojistné je za období od 1.7.2008 do 1.1.2009 a od 1.4.2009 do 1.10.2009 (přihláška P7 věřitele č. 7), -dne 7.10.2009 podal žalovaný žalobu vůči dlužníkovi na zaplacení částky 3.340.000 Kč u Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci v níž se domáhal zaplacení částky 3.340.000 Kč se zákonným úrokem z prodlení z částky 2.000.000 od 1.1.2007 do zaplacení, zákonným úrokem z prodlení z částky 1.340.000 Kč od 1.3.2006 do zaplacení, dále zaplacení zákonného úroky z prodlení z částky 11.900 od 1.4.2006 do 2.12.2008, zákonného úroky z prodlení z částky 300.000 Kč za doby od 1.6.2006 do 8.12.2008, zákonného úroku z prodlení z částky 200.000 Kč od 1.1.2006 do 10.12.2008, smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z částky 2.000.000 Kč od 1.1.2007 do zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z částky 1.340.000 Kč od 1.3.2006 do zaplacení, smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z částky 11.900 Eur od 1.4.2006 do 2.12.2008, smluvní pokuty 0,05 % z částky 300.000 Kč z dobu od 1.1.2006 do 8.12.2008, smluvní pokuty ve výši 0,05 % denně z částky 200.000 Kč od 1.1.2006 do 10.12.2008, s tvrzením že předmětná pohledávka má základ ve Smlouvě o půjčce ze dne 31.3.2004 , kterou zapůjčil žalovaný dlužníkovi 11.900 s tím, že na základě této písemné smlouvy o půjčce se zavázal dlužník tuto částku vrátit nejpozději do 31.1.2006, přičemž dlužník částku 11.9000

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -13-

zaplatil až dne 3.12.2008, dále na základě smlouvu o půjčce ze dne 31.1.2004 zapůjčil dlužníkovi částku 2.000.000 Kč s tím, že tuto částku se zavázal zaplatit nejpozději 31.1.2006, tato částka dosud vrácena nebyla a dne 28.2.2004 zapůjčil dlužníkovi 1.340.000 Kč s tím, že se tento zavázal tuto částku zaplatit nejpozději do 28.2.2006, rovněž tato částka vrácena nebyla. Ve všech případech byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Dále žalovaný s dlužníkem uzavřel smlouvu o půjčce dne 31.12.2003 na jejímž základě převzal dlužník částku ve výši 500.000 Kč a to den 10.12.2003 částku 200.000 Kč, dne 11.12.2003 částku 200.000 Kč a dne 17.12.2003 částku 100.000 Kč a zavázal se tyto zaplatit do 31.12.2005 a v případě prodlení rovněž byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Dlužník na základě opakovaných urgencí zaplatil žalovanému dne 8.12.2008 částku 300.000 Kč a dne 10.12.2008 200.000 Kč. Dne 18.11.2009 vzal žalovaný svou žalobu zpět s tím, že mezi účastníky došlo k uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek a závazků č. 0102/2009 a řízení bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 20.11.2009 zastaveno (obsah spisu Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci 19 Cm 71/2009), -dlužník v rámci připojení se k insolvenčnímu návrhu uvedl, že mimo jiné dluží společnosti DS Leasing a.s. Brno částku 221 Kč se splatností 15.2.2008, penále ve výši 721 Kč když splatnost byla 12.6.2009, Finančnímu úřadu ve Šternberku úrok z daně ve výši 1.757 Kč a daň z příjmu ve výši 5.297 Kč, přičemž splatnost byla k 3.10.2008, penále na daň ve výši 51.800 Kč se splatností k 22.11.2008, OSSZ Olomouc 7.454 Kč jako penále se splatností k 4.6.2009 (návrh na prohlášení konkurzu podaný dlužníkem došlý soudu dne 7.6.2010), -v majetkové podstatě dlužníka se nachází ke dni 3.8.2010 movitý majetek v hodnotě 50.000 Kč dle ocenění ins. správce a pohledávky dlužníka specifikované ve vyjádření k insolvenčnímu návrhu ze dne 7.6.2010 v nominální hodnotě 234.445,50 Kč ( soupis majetkové podstaty čl. B2/2), -hodnota přihlášených pohledávek v daném insolvenčním řízení činila ke dni 26.8.2010 celkem částku 5.833.285,61 Kč ( Seznam platných věřitelů, řazených podle čísla-čl. 166 ), -jednatel dlužníka Tomáš Jirák podepsal převody vozidel ( náklaďáků), neví kdo smlouvy vyhotovoval, některé mu byly předložené leasingovou společností. Je řidičem kamionů a funkci jednatele v této společnosti přebíral v dobré víře předmětnou společnost provozovat formou realizace transporu zboží kamionem, což se nakonec nestalo (sdělení jednatele dlužníka z č.l. B32).

Soud dále provedl důkaz znaleckým posudkem, vypracovaným Doc. Ing. Ivetou Vozňákovou , Ph.D., znalcem z oboru Ekonomika, Účetní evidence, Ekonomická odvětví různá: ekonomická a finanční analýza, z jehož závěrů vzal za podstatné, že: -nelze potvrdit průkaznost účetnictví dlužníka pro nedostatek podkladů a nelze tedy přesně zodpovědět znalci zadané dotazy; -z účetního porovnání majetku a dluhů nevyplývá, že by dlužník byl v letech 2007 až 2009 předlužen; -posoudit platební neschopnost v letech 2008 a 2007 znalec není schopen pro nedostatek podkladů posoudit; -problematický vývoj společnosti museli zodpovědní zástupci zaznamenávat během roku 2008 a 2009 (především roku 2009) a dozvědět se nejpozději z podkladů pro daňové přiznání, tj. k 1.4. následujícího roku;

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -14-

-pro nedostatek podkladů nelze stanovit přesnou finanční situaci dlužníka v období říjen/listopad 2009, situaci lze odvodit z analýzy majetku; -v letech 2007/2008/2009 měl dlužník finanční prostředky (v tis. Kč) 4.046/5.483/3.806, krátkodobé závazky (v tis. Kč) 4.802/5.663/7.108, krátkodobé finanční prostředky po splatnosti (v tis. Kč) 334/627/1.679 a dlouhodobé závazky (v tis. Kč) 4.231/3.400/0, tedy že dlužník měl v letech 2007 a 2008 dostatek finančních prostředků na úhradu krátkodobých závazků a problematický vývoj nastává až v roce 2009.

8. Soud v řízení provedl rovněž další důkazy a to splátkovým kalendářem ke smlouvě č.37708/07 a dodatkem č.1, fakturami č. 104588, 104583, 104590, 104616, kupní smlouvou mezi EGT Express CZ a Remark Company s.r.o. z 15.4.2011 a fakturou č.104642, zprávami aktuálních provozovatelů, resp. vlastnících vozidel, svědeckou výpovědí Vojtěch Běhala, z nichž nezjistil pro své rozhodnutí žádné podstatné skutečnosti.

9. Soud dále neprovedl důkazy výslech svědka Martina Kolaříka a Roberta Tomeše jakož i důkazy seznamem úpadcem vydaných faktur za období 2008 a 2009 a soupisem žalovaného vystavených faktur od úpadce za stejné období, neboť pro rozhodnutí ve věci postačili důkazy již provedené.

10. Po provedení shora uvedených důkazů lze shrnout skutkový stav následovně:

11. Mezi žalovaným a dlužníkem došlo v minulosti k uzavření několika smluv, na základě kterých poskytl žalovaný dlužníku hotovostní půjčky, včetně půjček ve výši 1.340.000,-Kč a 2.000.000,-Kč, které nebyly ve lhůtě splatnosti žalobcem vráceny. Půjčky byly poskytovány v době, kdy existovalo úzké propojení obou společností, jak kapitálové (společníkem dlužníka byl žalovaný), tak manažerské (jednatelem dlužníka byl jednatel žalovaného). Půjčky procházely účetnictvím obou, byly evidovány v přílohách k daňovým přiznáním a byly dokladovány jak písemnými smlouvami, tak výdajovými a příjmovými doklady. Existenci půjček potvrdili v řízení slyšení účastníci a svědci. Nesplacené půjčky se staly předmětem soudního řízení na základě žalovaným podané žaloby, které však skončilo v důsledku mimosoudní dohody o vzájemném započtení pohledávek, kdy na straně žalovaného se jednalo o pohledávky z titulu smluv o půjčkách (jistin a penále), na straně dlužníka o pohledávky na úhradu kupních cen, resp. cen za postoupení práv a povinností z leasingových smluv, za převod ve výroku označených motorových vozidel a dopravní techniky. Tyto skutečnosti jsou zřejmé z účastnických a svědeckých výpovědí, jakož i shora uvedených listinných důkazů (obsah soudního spisu 19 Cm 71/2009, dohody o vzájemném započtení, faktury). Je přitom nepochybné, že k uzavření smluv o převodu motorových vozidel a dopravní techniky došlo v době, kdy dlužník již byl v úpadku (jak plyne z obsahu výše uvedených přihlášek věřitelů do insolvenčního řízení dlužníka, tak ze samotného obsahu vyjádření dlužníka k insolvenčnímu řízení) a rovněž v době kratší, než 1 rok před zahájením insolvenčního řízení. Dále z dokazování (znalecký posudek, faktury) vyplývá, že kupní cena sjednaná za prodej vozidel z vlastnictví dlužníka nebyla dohodnuta pod odhadní cenu stanovenou znalcem. Odhadní cena vozidel, u nichž byly převáděny leasingové smlouvy byly nižší, než kolik činil nedoplatek na leasingové ceně. Dlužník převedl na žalovaného majetek dle znaleckého posudku v hodnotě 7.449.230,-Kč. Vyúčtoval kupní cenu 2.401.600,-Kč a žalovaný na sebe z dlužníka převzal závazky z úvěrových a leasingových smluv v rozsahu 2.609.656,-Kč (úvěr vozidla 1 a 3, leasing vozidla 2) a 179.434,- (leasing vozidel 4, 15, 16). Při kursovém přepočtu na Kč cca 1:25 (tj. 4.485.800 Kč) činí součet hodnoty kupních cen a převzatých závazků 9.497.056,-Kč. (znalecký

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -15-posudek, splátkové kalendáře k leasingovým smlouvám). U vozidel z leasingových smluv byla ze strany dlužníka uhrazena vždy jen menší část finančních závazků ze smluv (smluvní dokumentace k jednotlivým leasingovým smlouvám). Dohody o započtení byly uzavírány za dlužníka osobou k tomuto oprávněnou, tj. zaměstnancem pověřeným plnou mocí (svědecká výpověď bývalého jednatele dlužníka, písemné plné moci).

12. V rozsudku ze dne 27. února 2014, sp. zn. 29 Cdo 677/2011, uveřejněném pod číslem 60/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud dovodil, že text ustanovení § 235 odst. 1 insolvenčního zákona samostatnou definici neúčinného právního úkonu dlužníka neobsahuje a že až prostřednictvím ustanovení § 240 až § 242 insolvenčního zákona se pak podává (pro insolvenční účely) obsah pojmu zkracující právní úkon dlužníka a zvýhodňující právní úkon dlužníka . Výrazy použité v ustanovení § 235 odst. 1 věty první insolvenčního zákona (právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných ) přitom insolvenční zákon vykládá právě jen prostřednictvím ustanovení § 240 až § 242 insolvenčního zákona. Tamtéž pak formuloval závěr, podle něhož ponechají-li se stranou právní úkony, které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, v rozporu s ustanoveními § 111 a § 246 odst. 2 insolvenčního zákona, lze podle ustanovení § 235 až § 243 insolvenčního zákona odporovat jen těm právním úkonům dlužníka, jež jsou taxativně vypočteny v ustanoveních § 240 až § 242 insolvenčního zákona.

13. Podle ustanovení § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

14. Podle ustanovení § 240 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník ( odst. 1) . Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern 21), je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku ( odst. 2) . Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby ( odst. 3) . Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka ( odst. 4) .

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -16-

15. Z uvedeného vyplývá , že úkonem bez přiměřeného plnění (a proto neúčinným úkonem) může být jen takový úkon, který zkracuje možnost uspokojení dlužníkových věřitelů (nebo některé z nich zvýhodňuje), tedy úkon bez něhož by věřitelé (nebo jen někteří z nich) objektivně mohli dosáhnout vyššího či úplného uspokojení svých pohledávek za dlužníkem (§ 235 odst.1 IZ). Toto obecné kritérium neúčinnosti úkonu zákon doplňuje dalšími hledisky, v případě úkonu dle § 240 IZ se jedná o posouzení: 1. zda dlužník získal úkonem protiplnění a pokud ano, zda je jeho hodnota přiměřená (§ 240 odst.1 IZ); 2. zda v době, kdy k úkonu došlo, se dlužník nacházel ve stavu úpadku či zda dotčený úkon ke stavu jeho úpadku vedl (§ 240 odst. 2, věta první IZ). Důkazní břemeno o splnění uvedených předpokladů neúčinnosti úkonu tíží žalobce (§ 7 IZ, § 120 o.s.ř.).

16.Podle ustanovení § 241 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu (odst. 1). Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern21), je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku (odst. 2). Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné (odst. 3). Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby (odst. 4). Zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem (odst. 5). 17. Aplikujíc výše citované zákonné ustanovení na shora zjištěný skutkový stav dospěl soud k závěru, že žaloba je zcela nedůvodná a nezbývá ji než zamítnout. Byť předmětné právní úkony byly učiněny v době, kdy byl dlužník v úpadku a byly učiněny v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení, čímž jsou splněny podmínky dle ust. § 240 odst. 2 a 3 IZ, není splněna podmínka dle ust. § 240 odst. 1 IZ, totiž bezplatnost plnění, resp. jeho cena podstatně nižší než obvyklá. Při zápočtech se střetly reálné pohledávky dlužníka a žalovaného, přičemž jejich vzájemná hodnota není propastně rozdílná v neprospěch dlužníka. Nelze tedy dospět k závěru o neúčinnosti právního úkonu podle § 240 IZ a v návaznosti na to nelze uložit žalovanému povinnost vydat žalobci požadovaná vozidla.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -17-

18. Stejně tak dospěl soud k závěru, že na předmětné kupní smlouvy nelze pohlížet jako na zvýhodňující právní úkony ve smyslu ust. § 241 IZ neb nelze dospět k závěru, že by jimi byl žalovaný zvýhodněn oproti jiným věřitelům dlužníka. Je třeba vzít v úvahu, že napadenými smlouvami přešla z dlužníka na žalovaného dispoziční oprávnění k celkem 16 vozidlům, avšak na žalovaného takto nepřešlo vlastnické právo ke všem 16 vozidlům. Přechod vlastnického práva se týkal pouze vozidel č. 1,3,5-14, zatímco vozidla č. 2,4,15 a 16 byl dlužník oprávněn užívat na základě leasingových smluv. Z vozidel zcizovaných kupními smlouvami z vlastnictví dlužníka byla navíc vozidla č. 1 a 3 předmětem zajištění úvěru k jejich pořízení poskytnutých, a to zajišťovacím převodem vlastnického práva. Z toho plyne, že je nesprávná úvaha žalobce o tom, že v případě, kdy by nebyly uzavřeny napadené smlouvy, bylo by možno uspokojit ostatní věřitele zpeněžením vozidel č. 1-4, 15 a 16, neboť vozidla 1 a 3 by bylo možno zpeněžit toliko k uspokojení pohledávek jimi zajištěných (s ohledem na obecnou hodnotu vozidel a aktuální výši závazku dlužníka z úvěrových smluv) a vozidla č. 2, 4, 15 a 16 by nebylo možno použít k úhradě žádných závazků, neb vlastnické právo k nim náleželo leasingovým společnostem. Reálnou hodnotu použitelnou pro ostatní věřitele tak měla pouze vozidla ve vlastnictví dlužníka, jež nebyla předmětem zajištění závazků dlužníka, tedy vozidla č. 5-14. Jejich souhrnná hodnota dle znaleckého posudku byla 2.222.330 Kč, přičemž kupní cena za ně sjednaná činila 2.854.370 Kč. Napadenými smlouvami se tak v případě vozidel č. 5-14 transformoval movitý majetek dlužníka v hodnotě 2.222.330 Kč na finanční majetek-pohledávky z titulu kupních smluv v hodnotě 2.854.370 Kč. Z toho je zřejmé, že uvedenými úkony se tak nemohlo žalovanému dostat na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu náleželo v konkursu, neboť uvedenými smlouvami žalovaný majetkovou podstatu dlužníka (ve prospěch) ostatních věřitelů naopak zhodnotil. K tomu lze odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu se. Zn. 30 Cdo 2432/2007 ze dne 11. 10. 2008, přístupné na www.nsoud.cz, který judikoval, že jestliže v majetku dlužníka byla kupní smlouvou věc nahrazena odpovídajícím peněžním plněním (kupní cenou), nelze dovodit, že by kupní smlouva vedla ke zmenšení majetku dlužníka a že by tedy zkracovala uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele. V poměrech tehdy projednávané věci v daném rozhodnutí Nejvyšší soud dále uvedl, že na uvedeném závěru nic nemění to, že sjednanou kupní cenu ve výši 403 000 Kč žalovaný společnosti S.-S., s. r. o., ve skutečnosti nezaplatil. Příčina toho, proč nebyla kupní cena zaplacena, nespočívá v předmětné kupní smlouvě, ale v tom, že na úhradu kupní ceny byla započtena pohledávka žalovaného, kterou měl-podle zjištění soudů-za společností S.-S., s. r. o. Uvedené započtení (bez ohledu na to, zda bylo provedeno jednostranným právním úkonem žalovaného nebo společností S.-S., s. r. o., popřípadě jejich dohodou), které následovalo po uzavření kupní smlouvy, způsobilo, že dlužník společnosti S.-S., s. r. o., ve skutečnosti neobdržel za prodaná motorová vozidla odpovídající peněžní prostředky (kupní cenu), které by mohl použít k úhradě svých dluhů (včetně vymahatelné pohledávky žalobce). Započtení pohledávky z kupní ceny (popřípadě na pohledávku z kupní ceny) žalobce v tomto řízení žalobou podle § 42a ObčZ nenapadl; soud, který je v tomto řízení vázán žalobou (§ 153 odst. 2 OSŘ), se proto nemohl bez návrhu tímto právním úkonem zabývat . Závěry přijaté v tomto rozhodnutí jsou zcela použitelné i v tomto řízení, neboť i zde byly žalobcem napadeny samotné smlouvy o převodu vozidel, nikoli zápočty. Mimo to žalovaný převzal s předmětnými vozidly č.1,2,3,4, 15 a 16 i závazky k leasingovým společnostem v celkové výši 7,095.156 Kč. Majetková podstata dlužníka těmito úkony, které soud posuzoval globálně, tedy nedoznala újmu a tudíž nelze hovořit ani o zkrácení ostatních věřitelů. Naopak, kdyby k nim nedošlo, zejména u vozidel č. 1,2,3,4 a 15 a 16, bylo nutno předmětné závazky dlužníka z leasingových smluv plnit z majetkové podstaty.

20. Vzhledem k prezentovanému závěru se soud již pro nadbytečnost nezabýval žalobním požadavkem žalobce na poskytnutí plnění do majetkové podstaty ve výši 7.449.230 Kč, když

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -18-tento žalobní nárok předpokládá vyslovení neúčinnosti tvrzených právních úkonů (§ 235 odst. 2 a § 237 IZ) .

21. Pro úplnost soud poznamenává, že neobstojí žalovaným vznesená námitka promlčení uplatněného nároku žalobce, neboť žaloba o neúčinnost převodů vozidel byla podána z pohledu prekluzivní lhůty stanovené v § 239 odst. 3 IZ včas a v průběhu řízení ke změně žaloby spočívající ve změně skutkových tvrzení nedošlo. K doplnění žaloby došlo v důsledku a v rozsahu poučovací povinnosti soudu dle § 118a o.s.ř.

22. Soud proto žalobu žalobce na určení neúčinnosti převodních smluv a na povinnost žalovaného vydat do majetkové podstaty žalobce částku 7.449.230 Kč zamítl.

23. Nákladový výrok vychází z ustanovení § 7 IZ a § 142 odst. 1 o.s.ř. , kdy soud uložil žalobci povinnost zaplatit úspěšnému žalovanému náklady řízení ve výši 74.052 Kč, které představují náklady právního zastoupení ve výši 55.800 Kč dle ust. § 9 odst. 4, písm. c) a § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 6 úkonů právní služby (příprava a převzetí, sepis vyjádření k žalobě, účast u přípravného jednání + 2 jednání soudu 1. stupně v první fázi řízení, kde jedno řízení trvalo více než 2 hod.); 2 úkony v odvolacím řízení (sepis vyjádření k odvolání + účast u jednání odvolacího soudu); 8 úkonů v řízení před soudem 1. stupně ( účast u 3 jednání soudu, vyjádření ze dne 15.1., 13.7., 18.8. a 30.11.2015 a 31.8.2016) , 1 úkon v odvolacím řízení (vyjádření k odvolání) a 1 úkon v řízení před soudem 1. stupně (účast u jednání soudu), tj. 18 úkonů právní služby po 3.100 Kč, dále náhrada hotových výdajů ve výši 5.400 Kč v podobě 18 režijních paušálů po 300 Kč dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., a 21% DPH dle ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. ve výši 12.852 Kč, když advokát žalovaného je jejím plátcem, vše ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám advokáta žalovaného (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

24. V řízení vznikly státu náklady na vyplaceném znalečném ve výši 10.750 Kč , a jejich úhradu soud v souladu s ustanovením § 148 o.s.ř. uložil neúspěšnému žalobci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozsudku k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci.

Olomouc 06.04.2018

Mgr. Bronislav Šlahař, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R