10 ICm 354/2011
Číslo jednací: 10 ICm 354/2011-74 Sp. zn. ins. řízení: KSOL 101Ns 12813/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Ostravě, pobočka V Olomouci rozhodl samosoudoem Mgr. Bronislavem Šlahařem V právní Věci žalobkyně MUDr. Viktorie anonymizovano , anonymizovano , bytem Kroměříž, Havlíčkova 1265/50, zastoupené JUDr. Vladimírem Prokopem, bytem Kroměříž, Havlíčkova 1265/50, proti žalovanému Mgr. Ing. Petru Konečnému, se sídlem na Střelniei 1212/39, Olomouc, insolvenčnímu správci úpadoe Jana anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40315673, Lutín, Třeběín 57, o vyloučení nemovitého majetku z majetkové podstaty, takto:

I. Žaloba, aby zmajetkové podstaty úpadoe Jana anonymizovano , anonymizovano , IČ 40315673, Lutín-Třeběín 57, byly vyloučeny nemovitosti: budova č. e. 18, postavená na pozemku parc. č. st. 287, a pozemky parc. č. st. 287, parc. č. 1349/1, parc. č. 1350/1, parc. č. 1350/2 a parc. č. 1351/1, Vše zapsané na LV 53 pro okres

Prostějov, obec Slatinky, katastrální území Slatinky, s e z a m ít á .

II. Zádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodněnü

Žalobou došlou soudu dne 14. 2. 2011 se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, kterým by bylo uloženo insolvenčnímu správci úpadce Jana anonymizovano vyloučit z majetkové podstaty nemovitosti, a to budovy č. e. 18 postavenou na parcele č. st. 287, dále pozemky parc. č. st. 267, parc. č. 1340/1, parc. č.1350/1, parc. č. 1350/2 a parc. č. 1351/1, Včetně jejich příslušenství, zapsaných na LV 53 pro katastrální území Slatinky, obec Slatinky, u katastrální nemovitosti vedené u Katastrálního úřadu Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště v Prostěj ově. Svou žalobu odůvodnila tím, že žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem úpadce Jana anonymizovano a jako insolvenční správce zapsal do soupisu majetkové podstaty Výše uvedené nemovitosti. Tento majetek Však neměl být zapsán do majetkové podstaty, nebot jej žalobkyně nabyla v rámci dražby, která se konala dne 20. 10. 2010 jako dražba nedobrovolná v souvislosti s exekučním řízením na úpadce vedeného exekutorem JUDr. Podkonickým. Žalobkyně učinila nejvyšší podání a byl jí udělen příklep za nejvyšší podání a dne 22. 10. 2010 žalobkyně nemovitost převzala jako vydražitel. Dne 1. 11. 2010 podal úpadce odvolání proti usnesení o příklepu na vydražené nemovitosti a stejného dne podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Vyhláška č. j. KSOL 10 INS 12813/2010 byla zveřejněna vinsolvenčním rejstříku dne 1. 11. 2010 v 10:07 hod., čímž nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Dne 24. 1. 2011 žalobkyně vyzvala insolvenčního správce k vynětí předmětných nemovitostí z majetkové podstaty.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby stím, že skutečnosti uváděné žalobcem v žalobě nezpochybňuje. Žalovaný má za to, že ke dni prohlášení konkursu ke dni 31. 1. 2011 nenabylo usnesení o příklepu na předmětné vydražené nemovitosti právní moci, kdy dražba byla prováděna v rámci exekučního řízení a správce pojal do soupisu nemovitostí, které ke dni prohlášení konkursu byly evidovány v katastru nemovitostí na insolvenčního dlužníka. Vydražitel se stal Vlastníkem vydražené nemovitosti nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. V daném případě Však usnesení o příklepu právní moci nenabylo, kdy dlužník využil svých práv a podal odvolání.

Soud vzal za prokázáno (následujícími důkazy), že:

-insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 1.11.2010 (vyhláška o zahájení insolvenčního řízení úpadce Jana anonymizovano ),

-majetek, jehož vynětí z majetkové podstaty se žalobkyně domáhá, byl insolvenčním správcem úpadce Jana anonymizovano sepsán do majetkové podstaty 17.1.2011 a zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 18.1.2011 (soupis majetkové podstaty),

OL ICM B

-majetek byl předmětem nedobrovolné dražby konané V rámci exekučního řízení 067 EX 615/08 vedeného JUDr. Jurajem Podkonickým PhD., soudním exekutorem se sídlem V Praze 6. V předmětné dražbě dne 20.10.2010 učinila žalobkyně nejvyšší podání a byl jí udělen příklep za nejvyšší podání (protokol o dražbě nemovitosti, usnesení o příklepu na vydražené nemovitosti),

-žalobkyně oznámila soudnímu exekutorovi převzetí vydražené nemovitosti dne 2 1 . 10.2010 (oznámení o převzetí nemovitosti),

-proti usnesení o příklepu podal úpadce, v daném řízení povinný, odvolání, o němž Však dosud odvolacím soudem (Krajským soudem v Ostravě, pobočkou v Olomouci) nebylo dosud rozhodnuto s ohledem na skutečnost, že dne 1. 11. 2010 bylo zahájeno insolvenční řízení povinného (sdělení soudního exekutora o podání odvolání povinného proti usnesení o udělení příklepu, odvolání povinného proti usnesení o udělení příklepu, opatření Kraj ského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci 40 Co 1060/2010 ze dne 29. 11. 2010),

-dne 24.1.2011 vyzvala žalobkyně žalovaného k vynětí předmětných nemovitostí z majetkové podstaty (výzva k vynětí nemovitostí z majetkové podstaty).

Soud činí následující skutkový závěr: Insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 1.11.2010. Majetek, jehož vynětí z majetkové podstaty se žalobkyně domáhá, byl insolvenčním správcem úpadce Jana anonymizovano sepsán do majetkové podstaty 17 .1.2011 a zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 18.1.2011. Majetek byl předmětem nedobrovolné dražby konané V rámci exekučního řízení 067 EX 615/08 vedeného JUDr. Jurajem Podkonickým PhD., soudním exekutorem se sídlem v Praze 6. V předmětné dražbě dne 20.10.2010 učinila žalobkyně nejvyšší podání a byl jí udělen příklep za nejvyšší podání. Žalobkyně oznámila soudnímu exekutorovi převzetí vydražené nemovitosti dne 21.10.2010. Proti usnesení o příklepu podal úpadce, v daném řízení povinný, odvolání, o němž Však dosud odvolacím soudem (Krajským soudem v Ostravě, pobočkou v Olomouci) nebylo dosud rozhodnuto s ohledem na skutečnost, že dne 1. 11. 2010 bylo zahájeno insolvenční řízení povinného. Dne 24.1.2011 vyzvala žalobkyně žalovaného k vynětí předmětných nemovitostí z majetkové podstaty.

Dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: Výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej Však provést.

Dle § 263 odst. 1 insolvenčního zákona není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, prohlášením konkursu se přerušují soudní, správní a jiná řízení o právech a povinnostech, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokoj eny z majetkové podstaty, jejíž účastníkem je dlužník. V těchto řízeních lze pokračovat jen za podmínek stanovených tímto zákonem.

Dle § 3361 odst. 1, 2, 4 o. s. ř. ve znění účinném do 31.12.2012 vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu; o tom je vydražitel povinen vyrozumět soud. Vydražitel se stává Vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Vydražitel, který se nestal Vlastníkem

OL ICM B vydražené nemovitosti, je povinen vrátit ji povinnému, vydat mu užitky a nahradit škodu, kterou mu způsobil při hospodaření s nemovitostí a jej ím příslušenstvím.

Dle § 225 odst. 1,2 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, doj de-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

Podle § 205 odst. 1 insolvenčního zákona jestliže insolvenční návrh podal dlužník, náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil ke dni zahájení insolvenčního řízení, jakož i majetek, který dlužník nabyl V průběhu insolvenčního řízení.

Aplikujíc citovaná zákonná ustanovení na shora zjištěný skutkový stav, dospěl soud k závěru, že žalobě nelze vyhovět.

Žaloba byla podána včas, v třicetidenní lhůtě od zveřejnění soupisu majetkové podstaty v insolvenčním rejstříku (jiným způsobem žalobkyni doručeno oznámení o soupisu nebylo). Žalobkyně se nestala Vlastníkem předmětných nemovitostí, nebot usnesení o příklepu dosud nenabylo právní moci a s ohledem na probíhající insolvenční řízení došlo k přerušení exekučního řízení, v rámci něhož měla vlastnické právo v souvislosti s nedobrovolnou dražbou nabýt. Ustanovení § 3361 odst. 1 o. s. ř. sice umožňuje žalobkyni převzít uvedenou nemovitost, avšak ta se dosud nestala jejím vlastnictvím. Jak vyplývá z odst. 4 ust. § 3361 o.s.ř. nemovitosti je třeba vrátit povinnému, což se v tomto případě stalo jejich soupisem do majetkové podstaty. Za situace, kdy ke dni zahájení insolvenčního řízení nedošlo k převodu vlastnického práva z dlužníka na žalobkyni, je nutno na nemovitý majetek, který byl předmětem dražby a byl V této dražbě vydražen, pohlížet stálé jako na majetek dlužníka a takto byl správně sepsán insolvenčním správcem do majetkové podstaty.

Z Výše uvedeného plyne, že žalobkyni nepřísluší takové právo k uvedeným nemovitostem, jež by mělo být překážkou zápisu uvedeného majetku do majetkové podstaty, V důsledku čehož nelze žalobě na vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty ve smyslu ustanovení § 225 insolvenčního zákona vyhovět. Soud proto žalobu v celém rozsahu zamítl a o nákladech řízení rozhodl v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o. s. ř. a skutečností, že žalovanému žádné náklady tohoto řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Kraj ského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Olomouc 16. 1. 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Bronislav Slahař, v.r. Kateřma Papoušková samosoudce

OL ICM B