10 Azs 84/2015-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: B. T., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2015, čj. CPR-21406-3/ČJ-2014-930310-V243, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 3. 2015, čj. 4 A 6/2015-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 20. 4. 2015 kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze.

[2] Stěžovatelka v kasační stížnosti neuvedla žádné kasační důvody, závěrečný návrh ani rozsah napadení rozsudku městského soudu. Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), usnesením ze dne 29. 4. 2015, čj.-16, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce náležitosti kasační stížnosti doplnila. Současně ji poučil o následcích nevyhovění této výzvě plynoucích z ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3] Usnesení s výzvou k odstranění vad kasační stížnosti bylo stěžovatelce doručeno prostřednictvím jejího právního zástupce dne 4. 5. 2015; lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula dne 4. 6. 2015. Stěžovatelka však ve stanovené lhůtě na výzvu žádným způsobem nereagovala.

[4] Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. [p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne. Dle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání.

[5] Vzhledem k tomu, že vytýkané vady kasační stížnosti nebyly přes výzvu soudu odstraněny a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[6] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu