10 ICm 3441/2014
Číslo jednací: 10 ICm 3441/2014-19 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 10 INS 1185/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

R OZS UD EK JM ÉN EM R EP UB LIK Y

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Paučkovou ve věci žalobce: Mgr. Gabriela Nejedlíková, se sídlem Husova 1285/2, Ostrava-Moravská Ostrava, insolvenční správkyně dlužníka Jana Murčeka, IČO 48731731, tř. 17. listopadu 298/28, Přerov I-Město, proti žalovanému: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Mezina 168, 792 01 Mezina, o určení neexistence pohledávky,

takto:

I. I. Určuje se, že žalovaná nemá za dlužníkem Janem Murčekem pohledávku ve výši 5.588 Kč z titulu náhrady nákladů soudního řízení dle Rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 32 Cm 630/2012-52 ze dne 31.3.2014, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 10 INS 1185/2014 přihláškou P18.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaná je povinna zaplatit ČR na účet Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. účtu 3703-4123761/0710, VS 1042344114, soudní poplatek 5.000 Kč ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odův o d ně ní:

Žalobkyně podala dne 11. 10. 2014 u příslušného soudu žalobu, kdy se domáhala určení, že žalovaná nemá za dlužníkem pohledávku ve výši 5.588 Kč z titulu náhrady nákladů řízení tak, jak je specifikováno v žalobním petitu. Žalobkyně uvedla, že žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 11.390,44 Kč. V přihlášce uplatnila pohledávku z části jako vykonatelnou. Žalobkyně uznala jako oprávněnou část dílčí pohledávky č. 1 ve výši 5.588 Kč. Část dílčí pohledávky č. 1 ve výši 5.802,44 Kč žalobkyně popřela. Z této částky připadá na vykonatelnou část pohledávky částka 5.588 Kč. V řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě ve věci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu proti žalované byl v té věci žalobce, tedy dlužník, neúspěšný a soud uložil povinnost zaplatit v té věci žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 11.176 Kč žalované a také druhé účastnici. Na přezkumném jednání dne 12. 9. 2014 žalobkyně popřela pohledávku ve vykonatelné části do výše 5.588 Kč. Důvodem popření je skutečnost, že dlužník byl soudním rozhodnutím zavázán zaplatit žalované a další účastnici soudního řízení dohromady částku 11.176 Kč, nebyl však zavázán náhradu řízení zaplatit oběma účastnicím společně a nerozdílně, jedná se o dělitelné plnění. Věřitelka tedy může požadovat jen svůj díl, tj. jednu polovinu z 11.176 Kč, tj. 5.588 Kč. Do insolvenčního řízení dlužníka si přihlásila druhá účastnice soudního řízení rovněž celou částku představující náhradu nákladů řízení. Na polovinu z částky 11.176 Kč tak žalovaná nárok nemá.

Žalovaná doručila soudu vyjádření z 30. 6. 2015. Úpadce byl ve věci návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu povinen zaplatit žalované a další účastnici náhradu řízení ve výši 11.176 Kč. Jelikož žalovaná neměla jistotu, že další účastnice přihlásí pohledávku do insolvenčního řízení úpadce, pohledávku v plné výši 11.176 Kč i s úrokem z prodlení přihlásila do insolvenčního řízení úpadce. Jelikož další účastnice polovinu pohledávky do insolvenčního řízení přihlásila, se žalobou souhlasí. Souhlasí s existencí pohledávky za úpadcem pouze ve výši 5.588 Kč.

Soud rozhodl o věci dle § 115a o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a § 161 odst. 1 věta poslední insolvenčního zákona, tedy bez nařízení jednání, když účastníci s tímto postupem souhlasili.

Soud zjistil z přihláškového spisu oddílu P, č. přihlášky P18, č. věřitele 18, vedeného u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci, pod sp. zn. KSOL 10 INS 1185/2014 následující:

ICM R

Z přihlášky pohledávky, že tuto žalovaná doručila soudu 3. 9. 2014. Uplatnila pohledávku ve výši 11.176 Kč z titulu náhrady nákladů řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě-návrh na vydání směnečného platebního rozkazu, kdy dlužník spor prohrál, o věci bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, č. j. 32Cm 630/2012-52, ze dne 31. 3. 2014. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná. Dále žalovaná uplatnila zákonný úrok z prodlení ve výši 214,44 Kč. Celková výše pohledávky činila 11.390,44 Kč.

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2014, č. j. 32Cm 630/2012-52, bylo rozhodnuto v té věci mezi žalobcem-dlužníkem a žalovanými-Marií anonymizovano a Ludmilou Mlčůchovou kromě jiného tak, že ve výroku II. žalobce (dlužník) byl povinen zaplatit žalované 1/ a žalované 2/ na náhradě nákladů řízení částku 11.176 Kč k rukám advokátky žalovaných ve lhůtě tří dnů od právní moci rozhodnutí.

Seznamem přihlášených pohledávek, že přezkumné jednání se konalo 12. 9. 2014.

Mezi stranami nebylo sporu o tom, že u Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci pod sp. zn. KSOL 10 INS 1185/2014 probíhá insolvenční řízení dlužníka a že žalobkyně byla ustanovena insolvenční správkyní.

Předpokladem projednání žaloby je posouzení včasnosti a dále okruhu účastníků. Jak bylo prokázáno, přezkumné jednání, na kterém byla insolvenční správkyní částečně popřena pohledávka č. 1 ve výši 5.588 Kč, se konalo 12. 9. 2014. Insolvenční správkyně podala předmětnou žalobu u příslušného soudu dne 11. 10. 2014, tedy včas (§ 199 odst. 1 insolvenčního zákona).

S ohledem na skutková tvrzení uvedená v žalobě a zde uvedenou právní argumentací je třeba uvést, že popěrný úkon ze strany žalobkyně, pokud tato popřela část dílčí pohledávky č. 1 ve výši 5.588 Kč, je zcela důvodný. Skutkový stav uplatněného nároku nebyl ze strany žalované nijak zpochybněn. Jak bylo prokázáno dle výše citovaného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, č. j. 32Cm 630/2012-52, tak ve výroku II. byl v té věci žalobce (dlužník) zavázán zaplatit žalované 1/ a 2/ na náhradě nákladů řízení částku 11.176 Kč. Pak je správná argumentace žalobkyně a rovněž důvodný popěrný úkon, kdy dlužník byl soudním rozhodnutím zavázán zaplatit žalované a další účastnici soudního sporu dohromady 11.176 Kč. Nebyl tedy zavázán náhradu nákladů řízení zaplatit oběma účastnicím společně a nerozdílně. Jedná se tedy o dělitelné plnění a pak žalovaná, jakožto věřitelka, mohla požadovat pouze polovinu z částky 11.176 Kč, tj. částku 5.588 Kč. Takto soud rozhodl za situace, jak argumentovala žalobkyně, že nebyly naplněny podmínky ustanovení § 1877 NOZ, dle kterého je-li dlužník zavázán plnit několika věřitelům oprávněným vůči němu společně a nerozdílně, může kterýkoliv z nich žádat celé plnění. Dlužník splní v celém rozsahu tomu, kdo o plnění požádal první.

Z důvodů výše uvedených pak soud žalobě jako zcela důvodné vyhověl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto negativně dle § 142 odst. 1 o. s. ř., když v řízení úspěšné žalobkyni náklady řízení nevznikly.

ICM R

Při podání žaloby byla žalobkyně jako insolvenční správkyně osvobozena od placení soudních poplatků. Pak dle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. platí, je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. V dané věci pak soud uložil žalované povinnost k úhradě soudního poplatku, a to ve výši 5.000 Kč dle položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků, a to České republice na účet Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě dle § 160 odst. 1 o. s. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 26. 8. 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Eva Paučková v. r. Kateřina Rezková samosoudkyně

ICM R