10 ICm 3844/2017
Číslo jednací: 10 ICm 3844/2017-70 Sp. zn. ins. řízení: KSOL 10 INS 470/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudcem Mgr. Bronislavem Šlahařem ve věci

žalobce: Roman anonymizovano , anonymizovano , bytem Lipová-Lázně 319, proti žalovaným: 1) Mgr. Pavlína Jašková, IČO 71347429, se sídlem Šumperk, Zábřežská 40, insolvenční správkyně dlužníka: Roman anonymizovano , bytem Lipová-Lázně 319, 2) Věra Perzan, rodné číslo 765630/1488, bytem Žulová, Bezručova 50, o určení neplatnosti kupní smlouvy,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 12.07.2017, kterou byly prodány nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, isir.justi ce.cz -2-

katastrální pracoviště Jeseník na LV č. 820 vedeném pro okres Jeseník, obec Lipová Lázně a katastrální území Dolní Lipová, a to pozemky parc. č. 991 o výměře 236 m2- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Lipová Lázně č. p. 319 rod dům, stavba stojící na pozemku p. č. 991, pozemek parc. č. 992 o výměře 1092 m2-zahrada a pozemek parc. č. 993 o výměře 782 m2-zahrada, a aby tato kupní smlouva byla zrušena, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou došlou soudu dne 30.08.2017 se žalobce domáhal určení neplatnosti (a zrušení) kupní smlouvy, kterou v průběhu insolvenčního řízení žalobce jako dlužníka převedla první žalovaná na druhou žalovanou nemovitosti označené ve výroku tohoto rozhodnutí. Žalobu odůvodnil následovně: Předmětná kupní smlouva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 14.08.2017. Žalovaná 1) zpeněžila nemovitost žalobce protiprávně. Prvním důvodem je skutečnost, že ke zpeněžení nemovitosti došlo bez souhlasu soudu, který vykonává funkci věřitelského výboru. Druhým důvodem byla skutečnost, že proti majetkové podstatě jsou vedeny tři incidenční spory, které doposud nebyly pravomocně skončeny a po dobu trvání incidenčního sporu, který se týká majetku zahrnutého do majetkové podstaty, nesmí být takový majetek zpeněžen. Předmětnými spory jsou spory vedené pod sp. zn. 10 ICm 1663/2015, jehož předmětem je zrušení darovací smlouvy dárkyní Annou anonymizovano a týká se pozemku zahrnutých do majetkové podstaty, přičemž žaloba byla podána dne 28.04.2015. Druhý spor je veden pod sp. zn. 10 ICm 2534/2017 a jeho předmětem je vypořádání společného jmění manželů, kdy žaloba byla podána dne 23.05.2017 Lenkou anonymizovano . Třetí spor je pak veden pod sp. zn. 10 ICm 3329/2017 a jeho předmětem je určení platnosti přihlášky pohledávky paní Lenky anonymizovano , kdy žaloba byla založena podáním přihlášky samé dne 09.05.2017. Prodejem nemovitosti mimo dražbu byla žalobci způsobena škoda ve výši 1.278.250 Kč, jakožto rozdíl mezi skutečnou hodnotou nemovitosti v roce 2013 a uhrazenou kupní cenou. Byť podle ust. § 288 odst. 2 insolvenčního zákona lze před prodejem mimo dražbu kupní cenu stanovit pod cenu odhadní, má žalobce za to, že snížení kupní ceny o 1.278.250 Kč je nepřiměřené ve vztahu ke skutečné ceně nemovitosti a je za hranicí ústavnosti.

2. Žalovaná 1) navrhla zamítnutí žaloby jakožto nedůvodné, neboť ta vychází z nesprávných právních závěrů žalobce. Učinila nesporným, že kupní smlouvu ze dne 12.07.2017 prodala druhé žalované nemovitosti žalobce (konkretizované ve výroku tohoto rozhodnutí) s tím, že uvedené kupní smlouvy přešly tyto nemovitosti do vlastnictví druhé žalované. Smlouvou převáděné nemovitosti byly zahrnuty do majetkové podstaty žalobce pod položkou n1 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 10 INS 470/2017. Smlouva byla zveřejněna 14.08.2017 v insolvenčním rejstříku na čl. B142. Ke zpeněžení předmětných nemovitostí došlo bez souhlasu soudu ve funkci věřitelského výboru. V insolvenčním rejstříku jsou v odd. C evidovány incidenční spory sp. zn. 10 ICm 1663/2015, sp. zn. 10 ICm 2534/2017. Předmětné nemovité věci, zpeněžované smlouvou, jsou zatíženy zástavním právem smluvním ve prospěch Komerční banky, a. s. Ta se jakožto zajištěný věřitel přihlásila do insolvenčního řízení přihláškou pohledávky č. P2, kdy u pohledávky č. 4 označila jako majetek tvořící předmět zajištění předmětné nemovitosti. Podáním datovaným 03.07.2017

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -3-udělil věřitel žalované 1) souhlas, tj. pokyn ve smyslu insolvenčního zákona, aby nemovitost byla prodána mimo dražbu žalované 2) za kupní cenu 1.470.000 Kč. V návaznosti na tento zajištěným věřitelem udělený pokyn žalovaná 1) a uzavřela s žalovanou 2) smlouvu. Žalovaná 1) se domnívá, že pokyn zajištěného věřitele bylo třeba odmítnout a souhlas insolvenčního soudu v rámci dohlédací činnosti nebyl podmínku uzavření smlouvy. Ačkoliv žalobce k výzvě soudu ze dne 15.03.2013 doložil znalecký posudek opatřený znaleckou doložkou, dle kterého obvyklá cena nemovitosti činila 2.820.000 Kč, nemovitost tuto částku zpeněžit nepodařilo. Nemovitost byla nabízena k prodeji za cenu dle znaleckého posudku od 19.12.2013 a s ohledem na to, že o nemovitost za tuto cenu nikdo neprojevil zájem, byla cena, za kterou se nemovitost nabízela, k prodeji postupně snižována dle pokynu zajištěného věřitele udílených žalované 1) písemně až na částku 1.470.000 Kč. Jedním z důvodů, pro které se nepodařilo s případnými zájemci kupní smlouvu na nemovitost za vyšší cenu uzavřít bylo zejména to, že žalobce odmítal součinnost a odmítal prohlídku nemovitosti. To vedlo mimo jiné k tomu, že případní zájemci nabídku na prodej nemovitosti neakceptovali za vyšší částku než za 1.470.000 Kč, za niž byla nemovitost ve finále zpeněžena. Chybný je právní závěr žalobce o tom, že po dobu trvání incidenčního sporu, který se týká majetku zahrnutého do majetkové podstaty, nesmí být takový majetek zpeněžen. Jediným řízením, které brání k prodeji majetku je řízení zahájené žalobou na vyloučení takového majetku z majetkové podstaty dle § 225 insolvenčního zákona. Žádný takový incidenční spor však veden není. V prvním případě se jedná o řízení vedeném u okresního soudu o vrácení daru a zrušení darovací smlouvy, přičemž toto řízení je přerušeno. Nejedná se o incidenční spor. V případě druhém se jedná o řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo po konkurzu a předmětem sporu je pohledávka manželky žalobce vůči žalobci z titulu zaniklého společného jmění manželů a nejedná se tedy o spor dle § 225 insolvenčního zákona. Nad to manželka žalobce byla vyrozuměna o skutečnost, že společné jmění manželů je předluženo a nebude proto vypořádané. Ve třetím případě se pak jedná o řízení o popření pohledávky Komerční banky, a. s., Lenkou anonymizovano a rovněž se nejedná o spor podle ust. § 225 insolvenčního zákona. Nad to žaloba byla soudu doručena dne 17.07.2017, tedy až po podpisu smlouvy ze dne 12.07.2017 s právními účinky ke dni 13.07.2017.

3. Žalovaná 2) se k žalobě nevyjádřila.

4. Účastníci souhlasili s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání dle § 115a o. s. ř. (žalobce a žalovaná 1) výslovně, žalovaná 2) ve smyslu ust. § 101 odst. 4 o. s. ř.).

5. Ze spisu KSOL 10 INS 470/2013 učinil soud následující skutková zjištění:

-Insolvenční řízení žalobce, jakožto dlužníka bylo zahájeno dne 08.01.2013 insolvenčním návrhem navrhovatele V.K.Market, s. r. o., -Usnesením ze dne 11.06.2013 č. j. KSOL 10 INS 470/2013-A17 byl zjištěn úpadek žalobce insolvenčním správcem ustanovena žalovaná 1) a soud povolil řešení úpadku oddlužením. -Dne 21.8.2013 byla na přezkumném jednání m.j. přezkoumána pohledávka věřitele č.2 Komerční banka, a.s., přihlášená přihláškou P2 v celkové výši 343.945,88 Kč, z toho v rozsahu 237.487,90 Kč jako pohledávka zajištěná nemovitostmi uvedenými ve výroku tohoto rozhodnutí a pohledávka byla žalobcem uznána a insolvenčním správcem zjištěna (č.l. B3). -Usnesením ze dne 10.09.2013 č. j. KSOL 10 INS 470/2013-B4 bylo schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a do majetkové podstaty, z niž mělo být oddlužení provedeno, byly mimo jiné sepsány nemovitosti označené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -4-

Tyto nemovitosti byly insolvenčním správcem sepsány do soupisu majetkové podstaty pod položkou n1. -Usnesením ze dne 14.11.2013 č. j. KSOL 10 INS 470/2013-B14 nařídil insolvenční soud prohlídku předmětných nemovitostí. Sdělením ze dne 03.12.2013 zveřejněné v insolvenčním rejstříku 05.12.2013 oznámil žalobce, že předmětnou nemovitost ani přes usnesení soudu a nařízení prohlídky nezpřístupní. -Usnesením ze dne 19.02.2014 č. j. KSOL 10 INS 470/2013-B14 bylo oddlužení zrušeno a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz. Důvodem pro zrušení konkurzu byla skutečnost, že žalobce neplnil podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, kdy odmítl zpřístupnit insolvenčnímu správci nemovitosti, jež měly být podle rozhodnutí o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty zpeněženy a nerespektoval ani rozhodnutí soudu vydané podle ust. § 212 odst. 2 insolvenčního zákona nařízení prohlídky uvedených nemovitostí. -Přípisem ze dne 10.07.2014 zveřejněným v insolvenčním rejstříku na č. l. B51 uvědomila žalovaná 1) manželku žalobce Lenku anonymizovano o tom, že do soupisu majetkové podstaty zahrnula movitý a finanční majetek pod položkami f1 životní pojištění se spořením, f2 penzijní připojištění, m1 osobní automobil Volkswagen Sharan r. v. 2002 a m2 osobní automobil Fiat Pallio, r. v. 1198 (správně 1998) s tím, že majetek sepsaný jako n1 je výlučným majetkem dlužníka. Současně ji oznámila, že došlo k zániku společného jmění manželů schválením oddlužení zpeněžením majetkové podstaty ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, obdobně ustanovení zákona o účincích prohlášení konkurzu s tím, že dle § 268 došlo k zániku společného jmění manželů. Dále ji oznámila, že bylo zjištěno, že závazky dlužníka, které mohou být uspokojeny ze společného jmění manželů, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů a proto celý majetek, náležející do společného jmění manželů, zahrnula do majetkové podstaty dlužníka s tím, že v souladu s ust. § 274 insolvenčního zákona vypořádání společného jmění manželů nelze provést. Současně ji poučila o tom, že může podat žalobu o vyloučení majetku z majetkové podstaty, jakož i o lhůtách k tomu určených a následcích, pokud tak neučiní. Toto sdělení bylo Lence anonymizovano doručeno dne 25.07.2014. -Přípisem ze dne 11.07.2014 zveřejněným v insolvenčním rejstříku na č. l. B51 uvědomila žalovaná 1) Annu anonymizovano o zahrnutí nemovitostí zapsaných pod položkou n1 do soupisu majetkové podstaty, mj. pozemku p.č. 993 zahrada o výměře 782 m2 zapsaného na LV 820 pro obec a katastrální území Dolní Lipová a poučila ji o možnosti podání vylučovací žaloby, lhůtě a následcích nepodání v souladu s ust. § 225 IZ. Toto sdělení bylo Anně anonymizovano doručeno dne 11.07.2014. -Dne 12.04.2013 byl vyhotoven znalecký posudek na cenu nemovitostí, sepsaných v soupisu majetkové podstaty, a to na základě objednávky třetí osoby a založené do spisu třetí osobou, kdy tyto nemovitosti byly oceněny na 2.820.000 Kč (znalecký posudek z č. l. A14). -Ve zprávě ze dne 16.12.2014 sdělila žalovaná 1), že nemovitost je inzerována za částku 2.500.000 Kč od srpna 2014 a za tuto cenu není žádný zájemce. Žalované 1) byla doručena nabídka na odkoupení nemovitostí za cenu 1.705.511,75 Kč, což je částka odpovídající všech přihlášených pohledávek věřitelů do řízení a zajištěný věřitel a dlužník s nabízenou kupní cenou souhlasí. Žalovaná 1) vyzvala nezajištěné věřitele, aby svůj případný nesouhlas s prodejem nemovitostí za částku 1.705.000 Kč a námitky vůči takovému prodeji sdělili insolvenčnímu soudu nejpozději do 31.01.2015 s tím, že pokud takové námitky ve lhůtě uplatněné nebudou, bude přistoupena ke zpeněžení nemovitostí za uvedenou kupní cenu (č. l. B53).

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -5-

-Ve zprávě z 06.05.2015 žalovaná 1) sdělila, že v souvislosti se žalobou o vrácení daru se kupní smlouvu ohledně nemovitosti s kupní cenou 1.705.000 Kč zatím nepodařilo uzavřít, avšak s dlužníkem bylo opětovně jednáno o dobrovolném zpřístupnění nemovitosti s tím, že se ozval zájemce na kupní cenu 2.500.000 Kč. Žalobce však nadále odmítá dobrovolně nemovitost zpřístupnit (B55). -V další zprávě ze dne 02.09.2015 žalovaná 1) sdělila, že nemovitosti aktuálně nabízí za částku 2.250.000 Kč s tím, že zájemce, který nabídl částku 1.750.000 Kč zájem nemá (B57). -Ve zprávě ze dne 10.08.2016 žalovaná 1) sdělila, že na základě pokynu zajištěného věřitele je pokračováno v přímém prodeji, když minimální kupní cena je aktuálně požadovaná ve výši 1.850.000 Kč a na tuto cenu reagovali zájemci. Proto žalovaná 1) vyzvala žalobce, aby ji zpřístupnil nemovitost a umožnil prohlídku nemovitosti zájemci. Žalobce na to reagoval tak, že sdělil, že nemovitost nezpřístupní (č. l. B95). -V podání ze dne 22.09.2016 sdělil žalobce žalované 1), že ,,to, že máte dvě zájemkyně o prohlídku mé nemovitosti a jednání se společností Abayo Corporation, s. r. o., jsou podle vás neúspěšná, mně nezajímá. To, že jste si domluvila se zájemkyněmi prohlídku nemovitosti na dnešek 22.09.2016 na 18:00 hod., mně nezajímá a také vezměte tímto na vědomí, že ani vám ani nikomu jinému prohlídku své nemovitosti neumožním (B96). -Dne 28.02.2017 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna výzva žalované 1) žalobci o zpřístupnění nemovitosti za účelem prohlídky nemovitostí, zdokumentování aktuálního faktického stavu objektu a rozsahu prováděné údržby. Současně žalovaná 1) žalobci navrhla konkrétní termíny. Dne 24.02.2017 reagoval žalobce na výzvu žalované 1) tak, že ji sdělil, že nemovitost k prohlídce nezpřístupní v navrhovaných termínech ani nikdy jindy (č. l. B114). -Dne 28.02.2017 udělil zajištěný věřitel žalované 1) pokyn k prodeji předmětných nemovitostí za minimální částku 1.600.000 Kč (č. l. B115). -Ve zprávě ze dne 27.07.2017 žalovaná 1) uvedla, že zajištěný věřitel dal pokyn ke zpeněžení za kupní cenu 1.470.000 Kč (č. l. B136). -Dne 14.08.2017 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna kupní smlouva uzavřená mezi žalovanými 1) a 2) dne 12.7.2017, jejímž předmětem byly nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník na LV č. 820 vedeném pro okres Jeseník, obec Lipová Lázně a katastrální území Dolní Lipová, a to pozemky parc. č. 991 o výměře 236 m2-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Lipová Lázně č. p. 319 rod dům, stavba stojící na pozemku p. č. 991, pozemek parc. č. 992 o výměře 1092 m2-zahrada a pozemek parc. č. 993 o výměře 782 m2- zahrada, které byly prodány za 1.470.000 Kč. Současně žalovaná 1) předložila souhlas zajištěného věřitele s tímto prodejem ze dne 03.07.2017 (č. l. B142).

6. Soud učinil další skutková zjištění: a) Z obsahu spisuplyne, že žalobce podal žalobu o neplatnosti kupní smlouvy u insolvenčního soudu dne 30.08.2017 (č.l.8). Nabídka prodeje předmětných nemovitostí byla inzerována od 19.12.2013 za cenu 2.820.000 Kč, od 18.08.2014 za cenu 2.500.000 Kč, od 09.06.2015 za cenu 2.250.000 Kč, od 09.12.2015 za cenu 2.000.000 Kč, od 13.07.2016 za cenu 1.850.000 Kč a od 02.05.2017 za cenu 1.600.000 Kč. Objevilo se asi dvacet potencionálních zájemců, které však od koupě odradila skutečnost, že nemohli nemovitost shlédnout, neboť se nepodařilo do objektu dostat na prohlídku, kdy žalobce neposkytl součinnost. Nabízeno tedy bylo dle dostupných informací, především z informací ze znaleckého posudku a zpeněžení komplikovala i skutečnost, že zájemci o koupi předmětné nemovité věci nemohli financovat koupi z hypotečního úvěru. Následně byla obdržena nabídka od vážného

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -6-

zájemce, který nabídl částku 1.470.000 Kč + 4% daň z nabytí nemovitých věcí. Zájemce byl informován o riziku nevyklizení objektu dlužníkem a dalších možných komplikací (zpráva MORAVOLEN HOLDING, a. s., ze dne 29.06.2017, č. l. 57). Zajištěný věřitel Komerční banka, a.s. udělil žalované 1) následující pokyny: dne 01.10.2013 pokyn prodávat nemovitosti mimo dražbu nejvýše učiněné nabídce po provedené inzerci, trvající alespoň dva měsíce s minimální požadovanou částkou odpovídající ceně obvyklé dle znaleckého posudku, dne 08.08.2014 zajištěný věřitel snížil minimální cenu na 2.500.000 Kč, dne 23.02.2015 souhlasil s prodejem za 1.705.000 Kč, pokynem z 02.06.2015 stanovil minimální částku na 2.250.000 Kč, pokynem z 28.02.2017 na 1.600.000 Kč a pokynem z 03.07.2017 na 1.470.000 Kč (č. l. 53-56). b) Z obsahu spisu 10 ICm 2534/2017 plyne, že žalobou došlou soudu dne 23.5.2017 se Lenka anonymizovano domáhá vůči žalované 1) a žalobci (jako žalovaném 2) vypořádání společného jmění manželů z titulu vnosů manželů do výlučného majetku žalobce. c) Ze záznamu v insolvenčním rejstříku plyne, že pod sp. zn. 10 ICm 3329/2017 je u insolvenčního soudu vedeno řízení na základě popěrného úkonu Lenky anonymizovano vůči přihlášce pohledávky P2 věřitele Komerční banka, a.s. Popěrný úkon byl učiněn dne 17.7.2017 (č.l. C4-1). d) Ze záznamu v insolvenčním rejstříku plyne, že pod sp. zn. 10 ICm 1663/2015 byla u insolvenčního soudu evidována žaloba Anny anonymizovano vůči žalované 1) a žalobci o zrušení darovací smlouvy a vrácení daru, jejímž předmětem byla nemovitost, a to podíl ve výši 1/3 pozemku parc. č. 993-zahrada-v katastrálním území Dolní Lipová. Vrchní soud v Olomouci usnesením 12 VSOL 227/2015-20 ze dne 21.1.2016 rozhodl o tom, že k projednání této žaloby je příslušný okresní soud, neboť se nejedná o incidenční spor. e) Z insolvenčního rejstříku se nepodává, že by ohledně předmětných nemovitostí byla podána žaloba o jejich vyloučení z majetkové podstaty.

7. Podle § 289 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku (odst. 1). Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku (odst. 2). Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout žalobou podanou u insolvenčního soudu i po uplynutí lhůty podle věty první, nebyl-li nabyvatel v dobré víře (odst. 3).

8. Podle § 293 IZ Jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti (odst. 1). Ustanovení §

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -7-

230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele (odst. 2).

9. Podle § 225 IZ Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2). Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl (odst. 3). Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno (odst. 4).

10. Podle § 574 OZ na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.

11. Podle § 580 OZ neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje (odst. 1). Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno něco nemožného (odst. 2). 12. Z výše uvedených skutkových zjištění plyne, že žalovaná 1) jako insolvenční správce žalobce prodala v průběhu konkursu žalobce mimo dražbu (§ 289 odst. 1 IZ) žalované 2) kupní smlouvou ze dne 12.7.2017 nemovitosti sepsané do majetkové podstaty žalobce a to podle pokynu zajištěného věřitele (§ 293 odst. 1 IZ). Nemovitosti byly k prodeji nabízeny od 19.12.2013 původně za cenu 2.820.000 Kč (dle znaleckého posudku a dle pokynu zajištěného věřitele) a postupně byla prodejní cena snižována dle pokynů zajištěného věřitele až na částku 1.470.000 Kč, za kterou byly zpeněženy. Žalobce po celou dobu, kdy byly nemovitosti nabízeny k prodeji, neumožnil zájemcům o koupi jejich prohlídku. V průběhu insolvenčního řízení žalobce nebyla podána žaloba o vyloučení nemovitostí z majetkové podstaty.

13. Zásadním důvodem prodeje za nižší než znaleckým posudkem stanovenou cenu byla trvalá nespolupráce žalobce s insolvenčním správcem a jeho odmítání součinnosti, kdy odmítal umožnit zájemcům o koupi prohlídku nemovitosti, a to i přes vydané soudní rozhodnutí o nařízení prohlídky nemovitosti. Zájemci o koupi nemovitosti přitom v průběhu procesu zpeněžování byli, avšak požadovali zpřístupnění nemovitosti za účelem jejího prodeje. Zájem o koupi ztratili, neboť jim prohlídka umožněna nebyla. Výrazné snížení kupní ceny oproti ceně odhadní bylo zapříčiněno jednáním žalobce. Je zjevné, že za dobu od zahájení procesu zpeněžování nemovitosti (3 a půl roku) se nenašel s ohledem na popsané okolnosti žádný zájemce, který by byl reálně ochoten koupit předmětné nemovitosti za cenu vyšší, než za jakou byly prodány. Kupní smlouva a dosažená kupní smlouva se tak nepříčí zákonu (§ 289 odst. 2 IZ) a není nemravná a z tohoto pohledu tak nelze konstatovat její neplatnost.

14. Souhlas insolvenčního soudu s prodejem nemovitostí z majetkové podstaty žalobce udělen nebyl. V případě zpeněžování věcí, které slouží k zajištění pohledávky, je však rozhodující pokyn zajištěného věřitele (§ 293 odst. 1 IZ), který byl dán. Souhlas insolvenčního soudu (včetně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R -8-souhlasu v působnosti věřitelského orgánu) by byl zapotřebí jen v případě absence pokynu zajištěného věřitele (§ 293 odst. 2 IZ). Absence souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského orgánu tak v této věci neplatnost kupní smlouvy nepůsobí.

15. V průběhu insolvenčního řízení žalobce nebylo a není vedeno žádné řízení, které by prodeji předmětných nemovitostí bránilo. Jediným řízením, které by tvořilo překážku pro jejich zpeněžení, by bylo řízení o jejich vyloučení z majetkové podstaty (§ 225 odst. 4). Řízení o vrácení daru, řízení o vypořádání společného jmění majetku či řízení o popření přihlášené pohledávky překážku pro prodej nemovitostí netvoří. Jak Anna anonymizovano (žalobkyně v první z výše uvedených věcí), tak Lenka anonymizovano (žalobkyně v druhé a třetí věci) přitom o možnosti podat vylučovací žalobu byly insolvenčním správcem uvědoměny, avšak ani jedna z nich takovou žalobu nepodala, v důsledku čehož se ve vztahu k nim uplatní zákonná nevyvratitelná domněnka o oprávněnosti sepsání nemovitostí do majetkové podstaty (§ 225 odst. 3 IZ) a překážka pro zpeněžení nemovitostí marným uplynutím lhůty pro podání žaloby o jejich vyloučení z majetkové podstaty pominula (§ 225 odst. 4 IZ).

16. S ohledem na shora uvedené insolvenční soud uzavírá, že neexistuje žádný důvod neplatnosti žalobou napadené kupní smlouvy a proto žalobu jako nedůvodnou zamítl (výrok I.).

17. Výrok II. o nákladech řízení vychází z toho, že žalobce byl v řízení se svým žalobním nárokem neúspěšný, v důsledku čehož by mu bylo možno uložit povinnost k náhradě nákladů řízení žalovaným (§ 142 odst. 1 o.s.ř.). Těm však dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, v trojím písemném vyhotovení.

Olomouc 31.ledna 2018

Mgr. Bronislav Šlahař, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Veronika Paličková ICM R