10 ICm 4010/2015
Jednací číslo: 10 ICm 4010/2015-177 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 10 INS 16965/2014

USNESENÍ

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci žalobkyně: Mgr. Kateřina Širhalová LL.M, Hybešova 726/42, 602 00 Brno, insolvenční správkyně dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano a Jarmily anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Sladovní 339, 752 01 Kojetín, proti žalované: Veronika anonymizovano , r.č.: 726101/5696, Lobodice č. p. 137, 751 01 Lobodice, zastoupené Mgr. Jiřím Zbořilem, advokátem se sídlem Horní náměstí 365/7,772 00 Olomouc, o určení neplatnosti eventuálně neúčinnosti darovací smlouvy, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16.8.2017, č.j. 11 VSOL 39/2017-158,

takto:

I. Dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16.8.2017, č.j. 11 VSOL 39/2017-158, se o d m í t á.

II. Žalobykně je povinna žalované zaplatit náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 4.114 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 2.6.2015, č.j. 16 ICm 248/2014-49, bylo rozhodnuto, že rozsudek soudu prvního stupně se ve výroku II. mění tak, že žaloba, aby bylo určeno, že darovací smlouva ze dne 6. 2. 2012 uzavřená mezi insolvenčním dlužníkem Jarmilou anonymizovano , nar. 30. 10. 1975, bytem Sladovní 339, Kojetín, Kojetín I Město, PSČ: 752 01, a její sestrou Veronikou anonymizovano , anonymizovano , bytem Lobodice č.p. 137, PSČ: 751 01, jejímž předmětem je převod nemovitostí v katastrálním území Kojetín, obec Kojetín, část obce Kojetín I-Město, a to : bytová jednotka číslo 339/40, tj. byt v budově v části obce Kojetín I-Město, č.p. 339-bytový dům stojící na pozemku st.p.č. 1862, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6967/228071 na společných částech shora uvedené budovy č.p. 339-bytový dům stojící na pozemku st. č.p. 1862, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti id. 6967/228071 na pozemku st. p.č.1862-zastavěná plocha a nádvoří, dle které bylo vloženo vlastnické právo do katastru nemovitostí pod č. j. V-502/2012-808, je neúčinná, se zamítá (odst. I.). Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně (odst. II. Ve výroku IV. se rozsudek soudu prvního stupně mění tak, že žalované se povinnost zaplatit ČR, na účet Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci částku 2.000 Kč neukládá (odst. III.). Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před odvolacím soudem (odst. IV. výroku).

Rozsudek byl žalobkyni doručen dne 25.9.2017, což vyplývá z Potvrzení o dodání a doručení do datové schránky. isir.justi ce.cz

Dne 27.11.2017 bylo soudu doručeno dovolání žalobkyně proti tomuto rozsudku, na elektronickou podatelnu soudu.

Dle § 240 o.s.ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení ( odst. 1) . Zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout. Lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu ( odst. 2).

Dle § 241b o.s.ř. ustanovení § 208 odst. 1, § 209 a 210 platí obdobně ( odst. 1) . Není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné (odst. 2).

Podle ust. § 208 odst.1 o.s.ř. opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ust. § 57 odst. 3 o.s.ř. lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Jak bylo z uvedeného vyplývá, dle Potvrzení týkající se doručování napadeného rozsudku, byl rozsudek doručen žalobkyni do vlastních rukou dne 25.9..2017. Dne 26..9.2017 tak začala žalobkyni plynout lhůta pro podání dovolání, která skončila dnem 26.11.2017 , který je posledním dnem k podání dovolání. Jelikož žalobkyně podala odvolání až dne 27.11.2017, učinila tak po uplynutí lhůty pro podání dovolání. Z tohoto důvodu soud dovolání žalobkyně jako opožděné tímto usnesením odmítnul.

O nákladech dovolacího řízení soud rozhodl podle ust. § 243b a § 146 odst.3 o.s.ř., když žalované v souvislosti s tímto řízením vznikly náklady spojené s právním zastoupením ve výši 4.114 Kč dle ust. § 9 odst. 4, písm. c) a § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 1 úkon právní služby (sepis vyjádření k dovolání), 1 x 300 Kč režijní paušál dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., celkem ve výši 3.400 Kč a 21% DPH dle ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. ve výši 714 Kč, když advokát žalobce je jejím plátcem, vše ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku v souladu s ust. § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám advokáta (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné soudní rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na nařízení exekuce dle § 37 zák. č. 120/2001 Sb. v platném znění.

Olomouc 3. 1. 2018

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlastimila Potoczková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně