10 ICm 4363/2014
Číslo jednací: 10 ICm 4363/2014-95 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 10 INS 7628/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Dukelských hrdinů 231, Hlubočky, zastoupeného Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou, Legionářská 797/3, 779 00 Olomouc, proti žalovanému: Mgr. Roman Pešek, se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc, insolvenční správce dlužníka Jána anonymizovano , IČO 15454886, bytem Kmochova 4, 779 00 Olomouc, zastoupeného Mgr. Radimem Janouškem, advokátem se sídlem Šantova 2, 779 00, Olomouc, o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka,

takto :

I. Žaloba, aby soud rozhodl, že ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Ján anonymizovano , anonymizovano , IČ 15454886, bytem Kmochova 4, PSČ 779 00, Olomouc se vylučuje nemovitý majetek, sepsaný do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou n2 jako SJM budovy a pozemky: budovu č. p. 231, nacházející se na pozemku par. č. 2007, pozemek parc. č. 2007, pozemek par. č. 2008/1 a pozemek par. č. 2008/2, vše zapsáno na listu vlastnickém 814 pro k. ú. Hlubočky, se zamítá. isir.justi ce.cz

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 20.570 Kč, ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám Mgr. Radima Janouška, advokáta.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 11. 12. 2014 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhal, aby ze soupisu majetkové podstaty dlužníka byly vyloučeny nemovitosti tak, jak je specifikováno v žalobním petitu. Žalobce skutkově uvedl, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 10. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka a žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem. Dne 23. 1. 2014 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Žalovaný sepsal 27. 11. 2013 do majetkové podstaty dlužníka pod položkou N2 nemovitosti, tak jak jsou specifikovány v bodě 2 žaloby, přičemž správné označení katastrálního území je KÚ Hlubočky tak, jak byl insolventnímu soudu doručen opravený soupis majetkové podstaty z 26. 5. 2014. Uvedené nemovitosti neměly být do soupisu majetkové podstaty dlužníka sepsány. Dne 27. 4. 2007 uzavřel žalobce jako prodávající s manželi anonymizovano jako kupujícími kupní smlouvu o prodeji uvedených nemovitostí, a to za dohodnutou cenu 2.000.000 Kč. Část kupní ceny 870.000 Kč se kupující zavázali uhradit zástavnímu věřiteli společnosti Real Estate Agency 001 s.r.o. do 30. 5. 2007 a část kupní ceny 1.130 000 Kč se zavázali uhradit prodávajícímu prostřednictvím úvěru od úvěrující banky převodem na účet do 30. 5. 2007. Žalobce však obdržel pouze část kupní ceny. Zbytek kupní ceny 1.130.000 Kč zůstal v depozitní sféře manželů anonymizovano . Dne 21. 12. 2007 uzavřeli manželé anonymizovano jako budoucí prodávající se žalobcem jako budoucím kupujícím smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji uvedených nemovitostí ze SJM prodávajících do výlučného vlastnictví žalobce, a to za dohodnutou kupní cenu 2.072.500 Kč. Touto smlouvou se účastníci zavázali kupní smlouvu uzavřít do 30 dnů po úplném zaplacení kupní ceny, která byla splatná tak, že do výše 1.130.000 Kč byla započtena na pohledávku žalobce za budoucími prodávajícími, zbývající část se žalobce zavázal zaplatit tak, že do 31. 1. 2008 byla zaplacena částka 64.528 Kč, dále pak v pravidelných splátkách měsíčních 8.066 Kč. Dle mínění žalobce nebylo úmyslem manželů anonymizovano předmětné nemovitosti převést do svého vlastnictví, nýbrž tyto sloužily pouze coby zajištění pohledávky za žalobcem. Žalobce neobdržel celou kupní cenu, čemuž odpovídá obsah smlouvy o smlouvě budoucí. Žalobce předmětné nemovitosti dále užívá. Z důvodů výše uvedených je třeba nahlížet na kupní smlouvu z 27. 4. 2007 jako na absolutně neplatnou, když tato je ve skutečnosti pouze zajišťovala závazek, a to zakázaným způsobem s odkazem na ustanovení § 169 písm. e) občanského zákoníku. Žalobu doplnil žalobce podáním ze dne 18. 11. 2015. Žalobce uvedl, že se dostal do finančních problémů a na počátku roku 2007 začal hledat východisko pro úhradu svých dluhů, které dosahovaly částky cca 600.000 Kč. Oslovil finančního poradce a bylo mu doporučeno, nechť uhradí všechny své dluhy, i ty před splatností, které postupně umořoval. Žalobce kontaktoval společnost Real Estate Agency 001 s.r.o. a bylo dohodnuto, že tato společnost půjčí žalobci finanční prostředky ve výši 800.000 Kč na úhradu dluhů a byla uzavřena smlouva o půjčce. Dále se smluvní strany dohodly, že pro

ICM R

zajištění předmětné půjčky uzavřou zástavní smlouvu k nemovitostem. Tato byla uzavřena 13. 2. 2007. Žalobce neměl finanční prostředky na úhradu půjčky a hledal nějaké jiné řešení. Dostal kontakt na manžele anonymizovano s tím, že podnikají a rovněž by potřebovali uhradit své dluhy z podnikání. Bylo tedy dohodnuto, že žalobce prodá manželům anonymizovano své nemovitosti za částku 2.000.000 Kč, na kterou by si manžele anonymizovano vzali úvěr. Z této částky by byl vyplacen dluh žalobce vůči společnosti Real Estate Agency 001 a zbytek by šel na úhradu dluhů manželů anonymizovano s tím, že žalobce nemovitosti bude nadále užívat a formou měsíčních splátek hradit dluh k rukám manželů anonymizovano a po uhrazení by uvedené nemovitosti byly zpět převedeny do vlastnictví žalobce a za tím účelem bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní. S manžely anonymizovano byla sepsána kupní smlouva za podmínek výše uvedených a smlouva o smlouvě budoucí. Vztahy mezi žalobcem a manželi anonymizovano založenými na uvedených ujednáních a smluvních vztazích fungovaly do třetího čtvrtletí roku 2010, kdy se žalobce dozvěděl, že na manžele anonymizovano je vedena exekuce. Žalobce se tedy dožaduje vyloučení uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka Jana anonymizovano , když namítá, že kupní smlouva z 27. 4. 2007 je absolutně neplatná. Vůle smluvních stran nesměřovala primárně k prodeji a koupi nemovitostí, ale tato směřovala především k získání finančních prostředků z úvěru na koupi označených nemovitostí, a tím pokrýt jak dluh žalobce, tak dluhy manželů anonymizovano . Tato smlouva nejen, že odporuje zákonu a obchází jej, když vyvolává simulované právní jednání, ale rovněž se příčí dobrým mravům. Žalobce se po celou dobu choval a chová jako vlastník nemovitostí, tyto užívá a vlastním nákladem udržoval. Manželé anonymizovano se jako vlastníci nemovitosti nikdy nechovali, a když se žalobce dostal do prodlení se splácením měsíčních splátek sjednaných ve smlouvě o smlouvě budoucí, tak žalobce nevyzvali k vyklizení nemovitostí. Žalobce si je vědom svého pochybení, které však bylo vyvoláno finanční tísní, poukazuje na nápadně nevýhodné podmínky, když reálně od manželů anonymizovano obdržel plnění ve výši 870.000 Kč, které je nutno ponížit o částku 153.000 Kč, kterou uhradil splátkami vyplývajícími ze smlouvy o smlouvě budoucí. Část kupní ceny 1.130.000 Kč je jakousi virtuální částí kupní ceny . Je zcela patrné, že celé jednání žalobce i manželů anonymizovano vykazuje znaky tzv. propadné zástavy, což je institut zákonem zakázaný a tudíž absolutně neplatný.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním z 18. 8. 2015 a uvedl, že 27. 11. 2013 sepsal do majetkové podstaty dlužníka pod položkou N2 nemovitý majetek nacházející se v té době ve společném jmění manželů dlužníka a dlužnice. Žalovaný nárok v žalobě uplatněný neuznává, je přesvědčen, že nemovité věci sepsané v soupisu majetkové podstaty byly sepsány oprávněně, a že žalobce v žádném případě se nestal a ani není jejich vlastníkem. Mezi žalobcem a dlužníkem a jeho manželkou byla 27. 4. 2007 uzavřena kupní smlouva, na základě které přešlo na manžele anonymizovano vlastnické právo k předmětu kupní smlouvy. Kupní cena byla kupujícími uhrazena žalobci řádně a včas. Před podpisem kupní smlouvy byl na příslušný katastr nemovitostí podán návrh na zápis zástavního práva pro zajištění pohledávek věřitele Real Estate Agenci 001 z titulu smlouvy o půjčce z 13. 2. 2007 ve výši 800.000 Kč s příslušenstvím a případně smluvní pokutou. Manželé anonymizovano v rámci úhrady kupní ceny dle kupní smlouvy z 27. 4. 2007 dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč uhradili, část kupní ceny 870.000 Kč

ICM R

uhradili přímo zástavnímu věřiteli společnosti Real Estate Agency 001, když žalobce tuto skutečnost potvrzuje. Část kupní ceny 1.130.000 Kč byla uhrazena zápočtem mezi žalobcem a manželi anonymizovano (na straně budoucích prodávajících), kteří uzavřeli 21. 12. 2007 s žalobcem (na straně budoucího kupujícího) smlouvu o smlouvě budoucí, na základě které byla část kupní ceny 1.130.000 Kč uhrazena. Ze smlouvy o smlouvě budoucí vznikla žalobci povinnost uhradit na úhradu zálohy na kupní cenu částku 2.072.500 Kč s tím, že právě část kupní ceny 1.130.000 Kč byla uhrazena zápočtem jeho pohledávky, kterou měl vůči manželům anonymizovano na základě kupní smlouvy z 27. 4. 2007. Manželé anonymizovano tak kupní cenu dle kupní smlouvy ve výši 1.130.000 Kč uhradili a to zápočtem. Kupní smlouva vyplývající z budoucí kupní smlouvy měla být uzavřena do 30 dnů po uhrazení celé kupní ceny ve výši 2.072.500 Kč, když část kupní ceny 1.130.000 Kč byla již uhrazena a zbývající část kupní ceny 942.500 Kč měl uhradit žalobce tak, že do 31. 1. 2008 zaplatí jednorázově 64.528 Kč a dále bude platit měsíčně 8.066 Kč, počínaje měsícem únor 2008 do každého posledního dne v běžném měsíci až do doby, kdy budou všechny tyto splátky uhrazeny. Žalobce však manželům anonymizovano celou část zálohové kupní ceny ve výši 942.500 Kč do 31. 1. 2008 nikdy zcela nezaplatil a nebyla tak nikdy splněna podmínka, aby byla uzavřena kupní smlouva dle smlouvy o budoucí smlouvě. Tuto skutečnost žalobce potvrdil i písemným prohlášením z 18. 2. 2011 s tím, že k tomuto datu uhradil na částečnou zálohu částku ve výši 153.000 Kč. Na manžele anonymizovano bylo tedy řádně převedeno vlastnické právo k položce N2 soupisu majetkové podstaty, naopak žalobce se následně vlastníkem nikdy nestal (nebyly naplněny podmínky smlouvy o smlouvě budoucí). Nemovitosti byly do soupisu majetkové podstaty zapsány oprávněně. Žalovaný navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.

Soud zjistil:

Zástavní smlouvou uzavřenou mezi společností Real Estate Ageny 001 jako věřitelem, zástavním věřitelem a žalobcem jako dlužníkem a zástavcem, že tato byla uzavřena 13. 2. 2007. Kromě jiného zde bylo jednání, že věřitel má za žalobcem pohledávku vyplývající z titulu smlouvy o půjčce z 13. 2. 2007 ve výši 800.000 Kč splatnou do 13. 5. 2007 s příslušenstvím. V bodě 3 bylo ujednáno, že na základě této smlouvy dlužník-zástavce pro zajištění svého závazku vůči věřiteli z titulu smlouvy o půjčce z 13. 2. 2007 ve výši 800.000 Kč zřizuje zástavní právo k nemovitostem specifikovaném v čl. 1 této zástavní smlouvy.

Kupní smlouvou uzavřenou mezi Milošem anonymizovano jako prodávajícím a manžely Jan anonymizovano a Olga anonymizovano jako kupující ze dne 27. 4. 2007, že touto kupní smlouvou prodávající Miloš anonymizovano prodal ze svého výlučného vlastnictví nemovitosti specifikované v čl. 1 této smlouvy s tím, že kupující Jan anonymizovano a Olga anonymizovano uvedené nemovitosti do svého výlučného vlastnictví společného jmění manželů kupují za celkovou ujednanou kupní cenu 2.000.000 Kč. Dle čl. 3 ujednanou kupní cenu se kupující zavázali uhradit prodávajícímu tak, že část kupní ceny ve výši 870.000 Kč se zavázali uhradit zástavnímu věřiteli společnosti Real Estate Agency 001 a poslední část kupní ceny 1.130.000 Kč se kupující zavázali uhradit prodávajícímu prostřednictvím úvěru od úvěrové banky na uvedený účet nejpozději do 30. 5. 2007. Dále byla sjednána

ICM R

v čl. III bod b) v případě prodlení se zaplacením kupní ceny možnost prodávajícího od této smlouvy odstoupit.

Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 0278462189/1, že tato byla uzavřena mezi Českou spořitelnou a.s. jako zástavním věřitelem a Milošem anonymizovano jako zástavcem a manžely Olgou a Janem anonymizovano jako klienty, kdy banka, tedy zástavní věřitel poskytl klientovi na základě smlouvy o úvěru č. 0278462189 ze dne 3. 5. 2007 úvěr ve výši 2.000.000 Kč a předmět zástavy byl specifikován v článku II, kdy v té době zástavce prohlásil, že je výlučným vlastníkem nemovitosti, objekt bydlení Hlubočky č. p. 231 na pozemku parc. č. 2007, pozemky parc. č. 2007 zastavěná plocha a parc. č. 2008/1 zahrada č. 2008/1 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, Katastrální pracoviště Olomouc, pro katastrální území Hlubočky, obec Hlubočky na LV č. 814.

Smlouvou o smlouvě budoucí, že tato byla uzavřena mezi manžely Olgou anonymizovano a Janem anonymizovano jako budoucími prodávajícími a Milošem anonymizovano jako budoucím kupujícím dne 21. 12. 2007. Dle článku A) se smluvní strany dohodly, že uzavřou kupní smlouvu uvedenou v čl. B) do 30 dnů po úplném zálohovém zaplacení celé kupní ceny ve výši 2.072.500 Kč po splnění podmínek, že část kupní ceny ve výši 1.130.000 Kč bude budoucím kupujícím uhrazena zápočtem jeho pohledávky v této výši vůči budoucím prodávajícím, která mu vznikla z titulu nedoplatku kupní ceny dle kupní smlouvy uzavřené mezi oběma stranami dne 27. 4. 2007. Na tuto část kupní ceny se pohlíží jako na zálohu již okamžikem uzavření smlouvy o budoucí smlouvě. Zbývající část kupní ceny ve výši 942.500 Kč bude budoucím kupujícím zcela zálohově uhrazena před uzavřením budoucí kupní smlouvy, a to buď tak, že nejpozději do 31. ledna 2008 zaplatí jednorázově 64.528 Kč a dále bude platit splátky po 8.066 Kč měsíčně, počínaje měsícem únor 2008 vždy do každého posledního dne v běžném měsíci až do doby, kdy budou všechny tyto splátky uhrazeny nebo tak, že budoucí kupující uhradí tuto zálohu zcela nebo zčásti i ve vyšších splátkách a dříve než v termínech dle dojednaných splátek. Dále bylo sjednáno, že budoucí kupující je povinen až do uzavření budoucí kupní smlouvy hradit ze svých prostředků veškeré náklady spojené s údržbou a opravami nemovitostí, plnit veškeré daňové povinnosti a obdobné povinnosti spojené s vlastnictvím těchto nemovitostí v části čl. B) této smlouvy o smlouvě budoucí je obsah kupní smlouvy.

Potvrzením z 18. 2. 2011, které vystavil žalobce Miloš anonymizovano , že tímto potvrzuje, že v důsledku své finanční situace nebyl schopen v plném rozsahu plnit povinnosti k úhradě splátek ve výši 8.066 Kč měsíčně, počínaje únorem 2008 ve prospěch Olgy anonymizovano a Jana anonymizovano tak, jak se zavázal smlouvou o budoucí smlouvě ze dne 21. 12. 2007 dle čl. 2 písm. c). Zmíněné splátky uhrazoval nepravidelně v různé výši tak, že ke dni 18. 2. 2011 zaplatil celkem 153.000 Kč. Přes uvedené prodlení s řádným uhrazováním sjednaných splátek prohlásil žalobce, že je připraven ve splátkách pokračovat a včas neuhrazené splátky podle svých možností dodatečně doplatit. Žalobce uvedl, že si je vědom, že v důsledku řádného nedodržení sjednaných

ICM R

splátek mohou manželé Olga a Jan anonymizovano od smlouvy o budoucí smlouvě jednostranně odstoupit.

Důkazní návrhy na výslech žalobce a svědecký výslech manželů anonymizovano , Zdeňka Čéšky a Jiřího Řezníčka soud zamítl jako irelevantní, když pro právní posouzení jsou relevantní důkazy, které byly soudem realizovány.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci probíhá insolvenční řízení dlužníka, že dne 17. 10. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Jana anonymizovano , žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem a 23. 1. 2014 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Dále nebylo sporné, že žalovaný 27. 11. 2013 do majetkové podstaty dlužníka pod položkou N2 sepsal nemovitosti tak, jak jsou specifikovány ve výroku I tohoto rozsudku, které jsou zapsány na LV č. 814 pro KÚ Hlubočky.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Žalobce i žalovaný uvedli, že žalovaný sepsal 27. 11. 2013 do majetkové podstaty dlužníka pod položkou N2 nemovitosti, které jsou předmětem sporu a následně přípisem z 26. 5. 2014 byl žalovaným jako insolvenčním správcem zaslán insolvenčnímu soudu opravený soupis majetkové podstaty, kde bylo správně uvedeno katastrální území Hlubočky. Obsahem předmětného spisu, ani obsahem spisu KSOL 10 INS 7628/2013 však není vyrozumění insolvenčního správce o soupisu sporných nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka, adresované žalobci.

Podle § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Podle § 225 odst. 2 IZ žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

V předmětné věci žalobce podal žalobu u příslušného soudu 11. 12. 2014. K sepsání předmětného majetku do majetkové podstaty dlužníka došlo 27. 11. 2013, opravený soupis majetkové podstaty je z 26. 5. 2014 a jak bylo shora uvedeno, žalovaný jako insolvenční správce nevydal vyrozumění o soupisu sporného majetku do majetkové podstaty dlužníka. Pak s ohledem na shora citované zákonné ustanovení má soud za to, že žalobce v předmětné věci není aktivně legitimován k podání předmětné žaloby. Z tohoto důvodu byla žaloba jako nedůvodná zamítnuta.

Nad rámec důvodů pro zamítnutí žaloby dle shora uvedeného soud uvádí, že nemovité věci sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou N2 byly sepsány oprávněně a žalobce není v žádném případě jejich vlastníkem. Mezi žalobcem, dlužníkem a jeho manželkou byla 24. 7. 2007 uzavřena kupní smlouva na předmětné

ICM R

nemovitosti. Pokud žalobce tvrdil, že část kupní ceny ve výši 1.130.000 Kč nikdy neobdržel, pak je třeba uvést, že tato skutečnost nemá vliv na platnost kupní smlouvy ani na převod vlastnického práva. V předmětné kupní smlouvě mezi žalobcem a manžely anonymizovano se smluvní strany dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva bude podán po podpisu kupní smlouvy, tedy bude převedeno vlastnické právo k nemovitostem. Pokud se žalobce domnívá, že mu nebyla kupní cena řádně a včas zaplacena, měl do insolvenčního řízení dlužníka podat přihlášku své pohledávky z titulu tvrzené neuhrazené kupní ceny. Navíc dle uzavřené kupní smlouvy bylo mezi žalobcem a manžely anonymizovano ujednáno právo odstoupení od kupní smlouvy v případě prodlení se zaplacením kupní ceny. Žalobce však i přes tvrzené nezaplacení kupní ceny od kupní smlouvy neodstoupil. Případné neuhrazení kupní ceny řádně a včas nemá žádný vliv na platnost a účinnost převodu vlastnického práva k nemovitosti. Mezi žalobcem a manželi anonymizovano byla následně 21. 12. 2007 uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, za sjednaných podmínek, pokud jde o splatnost kupní ceny. Část kupní ceny 1.130.000 Kč měla být započtena, přičemž žalobce byl dále povinen uhradit kupní cenu 942.500 Kč, když až po úhradě kupní ceny mělo dojít k uzavření kupní smlouvy. Žalobce však tuto část kupní ceny nikdy neuhradil a nedošlo tak k naplnění podmínek pro uzavření kupní smlouvy dle smlouvy o smlouvě budoucí. Pokud žalobce argumentoval neplatností kupní smlouvy z 27. 4. 2007 z důvodů simulovaného právního jednání, pak je třeba uvést, že v dané věci se jedná ze strany žalobce o účelové tvrzení, když jak výše je uvedeno, žalobce nevyužil svých práv. Žalobce dříve nerozporoval platnost kupní smlouvy až nyní, když nevyužil svého práva odstoupit od kupní smlouvy, ani svého práva přihlásit svou pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka. Žalobce se tak v důsledku svého zaviněného jednání nestal vlastníkem předmětných nemovitostí, neodstoupil od kupní smlouvy z 27. 4. 2007, ani nesplnil podmínky pro uzavření nové kupní smlouvy na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní z 21. 12. 2007. Manželé anonymizovano se tedy stali vlastníky předmětných nemovitostí důvodně a oprávněně a tyto nemovitosti poté byly oprávněně zapsány do majetkové podstaty dlužníků. Pokud jde o tvrzený simulovaný právní úkon, kdy žalobce tvrdil, že vůle stran primárně nesměřovala k prodeji a koupi nemovitosti, ale k získaní finančních prostředků na úhradu dluhů žalobce i manželů anonymizovano , a že po celou dobu nemovitosti užíval a choval se jako vlastník. Zde je třeba uvést, že záleží na úvaze vlastníka věci, jakým způsobem s touto věcí naloží a zda ji přenechá k užívání jinému. Manželé anonymizovano přenechali žalobci k užívání předmětné nemovitosti za situace, kdy byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kdy žalobce alespoň částečně plnil své finanční závazky z této smlouvy a manželé anonymizovano mohli předpokládat, že smlouva o budoucí smlouvě dojde svého naplnění. Pokud manželé anonymizovano nechali žalobce užívat předmětné nemovitosti, tak toto jednání nebylo v rozporu se žádným právním předpisem a nebylo nijak neobvyklé. Takto je třeba hodnotit i fakt, že žalobce nebyl vyzván k vyklizení nemovitosti, ani nebyl nijak sankcionován. Opět bylo právem manželů anonymizovano vyzvat žalobce k vyklizení nemovitosti, nikoliv jejich povinností. Pokud by snad žalobce a manželé anonymizovano společně simulovali některé právní úkony a společně chtěli předstírat jakékoliv skutečnosti neodpovídající právnímu stavu, nebylo důvodem, aby žalobce učinil prohlášení z 18. 2. 2011, že v důsledku své finanční situace nebyl schopen v plném rozsahu plnit svou povinnost k úhradě s tím, že ke dni prohlášení uhradil toliko 153.000 Kč a přes prodlení s řádným uhrazováním sjednaných splátek je připraven

ICM R

ve splátkách pokračovat a včas neuhrazené splátky doplatit podle svých možností. Je tedy možné uzavřít, že manželé anonymizovano nepřistoupili k žalobě na vyklizení nemovitostí, například z toho důvodu, že doufali, že žalobce své finanční závazky ze smlouvy o budoucí smlouvě splní, zejména s ohledem na situaci, kdy žalobce své závazky písemně uznal prohlášením z 18. 2. 2011. Pak nejsou relevantní důvody pro závěr a tvrzení žalobce, že by kupní smlouva byla simulovaným právním úkonem a byla tudíž neplatná. Je třeba učinit závěr, že není obcházením zákona, neuzavřel-li žalobce a manželé anonymizovano kupní smlouvu za účelem získání peněžních prostředků s vědomím budoucího navrácení vlastnického práva žalobci (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 28 Cdo 5348/2007). Pokud žalobce tvrdil, že kupní smlouva byla smluvními stranami uzavřena s cílem získat peněžní prostředky z bankovního úvěru pro obě strany s tím, že vlastnické právo bude poté převedeno zpět na žalobce z titulu smlouvy o smlouvě budoucí, a pokud by tomu skutečně tak bylo, pak se nejedná o simulované právní jednání způsobující neplatnost uzavřené kupní smlouvy. Je třeba zdůraznit, že je svobodným rozhodnutím smluvních stran, jaké konkrétní důvody je vedou k uzavření smlouvy. I kdyby výše uvedené jednání smluvních stran bylo pravdivé, úmyslem smluvních stran bylo i přesto převedením vlastnického práva k nemovitosti za úplatu, nejedná se o simulované právní jednání, když úmyslem jedné strany bylo převést vlastnické právo k nemovitosti na druhou smluvní stranu, aby bylo možné získat peněžní prostředky od třetí osoby a použít nemovitou věc jako zástavu pro bankovní úvěr. Úmyslem tedy smluvních stran tak skutečně bylo převedení vlastnického práva k nemovitosti, což se také stalo. Smluvní strany měly pouze využít převod vlastnického práva na manžele anonymizovano tím, že nemovitost slouží jako zástava pro zástavního věřitele Českou spořitelnu a.s. poskytující úvěr na koupi nemovitost. Nenastala zde žádná situace, kdy by například manželé anonymizovano v pozici věřitelů půjčovali finanční prostředky žalobci a tento závazek by byl zajišťován namísto zástavního práva přímo převodem vlastnického práva k nemovitosti na manžele anonymizovano , tedy zřízení tzv. propadné zástavy. Z popsaného jednání měly prospěch opět smluvní strany, což žalobce ani nerozporoval, kdy část kupní ceny ve výši 870.000 Kč byla použita na úhradu jeho závazků vůči společnosti Real Estate Agency 001 s.r.o. Jednání nebylo v rozporu s dobrými mravy, ani není obcházením zákona. Není simulovaným právním úkonem, ale svobodným rozhodnutím smluvních stran uzavřít kupní smlouvu s úmyslem získat finanční prostředky na úhradu dluhu žalobce i manželů anonymizovano . V daném případě není možné argumentovat tak, jak činil žalobce takzvanou propadnou zástavou, neboť mezi žalobcem a manžely anonymizovano nebyla uzavřena zástavní smlouva a manželé anonymizovano tak nebyly ve vztahu k žalobci zástavními věřiteli. Navíc v případě propadné zástavy je situace taková, kdy dochází k uspokojení pohledávky věřitele tím, že mu zástava připadne do vlastnictví. Jedinou pohledávku, která vznikla manželům anonymizovano za žalobcem byla pohledávka z titulu smlouvy o smlouvě budoucí. Nedošlo však k zaplacení této pohledávky žalobcem, nedošlo k propadnutí nemovitosti do vlastnictví manželů anonymizovano , jelikož v té době již manželé anonymizovano vlastníky nemovitosti byli. V konkrétním případě však v důsledku prodlení žalobce se splněním jeho dluhu nedošlo k převodu vlastnického práva na manželé anonymizovano a nelze tak hovořit o propadné zástavě.

Z důvodu výše uvedených byla žaloba zamítnuta.

ICM R

Žalovaný byl v řízení úspěšný, proto mu přísluší právo na náhradu nákladů řízení. Tyto sestávají z odměny za právní zastoupení za 1 úkon právní služby ve výši 3.100 Kč dle § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s § 7 bod 5 vyhlášky č. 177/96 Sb. Právní zástupce žalovaného učinil 5 úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení, písemné podání soudu z 18. 8. 2015, účast u jednání 4. 11. 2015, vyjádření ze 14. 12. 2015, účast u jednání 5. 10. 2016), celkem odměna činí 15.500 Kč. Dále má právní zástupce žalovaného právo na režijní paušál á 300 Kč za 1 úkon právní služby dle § 13 odst. 3 citované vyhlášky, tedy 1.500 Kč a 21 % DPH dle § 137 odst. 3 o. s. ř., tj. na částku 3.750 Kč. Celkem náklady řízení ve výši 20.570 Kč je žalobce povinen zaplatit ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř. k rukám právní zástupce žalovaného dle § 149 odst. 1 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc dne 13. 10. 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v. r. Markéta Chrudinová samosoudkyně

ICM R