10 ICm 3919/2017
Číslo jednací: 10 ICm 3919/2017-30 Sp. zn. ins. řízení: KSOL 10 INS 24936/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Josefem Berkou ve věci

žalobkyně: Ilona Hložková, bytem Hranice, Galašova 1745, proti žalované: JUDr. Dagmar Koláková, r. č. 725224/5759, bytem Nový Malín 399,

o vyloučení věci z majetkové podstaty,

o určení popřených pohledávek,

takto:

I. Návrh, aby byl z majetkové podstaty dlužníka PIP Benefits s. r. o., IČ 28563093, se sídlem Přerov, Škodova 701/3, vyloučen osobní automobil Hyundai I 30 B5 PC, RZ 4M4 3666, r. v. 2011, VIN TMADC51CABJ197615, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

ODŮVODNĚNÍ 1. Žalobou doručenou soudu dne 7. 9. 2017 se žalobkyně domáhala vyloučení ve výroku I. specifikovaného automobilu z majetkové podstaty dlužníka PIP Benefits s. r. o. s odůvodněním, že náleží jí a jejímu manželovi. isir.justi ce.cz

2. Žalovaná ve svém vyjádření primárně s odkazem na zrušující rozhodnutí odvolacího soudu (viz skutková zjištění níže) dávala soudu na zvážení postup dle ust. § 107 o. s. ř. s tím, že dovozovala, že nemá způsobilost nadále být účastníkem řízení. Meritorně se následně vyjádřila tak, že nárok žalobkyně neuznala s tím, že vlastnictví dlužníka k vozidlu vyplynulo z předloženého technického průkazu vozidla i z výsledků součinnosti Magistrátu města Přerova oddělení dopravně správní agendy, resp. informace z centrálního registru vozidel. Žalobkyně nepředložila žalované doklad o zaplacení, přičemž žalovaná prezentovala své pochybnosti o úhradě kupní ceny a poukazovala na fakt, že žalobkyně je sestrou jednatele dlužníka. Dále žalovaná prezentovala své pochybnosti o způsobilosti listiny nazvané předkupní smlouva být titulem pro převod vlastnického práva na žalobkyni, když není zřejmé, proč žalobkyně není zapsána v CRV jako provozovatel vozidla. Dále poukazovala na zmiňovanou existenci úvěrové smlouvy na pořízení vozidla, která obsahuje ujednání o omezení dispozice s vozidlem. Jako podmíněný procesní úkon namítala žalovaná dále neúčinnost tohoto právního úkonu dle § 240 IZ, jako úkonu bez přiměřeného protiplnění, když dovozovala kupní cenu ke dni plnění ve výši 220 000-250 000 Kč oproti sjednané kupní ceně v předkupní smlouvě ve výši 135 000 Kč.

3. Soud jednal a rozhodoval za nepřítomnosti stran sporu postupem dle ust. § 7 IZ ve spojení s ust. § 101 odst. 3 o. s. ř., když žalovaná výslovně souhlasila s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání a žalobkyně se ani k výzvě dle ust. § 101 odst. 4 o. s. ř. nevyjádřila a soud tak předpokládá, že k tomuto postupu neměla námitek

4. Soud učinil ve věci následující skutková zjištění:

5.-z řízení vedeného u procesního soudu pod sp. zn. 10 INS KSOL 24936/2016, že insolvenční řízení ohledně dlužníka PIP Benefits s. r. o., IČ 28563093, se sídlem Přerov, Škodova 701/3, bylo zahájeno dne 1. 11. 2016 k návrhu věřitelky Ireny Kalvodové s návrhem na prohlášení konkursu. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 25. 4. 2017 č. j. 10 INS KSOL 24936/2016-A-45 ve znění opravného usnesení ze dne 4. 5. 2017 č. j. 10 INS KSOL 24936/2016-A-46 byl zjištěn úpadek dlužníka a mimo jiné byla žalovaná jmenována insolvenční správkyní dlužníka. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci, jako soudu odvolacího ze dne 7. 9. 2017 č. j. 2 VSOL 745/2017-A-70 bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 10 INS 24936/2016-A-45 ze dne 25. 4. 2017, ve znění opravného usnesení ze dne 4. 5. 2017, č. j. KSOL 10 INS 24936/2016-A-46 zrušeno a věc tomuto byla vrácena k dalšímu řízení.

6. Ze shora uvedených skutkových zjištění učinil soud následující závěr ohledně skutkového stavu věci:

7. Insolvenční řízení 10 INS KSOL 24936/2016 ohledně dlužníka PIP Benefits s. r. o., IČ 28563093, se sídlem Přerov, Škodova 701/3, bylo zahájeno dne 1. 11. 2016 k návrhu věřitelky Ireny Kalvodové s návrhem na prohlášení konkursu. Usnesením insolvenčního soudu ze dne 25. 4. 2017 č. j. 10 INS KSOL 24936/2016-A-45 ve znění opravného usnesení ze dne 4. 5. 2017 č. j. 10 INS KSOL 24936/2016-A-46 byl zjištěn úpadek dlužníka a mimo jiné byla žalovaná jmenována insolvenční správkyní dlužníka. Usnesením Vrchního soudu v Olomouci, jako soudu odvolacího ze dne 7. 9. 2017 č. j. 2 VSOL 745/2017-A-70 bylo usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. KSOL 10 INS 24936/2016-A-45 ze dne 25. 4. 2017, ve znění opravného usnesení ze dne 4. 5. 2017, č. j. KSOL 10 INS 24936/2016-A-46 zrušeno a věc tomuto byla vrácena k dalšímu řízení.

8. Primárně procesní soud v projednávaném případu přezkoumával pasivní legitimaci žalované k vedení sporu a došel k závěru, že s ohledem na skutečnost, že odvolacím soudem bylo zrušeno rozhodnutí o úpadku dlužníka ve všech svých výrocích, tedy i ve výroku, kterým byla žalovaná

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Paličková ICM R

jmenována insolvenční správkyní dlužníka, není tato ke dni rozhodování soudu (srovnej ust. § 154 o. s. ř.) v pozici insolvenční správkyně majetkové podstaty dlužníka, pročež tak není ani pasivně legitimována k vedení sporu o vyloučení věci z majetkové podstaty.

9. S ohledem na tento výše uvedený závěr procesní soud žalobu bez dalšího pod výrokem I. zamítl.

10. Procesní soud na to konto a nad rámec výše uvedeného dovozuje, že žalobkyni zůstane možnost domoci se svých tvrzených práva i nadále zachována. V případě, že dojde k opětovnému rozhodnutí o úpadku a bude jmenován správce insolvenční podstaty dlužníka, na tomto bude, zda předmětný automobil sepíše do majetkové podstaty či nikoliv. Pokud tak učiní, bude se moci žalobkyně případně novou žalobou na vyloučení věci opět domáhat vyloučení vozidla z majetkové podstaty.

11. O nákladech řízení soud rozhodl pod výrokem II. dle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., když plně procesně úspěšné žalované v zásadě náleží náhrada nákladů řízení, nicméně její náklady se z obsahu spisu nepodávají.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání a to do 15-ti dnů od doručení jeho stejnopisu k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím podepsaného soudu.

Olomouc dne 12. 12. 2017

Mgr. Josef Berka v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Paličková ICM R