10 ICm 2307/2015
Číslo jednací: 10 ICm 2307/2015-86 Sp.zn. ins. řízení: KSOL 10 INS 33136/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, rozhodl samosoudkyní JUDr. Vlastimilou Potoczkovou ve věci žalobce: SELM MORAVA, s. r. o., IČO 25356968, Olomoucká 2440/203, 785 01 Šternberk, zastoupeného Mgr. Ľubošem Godinou, advokátem, Hlavní třída 16A, 787 01 Šumperk, proti žalovanému: Bc. Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Havlíčkova 314, 664 61 Rajhrad, zastoupenému JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem Jungmannova 1031, 697 01 Kyjov, o popření pohledávky přihlášeným věřitelem,

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že pohledávka číslo P2 žalovaného za dlužnicí Anetou anonymizovano , anonymizovano , bytem Jívová 65, PSČ 783 16, přihlášená žalovaným u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, pod sp.zn. KSOL 10 INS 33136/2014 není po právu.

II. Žalobce je povinen žalovanému zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 27 710,73 Kč ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám advokáta.

III. Žalobce je povinen zaplatit ČR na účet Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, náhradu nákladů řízení státem zálohované ve lhůtě 3 dnů od právní moci rozhodnutí, přičemž vyčíslení výše si soud vyhrazuje provést samostatným rozhodnutím. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Žalobou došlou procesnímu soudu dne 21.5.2015 se žalobce domáhá vydání rozhodnutí , kterým by bylo určeno, že pohledávka číslo P2 žalovaného za dlužnicí Anetou anonymizovano , anonymizovano , bytem Jívová 65, PSČ 783 16, přihlášená žalovaným u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, pod sp.zn. KSOL 10 INS 33136/2014 není po právu.

Žalobu zdůvodnil tím, že:

-pohledávka věřitele Bc. Miroslava anonymizovano (dále jen žalovaný ) vyplývá z podání ze dne 9.3.2015 a je specifikována částkou 200.000 Kč, která měla vzniknout na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.2.2014 ve výši 200.000 Kč mezi dlužníkem, tj. Anetou anonymizovano a žalovaným coby věřitelem P2. Tato pohledávka měla být zajištěna vystavenou a podepsanou směnkou vlastní insolvenčním dlužníkem. -pohledávka je popírána co do pravosti i výše, a to z následujících důvodů: a) Věřitel společnost SELM Morava, s.r.o. (dále jen žalobce ) popírá pohledávku žalovaného z důvodu, že uvedená pohledávka není existentní, je smyšlená, účelově vytvořená za účelem splnění podmínek pro podání návrhu na oddlužení ze strany insolvenčního dlužníka. Kromě pohledávek společnosti SELM Morava, s.r.o., a věřitele P2 Bc. anonymizovano (tedy účastníků) nebyly přihlášeny další pohledávky žádných dalších subjektů. b) Předmětné insolvenční řízení dlužnice Anety anonymizovano co do skutkových zjištění a tvrzení úzce souvisí s insolvenčním řízením vedeným u zdejšího soudu pod č.j. 16 INS 28493/2014, ve kterém jsou vedeni jako dlužníci Věra anonymizovano , matka Anety anonymizovano , a její manžel Lubomír anonymizovano , tj. nevlastní otec Anety anonymizovano . c) Společnost žalobce zaslala insolvenčnímu soudu podání ze dne 19.12.2014 do obou insolvenčních řízení (jak k č.j. 10 INS 33136/2014, tak k č.j. 16 INS 28493/2014) nazvané Sdělení o nepoctivém záměru dlužníků . Z obsahu tohoto podání vyplývá jednak propojenost jednání dlužníka Anety anonymizovano s jednáním její matky Věry anonymizovano a nevlastního otce Lubomíra Pavelky, důvodnost účelových tvrzení ze stran všech těchto dlužníků, jakož i personální angažovanost věřitele-žalovaného, které je spojeno s jednáním, které vedl se společností žalobce a jeho právním zástupcem před podáním jednotlivých návrhů oddlužení u jmenovaných u zdejšího soudu. d) z časové a obsahové posloupnosti, které vyplývají z podání společnosti žalobce ze dne 19.12.2014 jasně a logicky vyplývá účelovost a fiktivnosti vzniku pohledávky, kterou žalovaný uplatnil v tomto řízení a jenž je vedena pod pořadovým číslem P2. e) domnělá pohledávka žalovaného nebyla nikdy uplatněna u soudu, nebyla předmětem exekučního řízení, a je nelogické, aby za situace, kdy domnělý věřitel Bc. anonymizovano měl veškeré informace o majetkových a finančních poměrech nejenom u dlužnice Anety anonymizovano , ale i u dlužníků manželů anonymizovano , aby za této situace poskytoval nemajetné, nevýdělečné a zadlužené osobě Anetě anonymizovano půjčku ve výši 200.000 Kč.

Žalovaný ve svém podání ze dne 7.3.2016 (č.l. 13) navrhl zamítnutí žaloby, kdy zejména akcentoval skutečnost, že existenci nároku doložil řádnými listinnými důkazy, kterými jsou výdajový pokladní doklad ze dne 10.2.2014 a směnkou vlastní ze dne 10.2.2014, z nichž nadevší pochybnost vyplývá, že žalovaný zapůjčil dlužnici Anetě anonymizovano částku

ICM R

200.000 Kč, která tuto částku převzala a zavázala se jí vrátit dne 30.5.2014. Tvrzení žalobce o neexistentnosti tohoto smluvního vztahu nemá oporu v důkazech, jde o spekulace, které jsou v režimu důkazní nouze.

Ze spisu KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, sp.zn. KSOL 10 INS 33136/2014 soud zjistil, že: -Usnesením ze dne 26.2.2015, KSOL 10 INS 33136/2014-A8, byl zjištěn úpadek dlužníka Anety anonymizovano , anonymizovano , (výrok I.), insolvenčním správcem byla ustanovena Mgr. Zuzana Orbesová, IČ 01127853, se sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc (výrok II.), a soud povolil řešení úpadku oddlužením (výrok III.). Výrokem VI. bylo nařízeno přezkumné jednání na den 27.5.2015 v 8:45 hodin. -ze Zápisu o přezkumném jednání a zápisu z 1. schůze věřitelů konaných dne 27.5.2015 u insolvenčního soudu, že věřitel č. 1, SELM Morava, s.r.o., popřel přihlášku pohledávky žalovaného pod č. P2. Toto přezkumné jednání bylo ukončeno usnesením, že oddlužení bude provedeno plněním splátkového kalendáře. Z obsahu zápisu o přezkumném jednání vyplývá, že soud předmětný popěrný úkon věřitele-žalobce neodmítl. -ze Seznamu přihlášených pohledávek v daném řízení mající výstup z přezkumného jednání ze dne 27.5.2015 vyplývá, že dlužník i insolvenční správce pohledávku žalovaného uznali co do pravosti, výše i pořadí v celé uplatněné částce 200.000 Kč.

U jednání dne 16.6.2016 účastníci učinili nesporné skutečnosti, že : -Dne 9.3.2015 žalovaný Bc. Miroslav M anonymizovano , přihlásil do insolvenčního řízení ve věci dlužnice Anety anonymizovano , anonymizovano , pohledávku ve výši 200.000 Kč s důvodem vzniku: Smlouva o půjčce ze dne 10.2.2014 ve výši 200.000 Kč, která je zajištěna vystavenou a podepsanou směnkou vlastní, která měla být proplacena dne 30.5.2014, což výstavce směnky neučinil a vůči držiteli je tak ode dne 1.6.2014 v prodlení se splacením směnečné sumy. Předmětnou přihlášku provází listiny, a to směnka a příjmový pokladní doklad. -Žalobce dne 21.5.2015 u insolvenčního soudu popřel předmětnou pohledávku jakožto přihlášený věřitel č. 1, a to z důvodu, že žalobce má za to, že uvedená pohledávka není existentní, je smyšlená, účelově vytvořená za účelem splnění podmínek pro podání návrhu na oddlužení ze strany insolvenčního dlužníka. Kromě pohledávek společnosti SELM Morava, s.r.o., a věřitele č. 2, žalovaného Bc. Miroslava anonymizovano , nebyly přihlášeny další pohledávky žádných dalších subjektů. Uvedené řízení vedené ve věci dlužníka Anety anonymizovano co do skutkových zjištění a tvrzení úzce souvisí s insolvenčním řízením vedeným u zdejšího soudu pod č. 16 INS 28493/2014, ve kterém jsou vedeni jako dlužníci Věra anonymizovano , matka Anety anonymizovano , a její manžel Lubomír anonymizovano . -Společnost žalobce zaslala zdejšímu soudu k řízení podání ze dne 19.12.2014 tzv. Sdělení o nepoctivém záměru dlužníků . Toto podání bylo soudu doručeno k oběma insolvenčním řízením, tedy jak v řízení 10 INS 33136/2014, tak i 16 INS 28493/2014. Z obsahu tohoto podání vyplývá propojenost jednání dlužníka Anety anonymizovano s jednáním její matky Věry anonymizovano a nevlastního otce, manžela matky, Lubomíra Pavelky a důvodnost účelových tvrzení ze strany všech těchto dlužníků, jakož i osobní angažovanost věřitele Bc. Miroslava anonymizovano , které je spojeno s jednáními, které tento věřitel vedl, se společností SELM Morava, s.r.o., a jeho právním zástupcem v době před podáním jednotlivých návrhů na oddlužení u jmenovaných u zdejšího soudu. Z časové a obsahové posloupnosti, která vyplývá z podání posledně citovaného Sdělení ze dne 19.12.2014, zcela jasně a logicky vyplývá účelovost a fiktivnost vzniku pohledávky, kterou žalovaný uplatnil

ICM R v tomto řízení a jež je vedena pod č. P2. Předmětná pohledávka, žalovaným tvrzena, nebyla nikdy uplatněna u soudu, nebyla předmětem exekučního řízení a je nelogické, aby za situace, kdy domnělý věřitel Bc. Miroslav anonymizovano měl veškeré informace o majetkových poměrech nejen u dlužnice Anety anonymizovano , ale i dlužníků manželů anonymizovano , poskytoval nemajetné, nevýdělečné a zadlužené osobě Anetě anonymizovano půjčku ve výši 200.000 Kč.

Ze směnky bez protestu číslo 100214 ze dne 10.2.2014 na částku 200.000Kč a výdajového pokladního dokladu na částku 200.000Kč ze dne 10.2.2014 a výpovědi svědkyně Anety anonymizovano pak bylo zjištěno, že dcera žalovaného , Petra anonymizovano je její spolužačkou ze střední školy a kamarádkou, od které se dověděla, že její otec, věřitel Bc. Miroslav anonymizovano , půjčuje peníze, resp. zprostředkovává množnost zapůjčení finančních prostředků. Její rodiče Věra anonymizovano s manželem, byli hodně zadlužení a půjčovali si peníze. Bylo to zhruba asi v průběhu roku 2014, tedy v období cca 1 rok poté, co absolvovala maturitu na střední škole. Právě s ohledem na výše uvedené chtěla rodičům vypomoci a tak sháněla peníze jednak proto, aby saturovala své vlastní potřeby, protože v té době nebyla nikde trvale zaměstnána, pracovala pouze brigádně příležitostně, jednak chtěla vypomoci svým rodičům a nějaké peníze na uhrazení jejich dluhu jim poskytnout. Proto kontaktovala žalovaného a dohodla si s ním půjčku ve výši 200.000 Kč. Pro časový odstup si již nepamatuje, jak peníze rozdělila mezi rodiče a sebe. Fakt je ten, že rodičům dala cca 3/4 z této částky. Celou sumu 200.000 Kč od věřitele Miroslava anonymizovano převzala v hotovosti přímo u něj doma ve Šternberku, jehož přesnou adresu nezná. Je to nedaleko místa, kde bydlí s rodiči. Ve stejném místě také žalovanému podepisovala zmíněnou směnku a dostala pokladní doklad o převzetí finanční částky. Žádná jiná písemnost kromě směnky a tohoto dokladu sepisovaná nebyla. Nevzpomíná si , zda spolu hovořili o tom, kdy má půjčenou částku Bc. anonymizovano vrátit. Neví, zda datum splatnosti bylo na směnce uvedeno. Fakt je ten, že tuto otázku v té době neřešila. Skutečně si nepamatuje, že by s žalovaným řešili otázku vrácení, resp. dobu zaplacení předmětné půjčky. Věděla, že podepisem směnku se zavazuje tuto částku vrátit, ale neřešila skutečně lhůtu k vrácení této částky ani způsob, protože v té době pouze věděla, že peníze potřebuje. Nevzpomíná si, že by ji kdykoliv poté, co podepsala předmětnou směnku, Bc. anonymizovano o vrácení předmětné finanční částky upomínal, resp. požadoval její vrácení. Nevzpomíná si na to a nemyslí si, že by se něco takového stalo. Neví také nic o tom, že by Bc. anonymizovano nějakým způsobem zaplacení částky uplatnil u jejich rodičů, resp. u matky a jejího manžela. Subjekt žalobce zná. Na okolnosti, za nichž do kontaktu s žalobcem přišla, ráda nevzpomíná, neboť u žalobce byla nucena podepsat doklad, kterým stvrzovala skutečnost, kterou ani nechtěla učinit, a to že přistupuje k závazku své matky. Tento podpis a podepsání této smlouvy učinila proto, že chtěla pomoci matce Věře anonymizovano . Plnění z této smlouvy, kterou uzavřela Věra anonymizovano ve vztahu k žalobci, poskytovala matka. Rozuměla tomto tak, že teprve v případě, že by matka své závazky ve vztahu k žalobci neplnila, tak by potom musela za ni plnit sama. Jednalo se zhruba o dluh ve výši 1.000.000 Kč, který matka měla žalobci zaplatit. Matka v té době byla zaměstnaná a dluh splácela. Po nějaké době, přičemž časový horizont není schopna sdělit, se setkala se žalovaným a hledala řešení, jak sebe vyvázat ze závazku matky se společností žalobce. Nevzpomíná si, že by oficiálně, tedy písemně žalovaného pověřila svým zastoupením při jednání s žalobcem. Od žalovaného pouze ví, že se pokoušel s žalobcem jednat a že žalobce odmítl ji z této smlouvy vyvázat.

ICM R

Již v průběhu studia na střední škole pracovala brigádně. Z větší části své potřeby zabezpečovala sama touto formou. Jak je v rodině běžné, když nějaké peníze potřebovala a matka peníze měla, tak jí je dala a sama také matce finančně vypomáhala. Žádnou evidenci o půjčkách matce si nevedla, protože to nepovažovala za potřebné. Měly spolu dobrý vzájemný vztah a neměla žádný důvod evidovat finanční výpomoc matce. Drobné částky v rozmezí stovek, jednoho nebo dvou tisíců podle svých možností matce půjčovala průběžně podle jejích potřeb a svých možností. Nevylučuje možnost, že měla někdy i v hotovosti větší částku, kterou jí mohla poskytnout. S žalovaný jakožto otcem své kamarádky se vídala pravidelně, resp. často, poněvadž se s kamarádkou navzájem navštěvovaly, chodívala k nim na grilovačky, tam se vídali v průběhu celého studia na gymnáziu, tj. po dobu 4 let, které v roce 2013 ukončila maturitou. Pro časový odstup si nevybaví kdy si dohodli s žalovaným, že ji předmětnou částku 200.000 Kč půjčí. Ví pouze tolik, že převzala peníze a podepsala shora zmíněné dva doklady-směnku a doklad o převzetí peněz. Nevzpomíná se v jakých bankovkách byly vyplacené. Peníze převzala od žalovaného v den, který je uveden na citovaných listinách-dokladech. Po předložení a) kopie směnky č.l. 15 a b) kopie výdajového pokladního dokladu č.l. 16 potvrdila jejich pravost a skutečnost, že předmětné listiny jsou listinami, které podepsala. K listině ad a)-směnce pak uvedla, že si pro časový odstup nevzpomíná, že by kromě vlastnoručního podpisu na těchto listinách činila nějaké další vlastnoruční vpisy, ale je možné, že v kolonce bez protestu nad svým podpisem údaje týkající se své osoby včetně rodného čísla a adresy vpisovala také sama. Je pravdou, že si všimla, že mají s žalovaným podobný rukopis. Pravděpodobnost, že zmíněný text psala vlastnoručně, je víc jak 90%. K listině ad b) pak uvedla, že Výdajový pokladní doklad, vyplňoval při pohledu na text s nejvyšší pravděpodobností žalovaný sám, a pouze jej podepsala k potvrzení skutečnosti, že částku tam uvedenou přijala. Nevzpomíná si, jestli nejprve podepisovala listiny a potom ji byly vyplaceny peníze, nebo naopak. K vyplnění těchto dokladů byla potřeba rodního čísla a bydliště, což zcela určitě žalovanému sdělila. Pro časový odstup si již nevybaví, jak peníze, které z půjčky obdržela, utratila. Tak vysokou částku 200.000 Kč předtím ani poté v rukou neměla. Peníze rodičům nepředala nárazově v celku. Předávala jim to příležitostně, po částech. Nepamatuje si v jakých částkách a kdy. Na jedné straně byli rodiče za výpomoc rádi, na druhé straně jim to bylo líto. Peníze jim poskytovala buď na jejich požádání, nebo když viděla, že mají starosti a že jim peníze chybí, jak z jejich řečí vyplynulo. Rodičům asi řekla, že si půjčila peníze od pana anonymizovano . Po předložení návrhu na povolení oddlužení svědkyně uvedla , že předmětný návrh je návrhem, kterým bylo zahájeno předmětné insolvenční řízení a jedná se tak o návrh, který podávala sama. Podpis na této listině je jejím vlastnoručním podpisem. Návrh vyplňovala známá právnička její matky a její jméno a adresu bydliště nezná. Vzpomíná si, že od žalovaného obdržela kopii, resp. doklad o přijetí částky 200.000 Kč, ale nemá jej. V době poskytnutí půjčky bydlela v obci Jívová na adrese Jívová 165. Na stávající adresu Jívová 65 se přestěhovala poté co prodali dům. Po přestěhování a změny bydliště si změnila OP. V roce 2014 měla běžný účet v UniCredit bank. Částku 200.000 Kč, kterou měla obdržet od pana anonymizovano měla uschovanou doma.

Z účastnické výpovědi Martina Müller, jednatele žalobce bylo zjištěno, že v měsíci květnu 2014 jej oslovil žalovaný, kdy se představil jako zmocněnec manželů anonymizovano a slečny anonymizovano , ve snaze zajistit konsolidaci jejich dluhů a snížení úrokové

ICM R sazby. Za tím účelem se cca 3x sešli a proběhla mezi nimi emailová komunikace. V této souvislosti mu žalovaný vyhrožoval , že pokud ke snížení úroků nedojde, tak nakonec manželé anonymizovano , resp. celá rodina skončí v insolvenci. Co dále říkal, to si už nevzpomíná, nebo´t to není podstatné v této věci. Dne 29.4.2014 v 9.55 hod. mu poslal žalovaný SMS: Zavolejte mi ve vlastním zájmu k paní anonymizovano , podepsán anonymizovano , je tam uvedeno kontaktní telefonní číslo. Pro potvrzení pravdivosti výpovědi předkládá soudu k nahlédnutí SMS citovaného znění ze svého mobilního telefonu. Shora citovaná jednání s žalovaným proběhla v období květen-červen a jednotlivá jednání byla v trvání necelé hodiny. Na těchto jednáních jej žalovaný neinformoval o tom, že by nějaké plnění někomu z rodiny anonymizovano či slečně anonymizovano poskytl. Žalovaný, dle jeho poznatků, měl celkový přehled o všech dluzích rodiny anonymizovano a slečně anonymizovano a právě jeho úkolem bylo vyjednat lepší podmínky pro splácení těchto závazků. Choval se povýšeně až arogantně, což dovozoval ze skutečnosti, že se snažil všemožným způsobem dosáhnout cíle, pro který vstoupil v jednání s nimi. Nebyl nikdy přítomen jednání mezi žalovaným a dlužnicí anonymizovano . Žalovaný po něm požadoval , aby snížili jednak měsíční splátku celkovou pro dlužníky Věru anonymizovano a snížit také i úrokovou sazbu, a to ve formě notářského zápisu, na jakou částku a o kolik chtěl snížit úroky si již pro časový odstup nevybavuje. Neví, jestli evidují za dlužnicí Anetou anonymizovano nějako pohledávku, ale je přesvědčen, že ano, protože jsou přihlášeným věřitelem, ale neví, jaká je výše. Předmětná pohledávka, kterou uplatnili v daném řízení za dlužnicí, vznikla podepsáním Anety anonymizovano notářského zápisu týkající se zpronevěry Věry anonymizovano řádově v částce 1.000.000 Kč, které zpronevěřila společnosti SELM Morava tím, že v hotovosti čerpala zálohy od společnosti žalobce jakožto jeho zaměstnanec. Toto jednání bylo oznámeno na Policii ČR, proběhlo trestní řízení a výsledkem přípravného řízení a činnosti orgánů v trestním řízení je skutečnost, že v červenci tohoto roku má být nařízeno hlavní líčení dne 13.7.2016. Aneta anonymizovano od nich obdržela pouze odměnu za brigádnickou práci. Jiné peníze z jiného právního důvodu od nich neobdržela.

Z účastnické výpovědi žalovaného Bc. Miroslava anonymizovano bylo zjištěno, že se nepamatuje na okolnosti, za nichž k poskytnutí předmětné částky 200.000 Kč dlužnici Anetě anonymizovano došlo. Mohla to být dcera, která mu o problémech Anety anonymizovano respektive její rodiny vyprávěla, anebo jej o půjčku mohla požádat přímo Aneta anonymizovano . Dozvěděl se pouze o skutečnosti, že potřebuje peníze a vzhledem k tomu, že ji zná a znal ji v té době již, tak neměl problém jí požadovanou částku půjčit. Věděl, že i po dobu studia pracovala, chodila na brigády, což podle jeho názoru v té době běžné nebylo. Je to slušná holka. Peníze ji předal u něj doma na adrese Světlov 70, Šternberk, kde má dům, ve kterém v současné době bydlí jeho manželka, se kterou žije odděleně. V té době tam bydlela i jeho dcera, kamarádka dlužnice. Tam peníze dlužnici předal a nechal si podepsat pokladní doklad o převzetí předmětné částky dlužnicí a současně i směnku, kterou částečně vyplňovala dlužnice a částečně sám. Původně snad hovořili o tom, že půjčka bude poskytnuta na dobu 2 měsíců. Bylo to proto, že již v té době byl pověřen p. anonymizovano k jednání s žalobcem, aby dosáhl vyvázání dlužnice ze závazku její matky u žalobce, jak byl shora prezentován. Tehdy byl ochoten dlužnici půjčit i další peníze za účelem jejího vyvázání se z tohoto závazku. Při jednání s žalobcem konkrétně s p. anonymizovano mu bylo potvrzeno, že to jednatel žalobce sám měl zájem na tom, aby dlužnice k závazku své matky přistoupila jako spoludlužník.

ICM R

Anetu anonymizovano coby dlužnici zná jako přítelkyni své dcery zhruba od doby, kdy obě děvčata začala studovat střední školu. V současné době je dcera již 3. rok na vysoké škole, takže ji zná asi 7-8 let. Paní anonymizovano Věru znám cca po dobu 2-3 let a to od doby, kdy jej požádala, aby s žalobcem dojednal takové splátky na její závazek, které by byli schopni s manželem splácet a případně nižší úrok, zejména jí však šlo o to vyvázat ze závazku dceru Anetu anonymizovano . Žádný osobní vztah k Věře anonymizovano nemá a nikdy neměl. Nejsou to ani známí rodiny. Nepamatuje si, kdy byl poprvé p. anonymizovano požádán o pomoc. Vzpomíná si pouze na arogantní jednání zástupce žalobce, který veškerou snahu o narovnání s žalobcem zmařil arogantním jednáním, kdy mu pouze sdělil, aby V. anonymizovano vyřídil, že by měla mít trochu pokory a svůj závazek, ke kterému se zavázala splnit, což odmítl učinit. Žalobce kontaktoval na žádost p. anonymizovano bezprostředně, dalo by se říct ihned, poněvadž se jedná o záležitosti, ve kterých není možno otálet. Nejdříve kontaktoval p. Müllera telefonicky a když telefon nebral, což chápal, neboť asi cizí čísla nebral, tak mu poslal SMS zprávu, ve které mu sdělil, aby se mu ve vlastním zájmu ozval. Za 3 hodiny poté přibližně mu telefonoval. S žalobcem, konkrétně jednatelem p. anonymizovano , v sídle jednal cca 2-3x a potřetí jej více méně v továrně musel odchytit, protože po jednání s Mgr. Godinou už odmítal komunikovat, nebral telefony. Závěr jednání s žalobcem už potom odpovídal názoru jeho advokáta, kde kategoricky požadoval splnění závazku, ke kterému se Věra anonymizovano zavázala spolu s ostatními dlužníky v celém rozsahu. S žalobcem jednal za Věru anonymizovano , a ne za Anetu anonymizovano . Byla to V. anonymizovano , která chtěla vyvázat svoji dceru ze závazku. Nepamatuje si, že by s Anetou anonymizovano hovořil někdy o tom, že ji chtěl vyvázat z předmětného dluhu u žalobce. Anetu vídával pravidelně jako přítelkyni svoji dcery a jako obsluhu v restauraci, kde pracovala brigádně, kam se chodíval stravovat. Svoje jednání ohledně předmětné půjčky s Anetou popsal shora ve výpovědi. Nepamatuje si v jakých bankovkách Anetě anonymizovano peníze půjčil. Je zaměstnán v oblasti poskytování půjček, exekucí, oddlužování apod. asi po dobu 8 let a v dobách minulých zapůjčil cca za dobu 2 let cca 240.000.000 Kč, takže si skutečně není schopen pamatovat jednotlivé půjčky. Částka 200.000 Kč , kterou půjčil Anetě anonymizovano byla jeho. Měl peníze uložené na místě, které v žádném případě nemíní veřejně sdělovat, neboť by se vystavoval nebezpečí, že bude o svou finanční hotovost okraden. Nemíní sdělovat místo, kde uskladňuje svoje finance. Nezajímalo jej, do kdy bude Aneta anonymizovano schopna předmětnou půjčku 200.000 Kč vrátit, neptal se jí. Nezajímaly jej majetkové poměry a příjem Anety anonymizovano . Nic takového mi neříkala. Nesděloval žalobci p. Müllerovi, že Anetě anonymizovano půjčil 200.000 Kč a neviděl ani důvod, proč by mu to měl říkat. Svoji pohledávku po Anetě anonymizovano přihlásil do ins. řízení a tímto ji vymáhá. Je to žalobce, který mu ve vymáhání brání. Finanční prostředky jsou deponované dle jeho vědomostí u ins. správkyně. Při poskytování půjčky Anetě anonymizovano , tj. při předávání peněz a také i při podepisování shora zmíněných listin nebyl nikdo přítomen. Jednatel žalobce dle jeho názoru nemůže vědět o tom, že Anetě anonymizovano tyto peníze poskytl jako půjčku dobrovolně, protože ji zná.

Svědkyně Věra anonymizovano , matka dlužnice, využila svého práva odmítnout vypovídat, pokud by sobě nebo osobám blízkým mohla přivodit trestní stíhání.

Ze Sdělení o nepoctivém záměru dlužníků ze dne 19.12.2014 vyhotovené žalobcem a adresované ins. soudu k č. j. 16 INS 28493/2014 a 10 INS 33136/2014 a e-mailové

ICM R korespondence žalovaného s advokátem žalobce Mgr. Ľubošem Godinou ze dne 28.5.2014, 12.6.2014, že žalobce v jednání žalovaného a dlužnice Anety anonymizovano spatřuje jednání popsané v žalobních tvrzení a proto pro stručnost na ně odkazuje.

Z notářského zápisu ze dne 29.7.2013, sepsaném JUDr. Jarmilou Šléškovou, notářkou se sídlem v Šumperku, Masarykovo Náměstí č. 12 týkající se smluvních stran na straně dlužníků :1) Věra anonymizovano , anonymizovano , 2) Lubomír anonymizovano , anonymizovano a 3) Aneta anonymizovano nar. 18.6.1994, a na straně věřitele: žalobce spol. SELM Morava s.r.o. IČ 25356968 jednající jednatelem spol. Martinem anonymizovano , anonymizovano a Martinem anonymizovano , anonymizovano , že obsahuje dohodu účastníků se svolením k vykonatelnosti , jejímž obsahem je v části A bod I deklarace skutečnosti, že Věra anonymizovano věřiteli-žalobci dluží částku 1.007.870 Kč, kteroužto skutečnosti stvrzuje i žalobce a pod bodem III je pak konstatování, že Lubomír anonymizovano a Aneta anonymizovano v souladu s ust. § 533 a násl. obč. zák. přistoupili k tomuto závazku Věry anonymizovano ve prospěch věřitele SELM Morava společně a nerozdílně. Pod bodem IV je pak deklarace, že všichni dlužníci, tedy Věra anonymizovano , Lubomír anonymizovano a Aneta anonymizovano uznávají předmětný dluh co do důvodu a výše a zavazují se jej zaplatit věřiteli společně a nerozdílně spolu s dohodnutým smluvním úrokem ve výši 20% p.a. v měsíčních splátkách po 20.000 Kč splatných každého 25. dne každého měsíce počínaje měsícem srpnem r. 2013 až do zaplacení pod ztrátou výhody splátek. Dále byla sjednána splatnost smluvního úroku tak, že věřitel a osoba oprávněná výši smluvního úroku vyčíslí do 10. ledna kal. roku, počínaje rokem 2014 za předchozí kal. rok nebo poměrnou část kal. roku s tím, že první vyčíslení smluvního úroku bude za období od 29.7.2013 do 31.12.2013. Pod bodem B je pak deklarace žalobce a dlužnice Věry anonymizovano týkající se poskytnuté půjčky peněžité, v celkové výši 44.000 Kč, která je již splatná a nebyla vrácena. Dlužnice tuto částku uznává co do důvodu a výše a spolu s ostatními dlužníky se jej zavazuje společně a nerozdílně zaplatit do 31.8.2013. Následně pak zápis obsahuje ujednání o možnosti přímé vykonatelnosti v případě nesplnění sjednaného závazku dlužníky. -Z emailové korespondence mezi PZ žalobce a Bc. anonymizovano -celkově 4 strany, a to za období od 28.5.2014 do 12.6.2014, kterou zmiňuje jednatel žalobce ve své výpovědi, vyplynulo, že žalovaný se skutečně snažil se žalobcem dohodnout vyvázání Anety anonymizovano ze shora citovaného závazku formou novace závazku při jednorázové úhradě částky 200.000Kč , čímž by došlo ke snížení závazku na 671.870 Kč , kterážto částka by byla úročena 4% p.a. ze zůstatku nezplacené jistiny a měsíční splátka by činila částku 7.000 Kč (email žalovaného ze dne 28.5.2014). Následně byl ochotem akceptovat žalobcem navržené řešení na snížení splátky na 10.000Kč /měsíc a 12% úrok p.a. (emaily ze dne 12.6.2014). -Z Vyrozumění o podání žaloby Okresního státního zastupitelství v Olomouci, tř. 17. listopadu 44, č. j. 1 ZT 172/2015-44, že státní zástupce vyrozumívá obviněnou Věru anonymizovano o podání obžaloby pro přečin zpronevěry § 36 odst. 3 TZ, přečin podvodu dle ust. § 209 odst. 1 TZ a zločin zpronevěra § 206 odst. 4 TZ. -Z trestního spisu Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 2T 96/2016 týkající se obviněné Věry anonymizovano , anonymizovano pro soud vyplynul poznatek, že obžalovaná V. anonymizovano ke své trestné činnosti popsané shora odmítla vypovídat využívajíc svého práva, taktéž odmítla vypovídat i dcera Aneta anonymizovano a žalovaný v této věci byl slyšen jako svědek a poškozený svoji výpověď uvedl dne 16.5.2016. -Ze Sdělení obce Jívová ze dne 17.6.2016 (č.l. 48) bylo zjištěno, že dlužnice Aneta anonymizovano byla ke dni 10. 2. 2014 hlášena k trvalému bydlišti na adrese Jívová 165. -Z Výpisu z evidence rejstříku trestů fyz. osob žalovaného ze dne 23. 6. 2016 bylo zjištěno, že žalovaný má 2 záznamy v Rejstříku trestů, a to jednak z roku 1995 pro trestnou

ICM R

činnost specifikovanou § 250 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb. a jednak z roku 2013 pro trestnou činnost specifikovanou § 253 odst. 1, 2 zákona č. 140/1961 Sb.. V obou případech byl žalovanému uložen peněžitý trest, který byl v obou případech zaplacen.

Dle § 200 IZ je věřitel oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna. (odst. 1). K popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 o.s.ř. se nepoužije. Po uplynutí této lhůty již nelze měnit uplatněný důvod popření. K popření pohledávky učiněnému ve formě, která v době konání přezkumného jednání o popřené pohledávce vyžaduje jeho písemné doplnění, předložení originálu, případně předložení písemného podání shodného znění, se nepřihlíží (odst. 2). Dospěje-li insolvenční soud k závěru, že k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se nepřihlíží, odmítne je rozhodnutím, které může vydat jen do skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce (odst. 3). Rozhodnutí podle odst. 3 se doručuje zvlášť věřiteli, který popřel pohledávku, věřiteli popřené pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci. Osobou oprávněnou k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí je pouze věřitel, který popřel pohledávku (odst. 4). Jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil (odst. 5). Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci (odst. 6).

Z provedeného dokazování a tvrzení účastníků bylo především prokázané, že žalobce ve svém včasném a řádném popěrném úkonu věřitele dlužnice v insolvenčním řízení vedeném u KS Ostrava, pobočka v Olomouci sp. zn. 10 INS 33136/2014 popřel pohledávku žalovaného evidovanou pod č. P2 z důvodu, že pohledávka není existentní, je smyšlená, účelově vytvořena za účelem splnění podmínek pro podání návrhu na oddlužení ze strany insolvenčního dlužníka. Kromě pohledávek společnosti žalobce a žalovaného nebyly přihlášeny další pohledávky žádných dalších subjektů . Tento jeho popěrný úkon na přezkumném jednání dne 27.5.2015 nebyl insolvenčním soudem odmítnut. Soud má zato, že takto byla popřena pravost sporné pohledávky ( § 193 IZ).

Žalovaný, coby věřitel číslo 2 v daném insolvenčním řízení sp. zn. KSOL 10 INS 33136/2014 přihláškou evidovanou pod číslem P 2 přihlásil spornou pohledávku ve výši 200.000,-Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10. 2. 2014 ve výši 200.000,-Kč uzavřenou mezi fyzickými osobami, která je zajištěna vystavenou a podepsanou směnkou vlastní, která měla být proplacena dne 30. 5. 2014, což výstavce směnky neučinil a vůči držiteli je tak ode dne 1. 6. 2014 v prodlení se v placení směnečné sumy .

ICM R

Z originálu směnky, který je shodný s prostou fotokopií nacházející se na čísle listu 15 spisu vyplývá, že směnka označená číslem 100214 byla vystavena dne 10. února 2014 ve Šternberku (řádek označený: datum a místo vystavení) na částku 200.000,-Kč a obsahuje závazek výstavce označeným: Aneta anonymizovano , rodné č anonymizovano , bytem Jívová 65, Jívová ( řádek jméno , adresa a podpis výstavce), zaplatit částku 200.000,-Kč dne 30. 5. 2004 Miroslavu anonymizovano rodné číslo 730203/4487, Havlíčkova 314, 604 61 Rajhrad. Směnka v části Bez protestu je podepsaná výstavcem. Vlastnoruční podpis výstavce i obsah textu byl potvrzen svědeckou výpovědí Anety anonymizovano .

Směnka je v právní teorii obvykle definována jako dlužnický dokonalý cenný papír, jímž za předpokladu splnění přísných formálních náležitostí vzniká přímý, bezpodmínečný, nesporný a abstraktní závazek určité osoby zaplatit majiteli směnky v určitém místě a čase stanovenou peněžitou částku. I když se vystavení směnky zpravidla opírá o určitý důvod (kauzu), vzniká ze směnky specifický (směnečný) právní vztah, jehož abstraktní charakter tkví v tom, že právní důvod (kauza) není pro jeho existenci významný a ze směnky nevyplývá. Směnečný závazek je přitom zcela samostatný a oddělený od případného závazku, který byl důvodem jeho vzniku.

Náležitosti směnky vlastní jsou upravené v ustanovené §§ 75 až 76 zák. č. 191/1950 Sb. , zákon směnečný a šekový ( dále i ZSŠ ) , kde se uvádí: V ustanovení § 75 , že Vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce. Ustanovení § 76 pak uvádí, že listina, ve které chybí některá náležitost uvedená v předchozím paragrafu, není platná jako vlastní směnka, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích (odst. 1). O vlastní směnce, v níž není údaj splatnosti, platí, že je splatná na viděnou (odst. 2). Není-li zvláštního údaje, platí, že místo vystavení směnky je místem platebním a zároveň místem výstavcova bydliště ( odst. 3). Není-li ve vlastní směnce udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě, uvedeném u jména výstavce( odst. 4).

V daném případě žalovaným předložena směnka vlastní má všechny zákonem požadované náležitosti, když přesnou adresu bydliště výstavce zákon nepředpokládá. Potud tedy k námitce žalobce, že výstavce Aneta anonymizovano , na směnce uvedla nesprávnou adresu svého bydliště (Jívová 65) , když v době vystavení směnky dle sdělení obce Jívová měla trvalé bydliště na adrese Jívová 165. Lze uznat za akceptovatelnou i námitku PZ žalovaného , že se v daném případě mohlo jednat i o chybu v psaní.

V literatuře se pak podává nám následující: Směnka plnící zajišťovací funkci ovšem není k zajištěnému závazku ani akcesorická, ani subsidiární. Směnka, lhostejno v jaké funkci, stojí ve vztahu k jiným závazkům vždy v postavení zcela samostatného, na souvisejícím obecném závazku zcela nezávislého,

ICM R závazku. Pokud jde o vznik směnky jako cenného papíru jednotlivých závazků do této listiny vtělených, pokud jde o jejich obsah, změny v účastnících, splatnost i zánik, uplatní se výlučně předpisy směnečného práva. Tedy bez ohledu na to, co se odehrává v závazku směnkou zajištěném. Již vznik směnky, která plní zajišťovací funkci, není na zajištěný závazek nikterak vázán. Směnka jako cenný papír, inkorporující v té chvílí nejméně závazek výstavce, vzniká již tím, když řádně vybavená listina (§ 1, 2, 75 a 76 ZSŠ) je uvedena řádně do oběhu (§ 5 zákona o cenných papírech). Přitom směnka, jež později bude plnit zajišťovací funkci, může platně a bez dalšího existovat dávno dříve, než účastníci později zajištěného závazku na tento vůbec pomysleli. I když později zajištěný závazek již existuje, může směnka, jež jej zatím nezajišťuje, ale dostane se do této funkce až později, také již souběžně existovat, přestože, mezi nimi žádné vazby zatím není. (viz str. 6 Směnka jako zajištění, JUDr. Zdeněk Kovařík, vydané v nakladatelství C.H.BECK v roce 2002).

V daném případě má předmětná směnka zajišťovací funkci (viz. tvrzení žalovaného uvedené v přihlášce předmětné pohledávky) za splnění závazku ze smlouvy o půjčce ze dne 10.2.2014 mezi fyzickými osobam .

Ustanovení § 2390 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník účinný ode dne 1.1.2014 pak uvádí, že přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc, aby jí užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. Dle § 2391 má-li se peněžitá zápůjčka vrátit v jiné měně, než, v jaké byla dána, splatí vydlužitel zápůjčku tak, aby se to, co se vyvrací, hodnotou rovnalo tomu, co bylo dáno. Zápůjčka se splácí v měně místa plnění (odst. 1). Z komentáře v programu ASPI se uvádí , že na právní poměr vzniklý po 1.1.2014, bez ohledu na jeho označení či v případě ústní formy bez ohledu na prokázaný úmysl smluvních stran, se v případě, kdy naplňuje znaky smlouvy o zápůjčce, řídí § 2390 až 2394. Označení smluvních stran vydlužitel a zapůjčitel odpovídá dosavadnímu označení dlužník a věřitel podle § 657 zák. č. 40/1964 Sb. Zákon nepředepisuje pro smlouvu písemnou formu. Všechna ustanovení jsou dispozitivní, protože podle § 1 odst. 2 neobsahují výslovný zákaz ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona .

Je nepochybné , že žalovaným přihlášená pohledávka je v daném případě z titulu smlouvy o zápůjčce, jak ji shora definuje zákonné ustanovení. V tomto směru pak výpovědmi jak zapůjčitele tak i vydlužitele bylo prokázáno, že žalovaný zapůjčil dlužnici Anetě anonymizovano částku 200.000Kč, jejíž převzatí stvrdila dlužnice podpisem jak zmíněné směnky, tak i na výdajovém pokladním dokladu. Pravost svého podpisu i skutečnosti tímto dokladem reflektovanou ( převzetí peněžní částky 200.000Kč ) Aneta anonymizovano stvrdila ve své výpovědi. Potud tedy soud uzavírá, že z těchto listin jednoznačně vyplývá existence přihlášené pohledávky a považuje za relevantní postup dlužnice i insolvenčního správce, když tuto pohledávku uznali, respektive ji nepopřeli.

Žalobce nepoctivost jednání citovaných smluvních stran a potažmo fiktivnost tohoto závazku spatřuje ve skutečnostech, že žalovaný coby zmocněnec matky dlužníce Věry anonymizovano a) v květnu roku 2014 oslovil žalobce za účelem vyvázání dlužnice Anety anonymizovano ze závazkového vztahu její matky Věry anonymizovano a snížení splátky a úrokové sazby

ICM R

v tomto závazku sjednaném; b) vyhrožoval žalobci, že v případě, když ke změně smluvních ujednání nedojde, půjdou dlužníci do insolvence; c) a považuje za nemyslitelné, aby nemajetné osobě bez příjmu žalovaný takovou částku 200.000Kč poskytl jako půjčku.

V daném případě z notářského zápisu sepsaného dne 29. 7. 2013 notářkou v Šumperku JUDr. Jarmilou Šléškovou pod sp.zn. NZ 279/2013 a N 311/2013 obsahující dohodu účastníků se svolením k vykonatelnosti pro soud bylo podstatné zjištění, že dlužnice Aneta anonymizovano přistoupila k závazku své matky Věry anonymizovano nar. 6. 11. 1969 a uznala ve prospěch žalobce dluh ve výši 1,007.870,-Kč, který se zavázala splácet spolu s matkou Věrou anonymizovano a jejím manželem Lubomírem Pavelkou v měsíčních splátkách po 20.000,-Kč spolu se smluvním úrokem ve výši 20 % p.a. Z výpovědi žalovaného a Anety anonymizovano vyplynulo, že k tomuto závazku přistoupila na výslovné přání jednatele žalobce pana Müllera, a jak uvedla Aneta anonymizovano ve své výpovědí učinila tak proto, že chtěla pomoci matce , přičemž v té době právě ukončila studia na gymnaziu maturitou. Žalobce v době uzavírání citované smlouvy- dohody účastníků se svolením k vykonatelnosti dlužnici Anetu anonymizovano taktéž znal, když u firmy brigáně pracovala, jak vyplynulo z jeho výpovědi, znal majetkové poměry Věry anonymizovano i tudíž poměry Anety anonymizovano a přesto trval na tom, aby Aneta anonymizovano přistoupila k dluhu své matky Věry anonymizovano , který činil částku 1,007.870,-Kč (a odmítl ji vyvázat i za situace, že by obdržel jednorázové plnění ve výši 200.000Kč), přičemž bez ohledu na znalost poměrů, jak Anety anonymizovano (čerstvá absolventka gymnázia) tak Věry anonymizovano a Lubomíra Pavelky byly sjednány splátky ve výši 20.000,-Kč/měsíc a 20% smluvní úrok p.a. z dlužné částky.

Potud soud podává žalobci svůj úhel pohledu nezaujatého subjektu na skutečnost nemyslitelnosti půjčování 200.000Kč dlužnici žalovaným, třebaže znal její majetkové a rodinné poměry , když sám se nad touto skutečností při citované kontraktaci s Anetou anonymizovano nezamýšlel. Proto soud hodnotil výpověď stran poskytnutí předmětné zápůjčky jak dlužnice Anety anonymizovano , tak i žalovaného , třebaže má záznam v rejstříku trestů jako věrohodné, když lze uvěřit žalovanému, že s ohledem na skutečnost , že dlužnici Anetu anonymizovano dlouhodobě znal jako kamarádku své dcery, znal její pracovní aktivity i za doby studia na gymnáziu, které navíc byly potvrzené i výpovědí jednatele žalobce Martina Müllera, považoval ji za slušného člověka, o jehož finančních poměrech byl následně informován, dlužnici zmíněnou částku 200.000 Kč zapůjčil dne 10.2.2014. Jeví se pravděpodobné a uvěřitelné, že v roce 2014 Aneta anonymizovano skutečně byla ve finanční tísni, jak ji popsala ve své výpovědi, neboť minimálně splátka 20.000Kč /měsíc pro průměrnou rodinu, kterou rodina anonymizovano a Anety anonymizovano bezpochyby je, je skutečně vysoká a značně omezuje život rodiny. Lze uvěřit, že celá rodina byl v uvedené době ve značné finanční tísni.

Pokud pak žalovaný, coby zmocněnec matky Anety anonymizovano žalobce skutečně oslovil s marnou snahou zamezit insolvenčnímu řízení žalobcem tvrzeným vyhrožováním insolvenčním řízením rodiny sjednáním jednak vyvázání Anety anonymizovano z popsaného závazku po zaplacení částky 200.000Kč v hotovosti a snížením tak jistiny dluhu, snížením splátky na 10.000Kč a úrokové sazby na 10% formou novace závazku notářským zápisem, jak vyplývá ze žalobcem předložené e-amilové korespondence, tak v tomto jednání, dle

ICM R přesvědčení soudu, nelze spatřovat nepoctivost či nekalost a to i bez ohledu na skutečnost, že žalovaný má záznam v rejstříku trestů. Soud hodnotí naopak tuto činnost jako snahu dlužníků dostát beze zbytku svým závazkům.

S ohledem na uvedené soud neměl důvod nevěřit výpovědím jak dlužnice tak žalovaného, týkající se poskytné zápůjčky dne 10.2.2014 a listinám je provázející ( směnka a výdajový pokladní doklad). Soud tak uzavírá, že popěrný úkon žalobce coby věřitele z důvodů v žalobě prezentovaných v daném případě nebyl shledán důvodným.

Řídě se uvedenou úvahou shledal soud žalobu nedůvodnou a proto rozhodl tak, jak ve výroku v odst. I. uvedeno.

Závěrem soud považuje za potřebné akcentovat, že neprovedl žalobcem navržený důkaz vyžádáním výpisu z účtu dlužnice za období od prosince roku 2013 a do konce roku 2014 , protože to považoval za nadbytečné , protože sama dlužnice ve své výpovědi uvedla, že zapůjčenou částku měla doma . Nečinil pak ani žádná další skutková zjištění z trestního spisu OS v Olomouci sp. zn. 2T 96/2011, když , s ohledem na výše uvedené, skutečnosti o trestním stíhání matky dlužnice Věry anonymizovano neměly s přihlédnutím k tomu, že řízení není doposud pravomocně skončené, s tímto řízením nesouvisely.

Nákladový výrok vychází z ustanovení § 7 a § 142 odst. 1 o.s.ř. , kdy soud uložil žalobci povinnost zaplatit plně úspěšnému žalovanému náklady řízení ve výši 27 710,73 Kč, které představují náklady právního zastoupení ve výši 18.600 Kč dle ust. § 9 odst. 4, písm.c) a § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 6 úkonů právní služby (příprava a převzetí, sepis vyjádření k žalobě, 2 úkony za účast u jednání dne 16.6. a 2.8.2016), 6 x 300 Kč režijní paušál dle ust. § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., cestovné osobním automobilem tov. zn. Volkswagen Tiguan, průměrná spotřeba 7,5 litrů/100 km, použité pohonné hmoty-Motorová nafta v ceně dle vyhl č. 385/2015 Sb. ve výši 29,5Kč/l , vyhl. cena amortizace 3,8Kč/km, z Kyjova do Olomouce a zpět, celkem ujeto 392 km (2x 196km) ztrátu času 12x půl hodiny po 100 Kč, tj. 1.200 Kč celkem cestovné ve výši 2.501,43 Kč, a 21% DPH dle ust. § 137 odst. 3 o.s.ř. ve výši 4.809,30Kč, když advokát žalovaného je jejím plátcem, vše ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku v souladu s ust. § 160 odst. 1 o.s.ř. k rukám advokáta (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Pro úplnost je třeba uvést, že při vyhlášení rozsudku došlo k chybě v psaní-zjevné nesprávnosti, když s ohledem na výsledek sporu a na okolnosti, které s řízením souvisely zcela jednoznačně přísluší , tak jak je shora uvedeno, náhrada nákladů řízení žalovanému , přičemž soud nesprávně uvedl ve výroku II. že žalovaný je povinen žalobci zaplatit náhradu nákladů řízení , přičemž správný výrok je ten, že žalobce je povinen žalovanému zaplatit náhradu nákladů řízení . Tuto chybu v psaní odstranil soud postupem dle ust. § 164 o. s. ř. tak, že ji v protokolu o vyhlášení rozsudku opravil a v písemném vyhotovení rozsudku uvedl ve výroku II. již správnou verzi rozhodnutí. Skutečnost, že se jedná o zřejmou nesprávnost přitom vyplývá z obsahu spisu, předcházejících i navazujících výroků I. a III. rozsudku i z jeho odůvodnění.

Dle ustanovení § 148 odst. 1 o.s.ř. přísluší státu právo na náhrada nákladů řízení vůči účastníku, který nebyl v řízení úspěšný, které státu v souvislosti s prováděným dokazováním vznikly. V daném případě v době rozhodování nebyla výše vyplacených nákladů soudu známa a proto žalobci coby neúspěšnému účastníku uložil tyto uhradit a rozhodl tak, jak ve

ICM R výroku v odst. III. uvedeno, kdy si vyhradil výši nákladů specifikovat samostaným usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku j e odvolání p ř í p u s t n é ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

Olomouc 11.8.2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vlastimila Potoczková v.r. Vlasta Zezulová samosoudkyně

ICM R