10 Azs 48/2015-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: O. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 9. 2014, čj. OAM-171/LE-LE05-LE05-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2015, čj. 1 Az 42/2014-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 12. 3. 2015 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku městského soudu. Spolu s podáním kasační stížnosti stěžovatel požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud jej nejprve přípisem ze dne 16. 3. 2015 vyzval, aby soudu do 14 dnů od doručení přípisu doložil jeho osobní, majetkové a výdělkové poměry. Na tuto výzvu stěžovatel nijak nereagoval, následkem čehož mu soud zástupce neustanovil a současně jej vyzval, aby předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ke splnění této povinností mu stanovil lhůtu 2 týdnů od doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 4. 2015. Dne 24. 4. 2015 stěžovatel požádal soud o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokátovi. Soud mu lhůtu k předložení plné moci advokátovi prodloužil, a to do 12. 5. 2015. Soudem dodatečně stanovená lhůta však marně uplynula.

Stěžovatel nedoložil splnění podmínky zastoupení v řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. ani v soudem stanovené lhůtě, ani ve lhůtě dodatečně prodloužené. Nedostatek právního zastoupení tak brání věcnému projednání kasační stížnosti. Proto soud v souladu s § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2015 Zdeněk Kühn předseda senátu