10 Cmo 5/2011
10 Cmo 5/2011-124

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřmo Karety a soudců JUDr. JÍřÍhO Goldsteina a Mgr. Tomáše Brauna vprávní věci žalobce Mgr. Emila Fischera, sídlem V Podhájí 625/7, Praha 4, insolvenčnmo správce dlužnü
|. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 189 Cm 18/2009-55 ze dne 30. září 2010 se mění tak, že se určuje, že pohledávka přihlášená C.T.E. Broadcast, s.r.o. do insolvenčního řízení vedeného na majetek lng. Petra Smetky ve výši 45.165.321,-Kč s právem na uspokojení ze zajištění, není po pravu.

||. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci 9.900,-Kč na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodněnh

Městský soud v Praze ve výroku označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se Mgr. Emil Fischer (dále jen žalobce), insolvenční správce lng. Petra Smetky (dále jen dlužnk) domáhal určení, že pohledávka ve výši 45.165.321,-Kč přihlášená C.T.E. Broadcast, s.r.o. (dále jen žalovaný) do insolvenčnmo řízení vedeného na majetek dlužnü

Při posuzování důvodnosti žaloby vycházel soud zejména ztoho, že podle smlouvy o úvěru č. S 75/22/91 ze dne 13.6.1991 poskytla Komerční banka, a.s. dlužnü
Dne 2.5.1995 uzavřel dlužnü< se S.O.K., a.s. smlouvu o převzetí dluhu, podle níž se S.O.K., a.s. zavázala převzít jeho závazek ze smlouvy o úvěru ve výši 17.000.000,-Kč s příslušenstvím. V článku ll. smlouvy se účastníci dohodli, že S.O.K., a.s. přebírá tento závazek dlužníka při splnění následujících podmínek: věřitel Komerční banka, a.s. vysloví souhlas s nepeněžitým vkladem nemovitého majetku ve vlastnictví dlužnü

Z notářského zápisu N 225/99, NZ 229/99 sepsaného dne 17.8.1999 notářem JUDr. Miloslavem Jindřichem soud zjistil, že dlužnü< prohlásil, že k převedení jeho dluhu vůči Komerční bance, a.s. ztitulu úvěrové smlouvy na S.O.K., a.s. platně nedošlo, a současně uznal dluh vůči INTERMADERA, s.r.o. ztohoto titulu jako dluh vlastní co do důvodu i výše. Týmž notářským zápisem byla mezi dlužnü
2 .uspokojení ze zajištění přihlásil do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužnka. Zalobce ji na přezkumném jednání popřel co do pravosti, výše i pořadí a včas podal žalobu, kterou popření uplatnil.

Soud dospěl kzávěru, že účinky převzetí dluhu ze smlouvy ze dne 2.5.1995 nenastaly, a dlužnü< byl proto nadále povinen plnit závazek ze smlouvy o úvěru. Podle smlouvy o převzetí dluhu ze dne 2.5.1995 se totiž dlužnü< zavázal, že vloží nemovitý majetek ve svém vlastnictví, který je předmětem zástavy k zajištění jeho závazku vůči Komerční bance, a.s., do základním jmění S.O.K., a.s., a vkladem mělo podle účastnü<ů smlouvy dojít ke změně vlastnického práva. Protože ale k převodu vlastnického práva nedošlo, nebyla splněna podmínka účinnosti smlouvy o převzetí dluhu.

Podle názoru soudu byly vdaném případě naplněny všechny předpoklady pro platné uznání dluhu dlužnü
Notářský zápis nelze podle jeho obsahu posoudit ani jako přistoupení k dluhu podle ust. § 533 občanského zákoníku, protože projev vůle nesměřoval ktomu, aby vedle S.O.K., a.s. byl z téhož závazku zavázán i dlužnk

Co se týče smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. a INTERMADERA, s.r.o. dne 23.11.1998, považoval soud za dostatečně určitou, nebot' měl zato, že pohledávka je v ní určena zcela nezaměnitelně co do výše i skutečností, na nichž se zakládá. Skutečnost, že jako dlužnü< v ní byl označen subjekt, na který ve skutečnosti závazek nepřešel (S.O.K., a.s.), podle něj neurčitost smlouvy nezakládá. Vzhledem k tomu, že i zástavní smlouva měla všechny náležitosti a dlužnü< byl řádně zapsán vkatastru nemovitostí jako jejich vlastnk měl soud zato, že pohledávka uplatněná v insolvenčním řízení žalovaným je zajištěna zástavním právem k nemovitostem ve vlastnictví dlužnka.

Ztěchto důvodů dospěl soud kzávěru, že vykonatelná pohledávka přihlášená žalovaným do insolvenčnmo řízení vedeného na majetek dlužníka je po právu a je zajištěná. Výrok o náhradě nákladů odůvodnil ust. § 202 insolvenčnmo zákona.

Proti tomuto rozsudku se žalobce včas odvolal a požadoval, aby ho odvolací soud změnil tak, že žalobě vcelém rozsahu vyhoví, případně aby ho zrušil a věc vrátil soudu prvnnuo stupně kdalšímu řízení. Argumentoval zejména tím, že soud prvnmo stupně neprovedl všechnyjím navržené důkazy ani se s nimi nijak nevypořádal. Zejména neprovedl důkaz trestním spisem Městského soudu v Praze zn. 3 T 14/2001, z něhož by mohl zjistit, že INTERMADERA, s.r.o. byla majetkově a personálně propojena s dlužnkem. Dlužnü< podle něj uznal dluh a zřídil zástavní právo v době, kdy čelil nárokům poškozených klientů společnosti H-SYSTÉM a hrozilo mu obstavení majetku. Proto za pomoci INTERMADERA, s.r.o. učinil úkony, kterými částečně zmařil uspokojení věřitelů tím, že svůj majetek zatížil zástavním právem ve prospěch osoby, jež je s ním

3 .majetkově a personálně propojena. Toto jednání je vrozporu s dobrými mravy. V rozporu s požadavkem žalobce se soud nezabýval ani otázkou uhrazení kupní cenyza postoupení pohledávky z Komerční banky, a.s. na INTERMADERA, s.r.o. Pokud nebyla uhrazena sjednaná cena, k postoupení pohledávky nedošlo. Nezabýval se ani platností smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.9.2004, kterou měla být pohledávka postoupena Artex Trade Co. Ltd. Pochybil též vprávním hodnocení převzetí dluhu S.O.K., a.s. podle smlouvy ze dne 2.5.1995. Podle jeho názoru znamená pojem vložit nemovitostí do základním jmění navýšit základní kapitál splacením nepeněžitého vkladu, kterým mají být vdaném případě nemovitosti. l když se může stát, že nedojde k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch obchodní společnosti, nic to nemění na tom, že došlo ke splacení nepeněžitého vkladu a k navýšení základního kapitálu. Soud též zcela pominul vůli účastní<ů smlouvy o převzetí dluhu, kdyži poslední ze sjednaných podmínek (doložení podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí byla splněna. Žalobce má proto zato, že kpřevzetí dluhu S.O.K., a.s. došlo. Vzhledem ktomu, že dlužní< nikdy neobdržel oznámení o postoupení pohledávky zKomerční banky, a.s. na INTERMADERA, s.r.o., ale obdržela je S.O.K., a.s., nevznikla mu povinnost plnit vůči postupní
Odvolání podalo včas i státní zastupitelství, které vstoupilo do řízení, a požadovalo, aby odvolací soud zrušil napadený rozsudek a věc vrátil soudu prvním stupně k dalšímu řízení. Argumentovalo zejména tím, že soud prvním stupně nepřihlédl k důkazům navrženým žalobcem, a nemohl proto meritorně rozhodnout, aniž by hodnotil jednotlivé úkony dlužní

Žalovaný ve vyjádření k odvoláním navrhl, aby odvolací soud napadený rozsudek jako věcně správný potvrdil. Především vyjádřil nesouhlas s tvrzením, že soud prvním stupně nepostupoval správně, když neprovedl žalobcem označené důkazy. Zdůraznil, že z protokolu ojednání ze dne 16.9.2010 naopak vyplývá, že soud vedl řízení maximálně přehledně a účelně směřoval k vymezení sporných otázek. Na výzvu, zda účastníci trvají na provádění dalších důkazů, žalobce uvedl, že na jejich provedení netrvá. Co se týče notářského zápisu N 229/99, NZ 229/99 ze dne 17.8.1999, je žalovaný toho názoru, že jím účastníci narovnali vzájemné vztahy. Pokud žalobce tvrdí, že dlužní
4 .banky, a.s. byla S.O.K., a.s., měla být pohledávka Komerční banky, a.s. uspokojena v konkursu vedeném na majetek této obchodní společnosti zvýtěžku zpeněžení majetku dlužní

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadený rozsudek podle ust. § 212 a § 212a o.s.ř., dokazování v potřebném rozsahu podle ust. § 213 odst. 1 a 2 o.s.ř. doplnila zopakoval, a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze smlouvy o převzetí dluhu ze dne 2.5.1995 odvolací soud zjistil, že včlánku l. smlouvy jsou uvedeny jednotlivé závazky dlužní
Rozvrhon usnesením č.j. 99 K 14/98-173 ze dne 24.8.2001 bylo vkonkursu vedeném na majetek S.O.K., a.s. rozhodnuto o tom, že na pohledávku INTERMADERA, s.r.o. (ze smlouvy o úvěru č. S 75/22/91 ze dne 13.6.1991 původně přihlášené Komerční bankou, a.s. a postoupenou INTERMADERA, s.r.o. smlouvou ze dne 23.11.1998) bude uhrazeno 1.306.430,10 Kč, a usnesením č.j. 99 K 14/98-182 ze dne 31.10.2001 byl konkurs vedený na majetek S.O.K., a.s. zrušen po splnění rozvrhového usnesení.

Z provedených důkazů a ze zjištění učiněných soudem prvním stupně vyplývá, že dlužní< podle notářského zápisu N 229/99, NZ 229/99 ze dne 17.8.1999 uznal vůči předchůdci žalovaného-INTERMADERA, s.r.o. jako vlastní závazek ze smlouvy o úvěru č. S 75/22/91 ze dne 13.6.1991, jenž podle smlouvy o převzetí dluhu ze dne 9.2.1996 převzala S.O.K., a.s., přičemž souhlas s převzetím závazku vyslovil věřitel Komerční banka, a.s. dopisem ze dne 29.9.1995. Komerční banka, a.s. tuto pohledávku přihlásila do konkursu vedeného na majetek S.O.K., a.s. a vjeho průběhuji dne 23.11.1998 postoupila INTERMADERA, s.r.o. Poté dlužní< formou notářského zápisu ze dne 17.8.1999 prohlásil, že k převzetí jeho závazku ze smlouvy o úvěru nedošlo, uznal, že INTERMADERA, s.r.o. má tuto pohledávku vůči němu, dohodl se sní na zřízení zástavním práva kzajištění této pohledávky a svolil k vykonatelnosti notářského zápisu. Podle rozvrhového usnesení č.j. 99 K 14/98-173 ze dne 24.8.2001 obdržela INTERMADERA, s.r.o. na uspokojení pohledávky, již jí postoupila Komerční banka, a.s., vkonkursu vedeném na majetek S.O.K, a.s. částku 1.306.430,10 Kč. Později uzavřenými smlouvami ze dne 27.3.2002, 30.9.2002, 30.9.2004 a 8.11.2005 byla pohledávka, již dlužní< notářským zápisem uznal, opakovaně postupována dalším subjektům, z nichž posledním v řadě byl žalovaný.

5 .

Podle ust. § 531 občanského zákoní
V projednávaném případě je nesporné, že mezi dlužní
Odvolací soud proto dospěl kzávěru, že provedenými důkazy byla vyvrácena domněnka založená existencí notářského zápisu, že vdobě uznání (ke dni 17.8.1999) existoval dluh dlužní

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. napadený rozsudek změnila žalobě, kterou se žalobce domáhal určení, že pohledávka C.T.E. Broadcast, s.r.o. ve výši 45.165.321,-Kč přihlášená do investičním řízení vedeného na majetek dlužní

6 .

9.900,-Kč; vpřípadě odvolacím řízení, vněmž již žalobce nebyl zastoupen, mu žádné náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 12. května 2011 JUDr. Jiří K a re ta , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ne hasi lová

7 .