10 Azs 36/2015-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: T. R., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo náměstí 287/18, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 2. 2013, čj. OAM-21/LE-BE02-K01-2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2015, čj. 49 Az 14/2013-35,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í :

[1] Nejvyšší správní soud obdržel prostřednictvím Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ) ve shora označené věci dne 27. 2. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu.

[2] V kasační stížnosti stěžovatel pouze označil napadený rozsudek krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 2. 2013, čj. OAM-21/LE-BE02-K01-2013, a uvedl, že v této věci podává kasační stížnost.

[3] Dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v účinném znění (dále jen s. ř. s. ), musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 37 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.). Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

[4] Vzhledem k tomu, že z kasační stížnosti nebyly patrné důvody, z jakých stěžovatel napadl rozsudek krajského soudu, byl v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 3. 2015, čj.-14, vyzván k doplnění důvodů kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce a zároveň poučen, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[5] Zmíněné usnesení bylo právní zástupkyni stěžovatele doručeno do datové schránky dne 10. 3. 2015. Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula dne 10. 4. 2015. Stěžovatel však na výzvu žádným způsobem nereagoval.

[6] Vzhledem k tomu, že důvody kasační stížnosti nebyly přes výzvu soudu doplněny a tento nedostatek brání projednání kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[7] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu